Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Priser og budget

Fra og med 1. januar 2015 skal alle indberetninger til Energitilsynet på varmeområdet foretages i Energitilsynets elektroniske indberetningssystem, ENergiAnmeldelse Online (ENAO). Det følger af  anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet, som udnytter hjemlen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, til at gøre elektronisk anmeldelse obligatorisk fra 1. januar 2015. Anmeldelsesbekendtgørelsen kan findes her.

Anmeldelse til Energitilsynet foretages ved at udfylde og indsende de indberetningsskemaer, der findes i ENAO og ved at vedlægge grundlaget for prisfastsættelsen som vedhæftede filer i ENAO.  ENAO kan tilgås via denne adresse:  https://enao.energitilsynet.dk.  Vejledninger til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelsesfrist: Priser og budget skal anmeldes inden budgetperiodens begyndelse og senest samtidig med prisernes ikrafttræden

--------------------------------------------------------------------------------------

Evt. spørgsmål vedrørende ENAO kan sendes til: 

Tove Wagner – enao_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

Øvrige spørgsmål vedrørende indberetning kan sendes til:

Mette Lykke Lysdal - mlly_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

--------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelse

Efter varmeforsyningsloven skal priser for levering af opvarmet vand anmeldes til Energitilsynet. Det vil sige, at prisen skal sendes ind til tilsynet sammen med det grundlag, som prisen er fastsat på. Anmeldelse er en betingelse for, at prisen er gyldig.

Som grundlag for prisfastsættelsen skal der som minimum være et budget, og – hvis der i budgettet er omkostninger til henlæggelser – en investerings- og henlæggelsesplan.

Inden for varmeforsyningslovens område sker prisfastsættelse ud fra de nødvendige omkostninger efter det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip.

Det vil sige, at de kollektive varmeforsyningsanlæg ikke hos forbrugerne må opkræve mere end det, der dækker det konkrete anlægs nødvendige omkostninger. 

Anmeldelse af priser og budget foretages i indberetningsskemaet ”Budget og pris” i ENAO. ENAO kan tilgås via denne adresse: https://enao.energitilsynet.dk. Vejledninger til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre. 

Vejledning

Fremgangsmåden til anmeldelse af priser og budgetter er beskrevet i "Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning” fra juli 2017 og i Vejledning om indregning af afskrivninger og henlæggelser i varmeprisen. Bemærk: Reglerne for anmeldelse til Energitilsynet er fra 1. januar 2015 ændret så elektronisk indberetning er obligatorisk.

Reglerne om anmeldelse findes i varmeforsyningslovens §§ 20, 20 b og 21 samt Energitilsynets anmeldelsebekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 816 af 21. juni 2017 om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft).

Se eventuelt også Sekretariatet for Energitilsynets vejledning i håndbogen: Fjernvarmeprisen - rigtig første gang".   Bemærk: Fra og med 1. januar 2015 skal alle indberetninger til Energitilsynet på varmeområdet foretages i Energitilsynets elektroniske indberetningssystem. Kravet om elektronisk indberetning er ikke afspejlet i vejledningen.

Vejledning til elektronisk indberetning i ENAO kan findes her.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO