Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Priser og budget

Fra og med 1. januar 2015 skal alle indberetninger til Energitilsynet på varmeområdet foretages i Energitilsynets elektroniske indberetningssystem, ENergiAnmeldelse Online (ENAO). Det følger af en ny anmeldelsesbekendt-gørelse på varmeområdet, som udnytter hjemlen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, til at gøre elektronisk anmeldelse obligatorisk fra 1. januar 2015. Den nye anmeldelsesbekendtgørelse kan findes her.

Anmeldelse til Energitilsynet foretages ved at udfylde og indsende de indberetningsskemaer, der findes i ENAO og ved at vedlægge supplerende informationer som vedhæftede filer i ENAO.  ENAO kan tilgås via denne adresse:  https://enao.energitilsynet.dk.  Vejledninger til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelsesfrist: Priser og budget skal anmeldes inden budgetperiodens begyndelse og senest samtidig med prisernes ikrafttræden

--------------------------------------------------------------------------------------

Evt. spørgsmål vedrørende ENAO kan sendes til: 

Tove Wagner – enao_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

Øvrige spørgsmål vedrørende indberetning kan sendes til:

Mette Lykke Lysdal - mlly_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

--------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelse

Efter varmeforsyningsloven skal priser for levering af opvarmet vand anmeldes til Energitilsynet. Det vil sige, at prisen skal sendes ind til tilsynet sammen med det grundlag, som prisen er fastsat på. Anmeldelse er en betingelse for, at prisen er gyldig.

Som grundlag for prisfastsættelsen skal der som minimum være et budget, og – hvis der i budgettet er omkostninger til henlæggelser – en investerings- og henlæggelsesplan.

Inden for varmeforsyningslovens område sker prisfastsættelse ud fra de nødvendige omkostninger efter det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip.

Det vil sige, at de kollektive varmeforsyningsanlæg ikke hos forbrugerne må opkræve mere end det, der dækker det konkrete anlægs nødvendige omkostninger. 

Anmeldelse af priser og budget foretages i indberetningsskemaet ”Budget og pris” i ENAO. ENAO kan tilgås via denne adresse: https://enao.energitilsynet.dk. Vejledninger til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre. 

Vejledning

Fremgangsmåden til anmeldelse af priser og budgetter er beskrevet i "Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning” fra juni 2009 og i Vejledning om indregning af afskrivninger og henlæggelser i varmeprisen. Bemærk: Reglerne for anmeldelse til Energitilsynet er fra 1. januar 2015 ændret så elektronisk indberetning er obligatorisk. Dette er endnu ikke afspejlet i vejledningerne.

Reglerne om anmeldelse findes i varmeforsyningslovens §§ 20, 20 b og 21 samt Energitilsynets anmeldelsesbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter).

Se eventuelt også Sekretariatet for Energitilsynets vejledning i håndbogen: Fjernvarmeprisen - rigtig første gang". Bemærk: Der er udstedt en ny anmeldelsesbekendtgørelse, der blandt andet ændrer reglerne for anmeldelse til Energitilsynet er fra 1. januar 2015 så elektronisk indberetning er obligatorisk. Ændringerne som følge af den nye bekendtgørelse er endnu ikke afspejlet i vejledningen, men Sekretariatet for Energitilsynet arbejder på at opdatere vejledningen.

Vejledning til elektronisk indberetning i ENAO kan findes her.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO