Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2005 - Tilsynsafgørelser - varme

 • Dansk Fjernvarmes vejledninger
  Dato: 19.12.2005Journalnr.: 3/1322-0200-0023
  Dansk Fjernvarmes vejledninger efter Energitilsynets hjemmel pr. 1. januar 2005 til at føre tilsyn med brancheorganisationers vejledninger om priser og betingelser
 • Dansk Fjernvarmes vejledning om "Almindelige leveringsbestemmelser"
  Dato: 19.12.2005Journalnr.: 3/1322-0200-0023
  Energitilsynet udtalte at Dansk Fjernvarmes vejledning om ”Almindelige leveringsbestemmelser” er et godt udgangspunkt for fastsættelse af leveringsbestemmelser. Tilsynet vil dog efterfølgende i en konkret sag kunne tage stilling til om bestemmelserne virker urimelige
 • Dansk Fjernvarmes vejledning om vedtægter
  Dato: 19.12.2005Journalnr.: 3/1322-0200-0022
  Energitilsynet anbefaler at Dansk Fjernvarme reviderer vejledningen om vedtægter, og sender tilsynet en plan for gennemførelsen heraf. Tilsynet anfører bl.a., at Energitilsynets kompetence bør beskrives mere præcist, og at sideordnet aktivitet kun bør finde sted under særlige betingelser. Der skal være overensstemmelse mellem denne vejledning og øvrige vejledninger
 • Dansk Fjernvarmes vejledning om "Restanceinddrivelse"
  Dato: 19.12.2005Journalnr.: 3/1322-0200-0021
  Energitilsynet anbefaler at Dansk Fjernvarme reviderer vejledningen om restanceinddrivelse, og sender tilsynet en plan for gennemførelsen heraf. Tilsynet anfører bl.a., at vejledningen bør opdateres så den er i overensstemmelse med de relevante love, at der bør indsættes en oversigt over forløbet for restanceinddrivelse og at reglerne for lukkebesøg præciseres
 • Dansk Fjernvarmes vejledning om "beregning af fjernvarmeforbrug"
  Dato: 19.12.2005Journalnr.: 3/1322-0200-0025
  Energitilsynet anbefaler at Dansk Fjernvarme reviderer vejledningen om beregning af fjernvarmeforbrug, og sender tilsynet en plan for gennemførelsen heraf. Tilsynet anfører, at vejledningen bør revideres under hensyn til øvrige vejledninger fra Dansk Fjernvarme, samt at der tages højde for den seneste praksis og nye standarder for beregning af fjernvarmeforbrug
 • Dansk Fjernvarmes vejledning om tariffer
  Dato: 19.12.2005Journalnr.: 3/1322-0200-0024
  Energitilsynet anbefaler at Dansk Fjernvarme reviderer vejledningen om tariffer, og sender tilsynet en plan for gennemførelsen heraf
 • Høng Varmeværk a.m.b.a. - henlæggelser i fjernvarmeprisen til halmfyret kedel og fjernaflæsning af varmemålere
  Dato: 28.11.2005Journalnr.: 3/1322-8901-0335
  Energitilsynet godkender at henlæggelse til investering af en halmfyret kedel kan indregnes i varmepriserne. Der kan ikke ske henlæggelse til uforudsete udgifter til investeringen. Anvendelse af fjernaflæsningsmålere kræver at betingelserne herfor fremgår af leveringsbestemmelserne. Ikke hjemmel til at henlægge hertil, da det kræver en ændring af leveringsbestemmelserne
 • Dansk Fjernvarme - forslag til ændring af standardinvesteringsbidrag
  Dato: 31.10.2005Journalnr.: 3/1322-8901-0272
  Energitilsynet vedtog, at et stigningsniveau på op til 20 % for standardinvesteringsbidragene kan være rimeligt jf. VFL § 21, stk. 4. Fjernvarmeforsyningerne skal ved anmeldelser oplyse om, der anvendes vejledende standardinvesteringsbidrag eller opkræves faktiske omk. ved tilslutning. Energitilsynet kan efterfølgende gribe ind overfor urimelige investeringsbidrag
 • Hillerød Varmeforsyning - anvendelse af overdækning
  Dato: 31.10.2005Journalnr.: 3/1322-0200-0019
  Energitilsynet vedtog, at godkende Hillerød Varmeforsynings finansiering af ny varmecentral og en ny hovedledning til idriftsættelse i år 2005. Kapitalen er fremkommet ved at opkræve højere fjernvarmepriser i en periode. Hillerød Varmeforsyning pålægges at tilbageføre den resterende kapital til fjernvarmekunderne i år 2006 med samtidig modregning i den opgjorte overdækning
 • EnergiGruppen Jylland Varme A/S - indregning af afskrivninger og henlæggelser samt forrentning af fri egenkapital i fjernvarmeprisen
  Dato: 31.10.2005Journalnr.: 3/1322-0200-0013
  Energitilsynet vedtog, at det er i strid med varmeforsyningsloven, at indregne afskrivninger på regnskabsmæssigt opskrevne anlægsværdier i fjernvarmeprisen. Energitilsynet godkendte, på det foreliggende grundlag, selskabets tidligere opkrævede beløb til udskiftning af fjernvarmeforsyningsnet. Selskabet pålagdes at tilbageføre det resterende beløb til fjernvarmekunderne over 5 år
 • Regulering af gebyrstørrelser på el-, gas- og varmeområdet
  Dato: 26.09.2005Journalnr.: 3/1307-0300-0096
  Energitilsynet vedtog, at arbejdsgruppens tilslutning til standardgebyrerne tages til efterretning. Energitilsynet vil som udgangspunkt ikke betragte gebyrer som urimeligt ift. forsyningslovene, hvis et selskab opkræver gebyret i overensstemmelse med standardgebyrerne. Selskaberne skal ved anmeldelse oplyse om de anvender vejledende gebyrer eller opkræver faktiske omkostninger
 • Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. - inddækning af driftsunderdækning
  Dato: 29.08.2005Journalnr.: 3/1322-8901-0255
  Energitilsynet vedtog, at tillade, at selskabets underdækning ved udgangen af 2003/04 afvikles i varmepriserne over 18 år fra afgørelsestidspunktet. Afviklingen skal fremgå særskilt i værkets løbende anmeldelser til Energitilsynet. Tariferingen skal i højere grad afspejle udgiftsfordelingen og værket skal regulere over-/ underdækning jf. VFL, § 20, stk. 1 og § 21, stk. 4
 • Kolind Halmvarmeværk - klage fra Kolind Fjern-varmeværk over afregningspriserne
  Dato: 29.08.2005Journalnr.: 3/1322-0102-0013
  Energitilsynet vedtog, at afregningspriserne for halmvarme er urimelig jf. VFL, § 21, stk. 4 og 5. Halmvarmeværket vil ikke kunne indregne omkostninger for halm fra andelshaverne i halmvarmeværket, der overstiger de gennemsnitlige priser i Dansk Fjernvarmes brændselsstatistik, jf. lovens § 20 og § 21, stk. 4 og 5
 • Københavns Energi - afvikling af gæld vedrørende tjene-stemandspensionsforpligtelser i gasprisen
  Dato: 29.08.2005Journalnr.: 3/1322-8901-0286
  Energitilsynet vedtog, at der på det foreliggende grundlag ikke var indvendinger imod, at Københavns Energis gældforpligtelse overfor Københavns Kommune som følge af kommunens betaling af tjenestemandspension i gasforsyningen, indregnes i prisen for bygas i perioden 2006 – 2010. Energitilsynet forudsætter, at endelig opgørelse sker ved aktuarberegning
 • Silkeborg Kraftvarmeværk A/S - forrentning af indskudskapital for år 2005
  Dato: 29.08.2005Journalnr.: 3/1322-8901-0315
  Energitilsynet vedtog, at godkende en forrentning på 6,28 % af indskudskapitalen i Silkeborg Kraftvarmeværk A/S til indregning i fjernvarmeprisen i år 2005, selvom det ikke længere fremgår af vedtægterne, at Silkeborg kommune kan kræve udbytte jf. VFL, § 20, stk. 2 og § 6 i Bek. nr. 175 af 18. marts 1991
 • Slagelse Kraftvarmeværk - klage fra SK-Varme A/S over afregningsprisen
  Dato: 30.05.2005Journalnr.: 3/1322-8901-0222
  Energitilsynet vedtog, at KAVO skal stille et fuldstændigt kalkulationsgrundlag til rådighed for varmekøberne – og at det er i strid med varmeforsyningsloven, hvis KAVO opkræver priser, der overstiger den omkostningsbestemte pris. KAVO’s henlæggelser tages til efterretning, men samtidig indskærpes det for KAVO, at overholde afskrivningsbekendtgørelsens regler
 • Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S - forrentning af indskudskapital for år 2003 og år 2004
  Dato: 30.03.2005Journalnr.: 3/1322-8901-0287
  Energitilsynet vedtog, at tiltræde Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) forrentning på 6,20 % af indskudskapitalen til indregning i fjernvarmeprisen for år 2003, en forrentning på 6,28 % for år 2004. Men Energitilsynet kan ikke godkende forrentning af tillæg til indskudskapitalen for år 2002. CTR skal anmelde budget og regnskab efter varmeforsyningsloven
 • Aalborg Fjernvarmeforsyning - en forbruger klager over fjernvarmeregning efter rørskade
  Dato: 28.02.2005Journalnr.: 3/1322-0101-0330
  Energitilsynet vedtog, at klagers betaling for varmeforbruget 2003/04 bør fastlægges på grundlag af graddage, hvilket vil sige en periode uden fejl på anlægget. Det findes urimeligt jf. VFL, § 21, stk. 4, såfremt klager skal betale øvrige merudgifter samt varmeforbrug udover graddageberegnede forbrug i året hvor lækagen konstateredes
 • Hanstholm Kraftvarmeværk - brug af substitutions-pris for leverancer til Hanstholm Varmeværk
  Dato: 31.01.2005Journalnr.: 3/1322-8901-0241
  Energitilsynet vedtog, at det er i strid med varmeforsyningslovens §§ 20, stk. 1, og 21, stk. 4, hvis afregningsprisen for leveret varme er højere end den laveste pris af henholdsvis den omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen. Substitutionsprisen skal beregnes på grundlag af Hanstholm Varmeværk A.m.b.a’s gennemsnitlige omkostninger ved den nuværende produktion
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO