Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Sagsbehandling

Generelt

Energicenter Varme behandler årligt ca. 410 sager om varmeforsyningsvirksomheders priser og leveringsbetingelser.  

Sager af principiel karakter forberedes af sekretariatet og forelægges for Energitilsynet. Andre sager behandles af Energitilsynets sekretariat, på varmeområdet af Energicenter Varme. 

Energitilsynet er en tilsynsmyndighed. Derfor kan sager tages til behandling både på baggrund af en klage, en henvendelse, eller fordi sekretariatet på anden måde bliver opmærksom på, at der er en mistanke om et ulovligt forhold. Er der ikke en begrundet mistanke om et ulovligt forhold, kan sagen afvises.

Sagen behandles så hurtigt som muligt, da alle de sager, der tages til behandling, har betydning for de borgere og virksomheder, sagerne vedrører. Som udgangspunkt behandles sagerne i den rækkefølge de kommer ind, men særlige forhold kan betyde at en sag opprioriteres. Det kan f.eks. være fordi sagen berører et meget stort antal mennesker eller rejser et principielt spørgsmål, som er relevant for mange virksomheder at få afklaret. Nå nogle sager opprioriteres, betyder det, at andre nedprioriteres eller sættes i bero. 

Sagsbehandlingen er skriftlig. Skriftlig betyder i den forbindelse både breve og elektroniske breve. Det betyder, at der som udgangspunkt kun indledes sagsbehandling, hvis der er tale om en skriftlig henvendelse. Det er naturligvis stadig muligt at kontakte Energitilsynets sekretariat telefonisk med henblik på vejledning eller orientering om, hvordan sagen skrider frem, og hvornår der kan forventes afgørelse i sagen. 

Sager kan afsluttes med en afgørelse eller en tilkendegivelse afhængigt af, om det, der vurderes, er indtruffet eller der spørges på forhånd. Spørges på forhånd, tilkendegives sekretariatets eller tilsynets vurdering af sagen. En tilkendegivelse hindrer ikke, at sekretariatet kan tage spørgsmålet op igen, når forholdet er implementeret.

Modtagelse af en henvendelse

Energitilsynet vurderer alle skriftlige henvendelser fra forbrugere eller andre om energiselskaberne, uanset om henvendelsen er udformet som en klage eller andet. Hvis der er tale om et område, der henhører under Energitilsynets kompetence, vurderer Energitilsynet i første omgang, om der er begrundet mistanke om, at et ulovligt forhold er realiseret Hvis der ikke er begrundet mistanke om, at et ulovligt forhold er realiseret, afsluttes sagen uden videre behandling.  

Hvis Energitilsynet allerede behandler en sag med den rejste problemstilling, er tilsynet ikke forpligtet til at rejse en ny selvstændig sag. Oplysningerne indgår i stedet i den verserende sag. 

Partsstatus eller ej

Hvis Energitilsynet vurderer, at der er begrundet mistanke om, at et ulovligt forhold kan være realiseret, vil tilsynet påbegynde realitetsbehandling af sagen. 

Selv om Energitilsynet behandler en henvendelse, er det ikke sikkert, at klager opnår partsstatus i sagsbehandlingen.  

Forinden realitetsbehandlingen foretager Energitilsynet derfor en vurdering af, om den virksomhed eller borger, der har rettet henvendelse til Energitilsynet, kan betragtes som part i sagen. 

Vurderingen af, om en borger/virksomhed er part i en sag eller ej, følger forvaltningslovens regler. Afgørende for at opnå partsstatus er, at der kan statueres en væsentlig, individuel interesse i sagen.  

I sager om generelle vilkår som priser eller adgangs- eller leveringsbetingelser vil energivirksomhedens kreds af kunder/forbrugere have samme væsentlige interesse i sagen. Derfor vil det sjældent være tilfældet, at en forbruger eller en virksomhed, der henvender sig vedrørende en energivirksomheds generelle betingelser, vil opnå partsstatus i behandlingen af sagen. Nok er der en væsentlig interesse i sagen, men denne væsentlig interesse er ikke individuel. 

Den eller de, der opnår partsstatus, involveres i sagsbehandlingen og bliver hørt under behandlingen af sagen. Det er også kun parter, der kan påklage en afgørelse til Energiklagenævnet.  

Afgørelse eller tilkendegivelse

Mange virksomheder ønsker at vide, hvordan Energitilsynet vurderer en problemstilling forud for, at virksomheden sætter den i værk. 

Energitilsynet har ikke hjemmel til at forhåndsgodkende handlinger. Det Energitilsynet kan, er at give tilsynets tilkendegivelse af, hvordan en given problemstilling vurderes på det foreliggende grundlag. 

Når handlingen ikke er ført ud i livet kan der efterfølgende vise sig forhold, som ikke var oplyst på tidspunktet for Energitilsynets tilkendegivelse. Derfor er Energitilsynet eller sekretariatet ikke forhindret i efter en tilkendegivelse, at tage samme problemstilling op til vurdering f.eks. fordi der efterfølgende opstår en konkret situation. 

Derudover skal der i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, gives en tilkendegivelse før, der kan træffes afgørelse i en sag. Denne tilkendegivelse danner grundlag for den forhandling der efter samme bestemmelse skal foregå med virksomheden om, hvordan det ulovlige forhold (som tilkendegivelsen fastslår) skal høre op. Det er hensigtsmæssigt, da der nogle gange er flere måder at bringe et ulovligt forhold til ophør, og i så fald kan virksomheden være med til at vurdere, hvilken der er mest hensigtsmæssig. 

Ønsker virksomheden ikke at indgå i forhandling, eller kan der ikke opnås enighed, træffes der afgørelse på baggrund af tilkendegivelsen. 

Afgørelser kan påklages

Energitilsynets afgørelser kan påklages til Energiklagenævnet. Det betyder, at tilkendegivelser ikke kan påklages. Når en tilkendegivelse danner grundlag for en afgørelse kan afgørelsen og dermed tilkendegivelsen påklages. 

Det er kun parter i forvaltningslovens forstand, der kan påklage en afgørelse. 

REMIT
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO