Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Brødrene Hartmann A/S - udkast til aftale med Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Dato: 29.03.2004Journalnr.: 3/1322-8901-0201/Ca

Resume Energitilsynet vedtog, at aftalen vil kunne anfægtes i dens løbetid, for så vidt angår pris, leveringsomfang og løbetid, såfremt aftalen fører til priser, som er i strid med Varmeforsyningsloven, jf. lovens § 21, stk. 4

Resumé

1. Brødrene Hartmann A/S, der leverer industriel overskudsvarme til Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a har bedt Energitilsynet om en forhåndstilkendegivelse af et udkast til en ny aftale mellem parterne.

2. Selskabet ønsker i forbindelse med indgåelse af en 10-årig leveringsaftale for overskudsvarme at sikre sig, at aftalen ikke vil kunne anfægtes i aftalens løbetid, for så vidt angår pris, leveringsomfang og løbetid. Baggrunden for ønsket er, at fjernvarmeforsyningen inden for aftalens løbetid forventer at etablere et biomasseanlæg, som forventes at kunne producere varme til en lavere pris end prisen for overskudsvarme fra Brødrene Hartmann.

3. Tønder Fjernvarme har afvist at indgå en aftale med et indhold, der vil kunne komme i strid med varmeforsyningsloven.

4. Efter varmeforsyningsloven kan en dyrere varmeleverance ikke fortrænge en billigere varmeleverance. Fra det tidspunkt det nye biomasseanlæg leverer varme til en lavere pris end prisen for leverancen fra Brødrene Hartmann, skal det derfor være disse nye prisforhold, der indgår i prisberegningen, dvs. den substitutionspris som varmen fra Brødrene Hartmann afregnes til.

5. Energitilsynet vil derfor ikke kunne give Brødrene Hartmann den ønskede tilkendegivelse om ikke at anfægte aftalen i dens løbetid.

Afgørelse

6. Det meddeles Brødrene Hartmann A/S og Tønder Fjernvarme A.m.b.a., at Energitilsynet herved tilkendegiver, at aftalen vil kunne anfægtes i aftalens løbetid for så vidt angår pris, leveringsomfang og løbetid, hvis aftalen fører til priser, som er i strid med varmeforsyningsloven, jf. lovens § 21, stk. 4.

Sagsfremstilling

7. Ved brev af 8. januar 2004 har advokat Peter-Ulrik Plesner, Plesner Svane Grønborg Advokatfirma, som advokat for Brødrene Hartmann A/S bedt om en forhåndstilkendegivelse til udkast til aftale mellem selskabet og Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. om levering af industriel overskudsvarme.

8. Brødrene Hartmann A/S ønsker i forbindelse med indgåelse af en 10-årig leveringsaftale for overskudsvarme at sikre sig, at aftalen ikke vil kunne anfægtes i aftalens løbetid for så vidt angår pris, leveringsomfang og løbetid.

9. Henvendelsen har været sendt i høring hos Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Advokat Henrik Seligmann, Advokatfirmaet Skjøde Knudsen & Partnere, har ved brev af 23. januar 2004 sendt sine bemærkninger. Det er Tønder Fjernvarmes opfattelse, at Energitilsynet ikke skal behandle sagen.

10. I e-post af 16. februar 2004 har advokat Plesner fastholdt sit ønske om en behandling af sagen i tilsynet. Advokaten anfører, at det er en absolut betingelse for aftalens indgåelse, at Energitilsynet har givet den ønskede tilkendegivelse.

Forhistorien

11. Brødrene Hartmann har i en årrække leveret overskudsvarme til Tønder Fjernvarme. Virksomheden, der bl.a. producerer industriel emballage (bl.a. æggebakker) og genbrugspapir, har et meget stort energibehov mest i form af procesdamp. Selskabet har i midten af 1990'erne opført et decentralt kraftvarmeværk, som udover procesdamp også leverer el og varme. Anlægget blev den gang støttet af Energistyrelsen som et demonstrationsanlæg.

12. Brødrene Hartmann har i en årrække leveret overskudsvarme til Tønder Fjernvarme. Virksomheden, der bl.a. producerer æggebakker af genbrugspapir, har et meget stort energibehov mest i form af procesdamp. Selskabet har i midten af 1990'erne opført et decentralt kraftvarmeværk, som udover procesdamp også leverer el og varme. Anlægget blev den gang støttet af Energistyrelsen som et demonstrationsanlæg.

13. Efter denne er der indgået en 1-årig aftale med henblik på at skabe ro om forsyningssituationen og samtidig give parterne bedre tid til at skabe et langsigtet aftalegrundlag.

Aftaleudkastet

14. Herefter har der været drøftet forskellige muligheder for en mere varig løsning. Den model - der nu er nået frem til - går ud på, at Brødrene Hartmann sikres mulighed for at kunne levere overskudsvarme, som grundlast, fra virksomhedens kraftvarmeværk, og at Tønder Fjernvarme samtidig opfører en "lille" biomassefyret kedelcentral til produktion af den resterende fjernvarmemængde.

15. Reelt bliver det lille værk imidlertid ganske stort på grund af sæsonudsving i varmeforbruget. Anlægget vil derfor i visse perioder af året kunne dække en ikke ubetydelig del af leverancen af overskudsvarme fra Brødrene Hartmann.

16. For at sikre sig, at leveringsaftalen ikke anfægtes i aftalens løbetid, har Brødrene Hartmann lavet udkast til den aftale. De relevante bestemmelser er:

  • Brødrene Hartmann forpligter sig til at levere varme til Tønder Fjernvarme i form af grundlast, jf. aftalens pkt. 1.1
  • Tønder Fjernvarme skal i hele aftalens løbetid aftage den definerede grundlast, jf. aftalens pkt. 1.2
  • prisberegningen sker efter en formel, bl.a. opgjort på grundlag af fuelolieprisen og udviklingen i $-kursen, jf. aftalens pkt. 4.1
  • aftalen er uopsigelig for begge parter indtil en 31. december 2013

17. Brødrene Hartmann oplyser, at der er opnået enighed om disse principper mellem parterne.

18. Herudover peger Brødrene Hartmann på en række forhold, der taler for rimeligheden af aftalen. Bl.a. finder Brødrene Hartmann, at "aftalen er konkurrenceskabende, da Brødrene Hartmann skal medvirke til, at der dispenseres fra eksisterende forudsætningsskrivelser", at der er en god balance mellem "give & take" i aftalen. Desuden peges på, at Tønder Kommune klart har udtrykt ønske om, at Brødrene Hartmanns overskudsvarme skal udnyttes.

19. For så vidt angår prisberegningen fremgår det, at prisen fra Brødrene Hartmann A/S forventes at være højere end Tønder Fjernvarmes nuværende egenproduktionsomkostninger. Det fremgår også, at produktionsomkostningerne på det ny biomasseanlæg forventes at blive lavere end prisen fra Brødrene Hartmann A/S.

20. For så vidt angår prisberegningen fremgår det, at prisen fra Brødrene Hartmann A/S er lavere end Tønder Fjernvarmes nuværende egenproduktionsomkostninger. Det fremgår også, at produktionsomkostningerne på det ny biomasseanlæg forventes at blive lavere end prisen fra Brødrene Hartmann A/S.

21. På denne baggrund ønsker Brødrene Hartmann A/S, at Energitilsynet tilkendegiver, at aftalen ikke efterfølgende bliver underkendt i relation til pris og/eller leveringsomfang og/eller løbetid.

Høring af Tønder Fjernvarme

22. Som nævnt finder Tønder Fjernvarme, at Energitilsynet ikke skal behandle henvendelsen.

23. Tønder Fjernvarme oplyser, at det er rigtigt, at der grundlæggende er enighed om pris, løbetid, leveringsomfang og forrangsprincip. Der peges på, at der yderligere var enighed om, at det biomassefyrede anlæg gennemføres.

24. Herudover peger fjernvarmen på, at andelsselskabet hele tiden har afvist, at aftalen kan indeholde nogen begrænsning i personers, selskabers eller myndigheder mulighed til at forholde sig til varmeforsyningen i henhold til gældende love og regler.

Begrundelse

25. Såvel Tønder Fjernvarme som Brødrene Hartmann A/S er kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. varmeforsyningslovens § 2. Virksomhederne er derfor omfattet af prisberegningsbestemmelserne i lovens § 20 om indregning af nødvendige omkostninger i varmepriserne. Og for Brødrene Hartmann A/S også af bestemmelsen i § 20b om indkalkulering af et overskud.

26. Energitilsynets sekretariat finder ikke, at der er grundlag for, at tilsynet afviser at behandle sagen. Det falder inden for tilsynets kompetence at vurdere aftalebestemmelser om varmepriser mv. og at rådgive parter herom.

27. Indregning af nødvendige omkostninger betyder, at fjernvarmeforsyningen skal minimere sine omkostninger. Forsyningen skal optræde økonomisk ansvarligt og kan ikke betale en pris for varmen fra en fremmed leverandør, som overstiger fjernvarmeforsyningens egne omkostninger ved at producere den nødvendige varmemængde inden for fjernvarmeværkets kapacitet eller købe varmemængden fra trediemand.

28. Sagt på en anden måde kan en dyrere varmeleverance ikke fortrænge en billigere varmeleverance. Fra det tidspunkt det nye biomasseanlæg leverer varme til en lavere pris end prisen for leverancer Brødrene Hartmann A/S, skal det være disse prisforhold, der indgår i prisberegningen.

29. I øjeblikket er der ikke alternative muligheder for Tønder Fjernvarme til at fremskaffe den krævede varmemængde. Tilsynet har ikke kompetence til at hindre en aftale med det forelagte indhold i at blive indgået.

30. Men Energitilsynet kan allerede på nuværende tidspunkt meddele Tønder Fjernvarme og Brødrene Hartmann A/S, at prisberegningen vil komme i strid med varmeforsyningsloven, hvis biomasseanlægget producerer til de forventede lavere priser.

31. Hertil kommer, at tilsynet på et hvilket som helst tidspunkt kan tage prisberegningen for leverancer af varme fra Brødrene Hartmann A/S til Tønder Fjernvarme op til vurdering. Da tilsynets afgørelser er fremadrettede betyder det, at Energitilsynet kan tilsidesætte aftalens vilkår fra det tidspunkt sagen tages op til en vurdering, der fører frem til en afgørelse, der går ud på, at aftalen (eller dele af aftalen) er i strid med varmeforsyningsloven.

32. Energitilsynet må derfor afvise at give Brødrene Hartmann A/S den ønskede tilkendegivelse, da en prisberegning efter aftalen, når biomasseanlægget sættes i drift, vil kunne føre til priser, som er i strid med varmeforsyningsloven, jf. lovens § 21, stk. 4.

33. Brødrene Hartmann A/S anfører, at selskabet i tilfælde af en kortvarig leveringsaftale vil være nødt til at sætte prisen højere for at sikre indtjeningen, så længe det er muligt. Selskabets leverancer er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Energitilsynet har derfor kompetence til at gå ind og vurdere denne pris - herunder et eventuelt kalkuleret overskud.

34. Efter lovens § 20b kan industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, indkalkulere et overskud. Der findes ingen praksis for en sådan vurdering, men den resulterende varmepris vil ikke kunne overstige substitutionsprisen.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO