Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Anmeldelser til Sekretariatet for Energitilsynet

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet Excel-skemaer til hjælp ved anmeldelse af: 

Vigtigt: Fra 1. januar 2015 træder Energitilsynets nye anmeldelsesbekendtgørelse i kraft, som betyder at det bliver obligatorisk at benytte Energitilsynets nye elektroniske indberetningssystem, ENergiAnmeldelse Online (ENAO) til alle indberetninger. Excel-skemaerne kan derfor ikke benyttes til indberetning fra 1. januar 2015.

ENAO-systemet kan tilgås via denne adresse: https://enao.energitilsynet.dk. Vejledning til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre.

Frem til 1. januar 2015 kan de udfyldte Excel-skemaer benyttes til indberetning. Skemaerne bedes indsendt til Sekretariatet for Energitilsynet i Excel-format og ikke i papirform eller PDF-format, idet anmeldelserne benyttes til statistikker og analyser.

Øvrige anmeldelser og indberetninger indsendes på mail f.eks.: 

  • Vedtægter
  • Leveringsbestemmelser
  • Investerings- og henlæggelsesplaner m.m.
  • Årsrapporter/regnskaber

I øvrigt henvises til anmeldelsesbekendtgørelsen.


Vejledning til indsendelse af anmeldelser m.v.
For at optimere arbejdsprocessen ved behandling af anmeldelser, henstiller Sekretariatet for Energitilsynet til, at anmeldelser fremover indsendes grupperet efter anmeldelsesfrist, som anført i skemaet under ’Anmeldelsesfrister’. 

  • Priseftervisning (regnskabsdata), revisorerklæring, årsrapport, samt afstemning mellem årsrapport og priseftervisning
  • Budget- og prisanmeldelse, samt eventuel investerings- og henlæggelsesplan


Modsætningsvist henstiller Sekretariatet for Energitilsynet til, at følgende anmeldelser indsendes i særskilte mails: 

  • Ansøgninger om forrentning af indskudskapital
  • Produktionsomkostninger til fastsættelse af prislofter
  • Øvrige anmeldelser

 

Bekræftelser på anmeldelser

Alle anmeldelser skal sendes til anmeldelser_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk.  Anmeldelser er gyldige fra det tidspunkt, hvor Sekretariatet for Energitilsynet modtager dem. Sekretariatet vil inden for 10 arbejdsdage sende en kvittering til selskabet for det modtagne materiale.

Som et led i effektiviseringen af Sekretariatets behandling af sager bekræftes anmeldelser fremadrettet med følgende svartekst:

Sekretariatet for Energitilsynet bekræfter herved for modtagelsen af anmeldelsen i nedenstående e-mail. Anmeldelsen er registreret i det offentligt tilgængelige register. Anmeldelsen er ikke sagsbehandlet eller godkendt. Energitilsynet kan efterfølgende gribe ind, hvis det anmeldte har urimelige virkninger eller er i strid med varmeforsyningsloven.

Klage over regning?
Se hvem der er billigst på el, gas og varme