Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2012 - Tilsynsafgørelser - varme

 • Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varme-produktionskapaciteten på Studstrupværket
  Dato: 27.11.2012Journalnr.: 12/09759
  Energitilsynet har godkendt, at AffaldVarme Aarhus (AVA) kan afskrive efter reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen på sin straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværket. Ved straksbetalingen finansierer AVA 80% af omstillingen til biomasse på Studstrupværkets Blok 3 og 20% af de omkostninger, der er nødvendige for at levetidsforlænge Blok 3. AVAs deltagelse i finansieringen af omstilling og levetidsforlængelse vil betyde lavere priser for varmeforbrugerne i forhold til at DONG finansierede udgifterne
 • Modregning af vederlag ved salg af varme-virksomhed - Herning Kommune
  Dato: 27.11.2012Journalnr.: 12/13569
  RESUME Som følge af en overgangsbestemmelse i varmeforsyningsloven har Energitilsynet tilkendegivet, at Herning Kommunes vederlag for afståelse af aktier i EnergiGruppen Jylland Varme A/S skal behandles efter modregningsregler, der var gældende på overdragelsestidspunktet.
 • E.ONs koncerninterne samarbejdsaftaler
  Dato: 26.06.2012Journalnr.: 4/0920-0200-0332
  Energitilsynet har tilkendegivet en nedsættelse af de omkostninger til administration, som må indregnes i selskabets priser fra og med 1. januar 2009, fordi omkostningerne ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. For år 2010 er der samlet set tale om en nedsættelse på 13,9 mio.kr. Isoleret svarer det til en nedsættelse af varmeprisen for kunderne med ca. 3 - 7 pct. - afhængig af forsyningsområde.
 • Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S
  Dato: 26.06.2012Journalnr.: 4/0920-0303-0052
  Energitilsynet har godkendt forrentning af indskudskapital for EnergiGruppen Jylland Varme A/S på 282 mio. kr. for 2003-2010. Beløbet på de 282 mio. kr. skal indregnes i varmepriserne senest fra 1. januar 2013. EnergiGruppen Jylland Varme skal nu lave en plan for, hvordan prisforhøjelsen planlægges gennemført, og når den er klar skal den forelægges og godkendes af Sekretariatet for Energitilsynet.
 • Prisloft for affaldsdamp - AffaldPlus for 2011 og 2012
  Dato: 30.05.2012Journalnr.: 4/0920-0200-0386
  Energitilsynet har fastsat et prisloft for damp for AffaldPlus i Slagelse for 2011 og 2012. Fastsættelsen skal ske efter et konkret skøn. Sekretariatet har på baggrund af sagens fakta, herunder parternes anbringender og gældende regler foretaget en skønsafvejning og vurderet, at dampprisloftet for AffaldPlus i 2011 og 2012 skal fastsættes til 1,33 * anlæggets prisloft for varmt vand.
 • Afgørelse om kommunernes årlige indberetninger om modtagne vederlag fra el- og varmevirksomheder i 2011
  Dato: 20.04.2012Journalnr.: 4-0604-0200-0009
  RESUME Energitilsynets afgørelse om kommunernes årlige indberetninger om modtagne vederlag fra el- og varmevirksomheder i 2011. Indberetningerne tages i afgørelsen til efterretning, dog med forbehold for de efterfølgende revisorerklæringer. Desuden har Energitilsynet forholdt sig til, at nogle spildevandsselskaber med elproduktion ikke lever op til kravet om selskabsmæssig adskillelse, hvorfor det ikke er muligt at opgøre eventuelle overførsler i strid med elforsyningslovens § 37 a, stk. 3.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO