Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2009 - Tilsynsafgørelser - varme

 • Regnskabsgennemgang af Region Midtjylland - afrapportering december 2009
  Dato: 21.12.2009Journalnr.: 4/0920-0200-0268
  Orientering. Energitilsynet har tilkendegivet overfor 85 %, svarende til 111 værker, i Region Midtjylland, hvordan deres regnskabsaflæggelse vurderes i forhold til varmeforsyningsloven. 54 af de gennemgåede 111 værker, skal ikke føre penge tilbage til forbrugerne. Samlet skal der tilbageføres 175 mio. kr. til forbrugerne.
 • Leveringsvilkår som følge af Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningens overtagelse af Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a
  Dato: 21.12.2009Journalnr.: 4/0920-0200-0277
  Tilkendegivelse. Energitilsynet tilkendegav, at et krav overfor nye forbrugere (der ikke er omfattet af forblivelsespligt) om bindingsperiode med betaling af kraftvarmetillæg i 12 år eller betaling af engangsbeløb var urimeligt, fordi forbrugerne ikke efter de offentlige regler kan kræves tilsluttet.
 • Forrentning af indskudskapital - EnergiGruppen Jylland Varme A/S
  Dato: 30.11.2009Journalnr.: 4/0920-0303-0008

  Status:  Ophævet

  Afgørelse, tilkendegivelse. Afgørelsen fastlægger metoden for opgørelse af indskudskapital i virksomheder etableret før marts 1981 og forrentningen heraf. Energitilsynet tiltrådte konkret, at indregning af forrentning af indskudskapital kan ske for årene 2003 – 2009. Sekretariatet blev bemyndiget til forhandling med selskabet om plan og tiltrædelse.
 • AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning
  Dato: 26.10.2009Journalnr.: 4/0920-0304-0070
  Tilkendegivelse. Energitilsynet tilkendegav, at Energitilsynets kompetence fremadrettet. Energitilsynet kunne derfor ikke bedømmer metoden, men kun den fremadrettede prisvirkning af handlingen. Den foreslåede metode til afvikling kunne herefter ikke betragtes som urimelig, eftersom der sikredes hurtig tilbageførsel til forbrugerne.
 • Energitilsynets undersøgelse af E.ON's prisfastsættelse - resumé
  Dato: 22.06.2009Journalnr.: 4/0920-0200-0275
  Tilkendegivelse og Afgørelse. Energitilsynet tilkendegav, at selskabets tilrettelæggelse af virksomhed medfører uigennemskuelighed og derfor urimelig prisfastsættelse. Energitilsynet vedtog, at Energitilsynets formand skulle henlede ministerens opmærksomhed på, om Varmeforsyningsloven bør skærpes overfor sådanne selskaber.
 • Prisafregning af varme fra decentrale solvarmeanlæg sammenkoblet med et kollektivt varmeforsyningsanlæg
  Dato: 22.06.2009Journalnr.: 4/0920-0501-0006
  Tilkendegivelse. Energitilsynet tilkendegav, at solvarmeleverandører som udgangspunkt vil kunne indregne et overskud i prisen med et loft svarende til fjernvarmeværkets substitutionspris. En bestemmelse om, at en fjernvarmekunde skal betale ved mindre solvarmeleverancer, men ikke opnår betaling ved større leverancer fandtes urimelig i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet.
 • Energitilsynets undersøgelse af E.ONs prisfastsættelse - notat
  Dato: 22.06.2009Journalnr.: 4/0920-0200-0275
  Tilkendegivelse og Afgørelse. Energitilsynet tilkendegav, at selskabets tilrettelæggelse af virksomhed medfører uigennemskuelighed og derfor urimelig prisfastsættelse. Energitilsynet vedtog, at Energitilsynets formand skulle henlede ministerens opmærksomhed på, om Varmeforsyningsloven bør skærpes overfor sådanne selskaber.
 • Betingelser for udtrædelse på varmeområdet - notat
  Dato: 22.06.2009Journalnr.: 4/0920-8901-0301
  Tilkendegivelse. Energitilsynet tilkendegav, at der som udgangspunkt skal ske en kapitalisering af den gennemsnitlige varmeafgift i den resterende del af bindingsperioden. Ophør som andelshaver kan begrunde krav om betaling af en andel af de samlede anlægsudgifterne i selskabet.
 • Vurdering af konsekvenserne af evt. salg af Svendborg Kommmunes affaldsforbrændingsanlæg
  Dato: 25.05.2009Journalnr.: 4/0920-8901-0363
  Tilkendegivelse. Energitilsynet tilkendegav, at indfrielse af restgæld i forbindelse med salg af forsyningsvirksomheden ikke medførte registrerings- og indberetningspligt. Vederlag fra salg kan stå opført på mellemregningskontoen i en tidsubegrænset periode. Sekretariatet blev bemyndiget til forhandling med kommunen om løsninger.
 • Revision af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet
  Dato: 25.05.2009Journalnr.: 4/0904-0200-0007
  Afgørelse. Energitilsynet vedtog, at udstede ”Bekendtgørelse om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter”.
 • Øster Toreby Varmeværk - indregning af kursgevinst/tab
  Dato: 25.05.2009Journalnr.: 4/0920-8901-0190
  Tilkendegivelse. Energitilsynet tilkendegav, at værket kan indregne det realiserede kurstab over en 15 årig periode i takt med at lånet afdrages. Værket kan ikke ved prisfastsættelsen indregne urealiserede kursgevinster eller kurstab på værdipapirer og ikke indregne urealiserede kurstab på udlandslån.
 • VEKS I/S - kompensation for konvertering af naturgaskunder til fjernvarme
  Dato: 23.02.2009Journalnr.: 4/0920-8901-0214
  Tilkendegivelse. Hjemmel i varmeforsyningsloven til indregning af underskud fra etablering og væsentlig udbygning i varmepriserne. Hjemmel til indregning af afskrivninger på anlæg på grundlag af den konstaterede anlægssum. Omkostninger til kompensation skal indgå i de økonomiske beregninger i et projektforslag for omlægning.
 • KE Varme P/S - afskrivning på rettighed
  Dato: 23.02.2009Journalnr.: 4/0920-8901-0380
  Tilkendegivelse. Energitilsynet tilkendegav, at omkostningen ved køb af rettigheden til at disponere over produktionskapaciteten på AMV1 kan selskabet afskrive i varmepriserne jf. Bekendtgørelsen nr. 175 af 18. marts 1991 om driftmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning.
 • Vejen Kraftvarmeværk - hjemvisning af ankesag vedr. prislofter for affaldsforbrændingsanlæg
  Dato: 26.01.2009Journalnr.: 4/0920-0600-0007

  Status:  Hjemvist

  Energitilsynet vedtog, at værket, i henhold til Energistyrelsens energipolitiske retningslinier, skulle indplaceres som affaldsforbrændingsanlæg beliggende i et decentralt område, hvor forsyning med opvarmet vand baseres på andet end naturgas jf. Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg.
 • Praksis for afvikling af over- eller underdækning
  Dato: 26.01.2009Journalnr.: 4/0920-0200-0278
  Tilkendegivelse. Energitilsynet tilkendegav, at under- eller overdækning skal indtil videre forsat opkræves og tilbageføres i den varmepris, der gælder for det år, som følger umiddelbart efter det år under- eller overdækningen vedrører. Ved akkumulerede beløb, kan fjernvarmeforsyningen selv vælge bagudrettet regulering.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO