Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2011 - Tilsynsafgørelser - varme

 • Modregning – udbetaling af indskudskapital
  Dato: 03.10.2011Journalnr.: 4/0920-8901-0616
  Energitilsynet har tilkendegivet, at det udløser modregning i kommunernes bloktilskud, hvis et kommunalt § 60 selskab (affaldsforbrændingsanlæg) udbetaler hele eller dele af de deltagende kommuners indskudskapital til deltagerkommu-nernes forsyningsområde til nedbringelse af gebyrer på affald mv.
 • Energitilsynets notat af 31. maj 2010 med status på det skærpede tilsyn med E.ON Varme Danmark ApS
  Dato: 31.05.2011Journalnr.: 4/0920-0200-0111
  Energitilsynet tog til efterretning, at sekretariatet ophører med at føre et skærpet tilsyn med forbrugerindflydelsen i E.ON Varme Danmark ApS, da virksomheden overholder varmeforsyningslovens formelle krav, om at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne vælges af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet virksomhedens anlæg, eller af en eller flere kommunale bestyrelser i forsyningsområdet.
 • Forkøbsretten efter varmeforsyningsloven
  Dato: 30.05.2011Journalnr.: 4/0920-0101-0225
  Energitilsynet har taget stilling til betydningen af, at et fremføringsanlæg er overdraget fra privat/statsligt ejerskab til privat uden iagttagelse af varmeforsyningslovens regler om forkøb, samt om bestemmelsen om forbrugernes forkøbsret finder anvendelse i forbindelse med afståelse af et privatejet fremføringsanlæg til et 100 % kommunalt ejet selskab.
 • Odense Kraftvarmeværk A/S - genoptagelse af sagsbehandling af klage vedrørende kompensationsbetaling mv.
  Dato: 28.03.2011Journalnr.: 4/0920-0101-0103
  Energitilsynet fastlægger på Energiklagenævnets foranledning størrelsen og varigheden af en kompensation fra affaldsleverandørerne til Odense Kraftvarmeværk/Fynsværket. En kompensation var et vilkår for at etablere Odens Kraftvarmeværk, fordi Fynsværket i forvejen havde rigelig kapacitet. Kompensationen er fastsat til forskellen i de faste omkostninger med og uden affaldsforbrændingsanlæg i en periode på 20 år.
 • Odense Kraftvarmeværk A/S - klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarmen fra kraftvarmeværket
  Dato: 28.03.2011Journalnr.: 4/0920-0102-0016
  Den aftalte pris medførte, at varmesiden betalte 75 pct. af fællesomkostningerne. Energitilsynet fandt, at en ligedeling af omkostningerne var rimelig ud fra blandt andet værkets formål og effektivitet. Forskellen mellem den aftalte varmepris og prisen ved en ligedeling af omkostningerne var en unødvendig omkostning. Priserne var derfor opkrævet med urette, og overdækningen skulle indregnes fremadrettet i varmepriserne.
 • Fjernvarme Fyn – systemeksport indenfor fjernvarme og energibesparelser
  Dato: 28.02.2011Journalnr.: 4/0920-8901-0388
  Energitilsynet tilkendegav, at virksomhedens omkostninger, forbundet med deltagelse i et projekt om systemeksport indenfor fjernvarme og energibesparelser kan indregnes i prisen. Tilsynet lagde bl.a. vægt på, at aktiviteten må anses for at have en naturlig sammenhæng med driften af virksomhedens art og størrelse, og at det samlede beløb er beskedent i forhold til virksomhedens samlede omsætning.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO