Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

ENERGINYT nr. 2 - juni 2006

Nyhedsbrevet udkommer i marts, juni, september og december. Nyhedsbrevet behandler emner i Energitilsynets arbejde af generel betydning for energisektoren. Tilsynets afgørelser offentlig-gøres også på tilsynets hjemmeside.

Indhold:

Elektricitet

 • Østkraft Nets indtægtsramme forhøjet efter brud på søkablet til Sverige
 • Indtægtsrammereguleringen for elnetvirksomheder
 • Dansk Energi reviderer Netbenyttelesaftalen

Naturgas

 • DONGs salg af gaslageret i Lille Torup  

Fjernvarme

 • Nyt indberetningssystem i forbindelse med regler om prislofter
 • Indregning af udgifter til skrotning i prisen for varme

Tema

 • De europæiske regulatorers regionale initiativer på elområdet
 • Internationalt nyt ? maj 2006
 • Energitilsynets årsberetning for 2005
 • Ny formand for Energiklagenævnet
 • Rapport fra Energistyrelsen: Danske elpriser på niveau med priserne i andre lande

Energitilsynets afgørelser

 • FynsNet ? Ravdex klage over målested
 • Dansk Energi ? Vejledende bestemmelser om adgang til benyttelse af det kollektive elnet
 • Lagerkunders fyldningsrestriktioner i forbindelse med Energinet.dks rådighed over lager til nødforsyning
 • Haderslev Kraftvarmeværk ? klager fra Sydjysk Affaldsvarme I/S og Haderslev Fjernvarme A.m.b.A.
 • Forsyningspligtige naturgasselskaber ? godkendelse af åbningsbalancer pr. 1. januar 2003

Elektricitet

Brud på søkabel fra Bornholm til Sverige ? højere indtægtsramme

Energitilsynets sekretariat har meddelt Østkraft Net, at dets regionale transmissionsvirksomhed kan forhøje indtægtsrammen for 2005 med 21,6 mio. kr. på baggrund af, at søkablet til Sverige blev beskadiget i december 2005. Forhøjelsen svarer til reparationsomkostningerne ved kabelbruddet.

Reparationen af søkablet blev afsluttet februar 2006, og de direkte udgifter er opgjort til 21,6 mio. kr. ekskl. moms og ekskl. udgifter til advokat. Ud over disse omkostninger har den systemansvarlige et forventeligt krav i sagen for meromkostninger til produktion i perioden. Hertil kommer udgifter til advokat i forbindelse med en erstatningssag, der er iværksat mod skadevolderen.

Østkraft Net har mulighed for at få en erstatning for kabelbruddet fra skadevolderen. Når erstatningssagen er afsluttet, skal der ske en efterregulering så det kun er nettoomkostningerne (reparationsudgifterne fratrukket erstatningen), der opkræves hos Energinet.dk. Skadevolderen har efter det oplyste en øvre grænse for sit erstatningsansvar på ca. 20,7 mio. kr.

Tidligere kabelbrud i 2004
Det er ikke første gang at der har været brud på søkablet til Sverige. Også i oktober 2004 var der kabelbrud, idet et skibs anker rev søkablet over. Kabelbruddet medførte reparationsudgifter på ca. 13 mio. kr., hvoraf den maksimale erstatning fra skadevolder blev oplyst til at være ca. 6,5 mio. kr. Det endelige beløb fastlægges i en erstatningssag.

Energitilsynet vedtog i januar 2005, at Østkraft Net A/S? regionale transmissionsvirksomhed kunne forhøje indtægtsrammen for 2004 med nettoomkostningerne (reparationsudgifterne ca. 13 mio. kr. fratrukket forventet erstatning) ved reetableringen af kablet mellem Bornholm og Sverige som følge af kabelbruddet i oktober 2004. Forhøjelsen blev givet som et éngangsbeløb.

Indtægtsrammereguleringen for elnetvirksomheder

Energitilsynets sekretariat har den 1. maj 2006 bedt alle elnetselskaber om at indberette regnskabsoplysninger for 2005 senest den 1. juni 2006. Oplysningerne skal bruges til administrationen af den økonomiske regulering af elnetselskaberne.

Selskabernes indberetning af regnskabsoplysninger sker elektronisk, og oplysningerne offentliggøres på indberetningssystemets hjemmeside www.gaselva.dk, når Energitilsynet har kontrolleret bl.a. ledelses- og revisorpåtegning af indberetningerne.

Grundlaget for Energitilsynets økonomiske regulering af netselskaberne er en indtægtsrammebekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar 2005. For de selskaber, hvor indtægterne er afhængig af den leverede mængde, bestemmes en reguleringspris (maksimal pris pr. kWh), mens der fastsættes et rådighedsbeløb (årligt beløb) for de regionale transmissionsselskaber, der stiller nettet til rådighed for Energinet.dk.

Det er første gang netselskaberne skal indberette oplysninger efter den nye indtægtsrammebekendtgørelse. Energitilsynet har derfor opdateret vejledningen til selskaberne i forbindelse med indberetningerne, og tilpasset de elektroniske indberetningsskemaer, så de opfylder bestemmelserne i den nye bekendtgørelse. 

Dansk Energi reviderer Netbenyttelesaftalen

Dansk Energi Net, der er brancheforening for elnetselskaber og regionale eltransmissionsselskaber, har udarbejdet en ny udgave af foreningens Vejledende bestemmelser om adgang til benyttelse af det kollektive elnet. Vejledningen kan findes på Dansk Energis hjemmeside her.

Brancheorganisationernes vejledninger til medlemsvirksomhederne på el- og varmeområdet er tænkt som en særlig service, der kan hjælpe virksomhederne med at opfylde lovgivningens krav, når de fastsætter priser og betingelser for deres ydelser.

Via nye bestemmelser i el- og varmeforsyningslovene har Energitilsynet fået hjemmel til at føre direkte tilsyn med branchevejledningerne. Det betyder, at Tilsynet kan give dem et eftersyn og reagere, hvis vejledningerne ikke er i overensstemmelse med lovgivning og praksis.

Energitilsynet har vurderet, at revisionen af Dansk Energi Net?s Vejledende bestemmelser om adgang til benyttelse af det kollektive elnet overordnet set ikke er særligt gennemgribende i forhold til den tidligere vejledning. Tilsynet har derfor taget vejledningen til efterretning ? dog med bemærkninger til enkelte bestemmelser.

Afgørelsen forhindrer ikke Energitilsynet i at tage konkret stilling til de enkelte netselskabers bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet.

Naturgas

DONGs salg af gaslageret i Lille Torup

EU-Kommissionen godkendte den 14. marts 2006 DONGs køb af Elsam, Energi E2, Københavns Energi og Frederiksberg Elnet. Godkendelsen indeholdt en række betingelser til DONG, bl.a. at DONG skulle sælge sit jyske gaslager i Lille Torup. Lageret i Lille Torup er DONGs største lager. Selskabets lager i Stenlille er ikke berørt af Kommissionens afgørelse.

Baggrunden for Kommissionens krav om salget af gaslageret i Lille Torup er ønsket om at skabe konkurrence om lagerydelser. Når salget er gennemført, kan DONGs konkurrenter leje lagerplads uden at involvere DONG. Det er væsentligt for markedet, fordi muligheden for god lageradgang skønnes at blive endnu vigtigere på fremtidens gasmarked. Gaslagrene kan bruges til at styre brugen af gasnettet, så transmissionskapaciteten i nettet bruges konstant og fuldt ud, selv om slutkundernes forbrug varierer meget.

For at opfylde formålet med salget har Kommissionen forudsat, at salget af Lille Torup sker til en køber, som er uafhængig af parterne i den godkendte overtagelse, og som har den finansielle styrke til at varetage opgaven. Køberen skal desuden have forudsætninger for at skabe konkurrence til DONG og eventuelle andre konkurrenter.

Fortsat offentligt ejerskab
I forbindelse med salget har Folketinget den 30. maj 2006 vedtaget en ændring af lov om Energinet.dk, der gør det muligt for Energinet.dk at byde på og overtage gaslageret i Lille Torup. Baggrunden for lovforslaget er en politisk aftale (Reformopfølgningsaftalen af 22. marts 2000) om, at naturgasnet og naturgaslagre skal forblive i offentligt eje. Aftalen er siden bekræftet i 2001 og 2004.

Energinet.dk ejer allerede de danske transmissionsnet for naturgas, og Folketinget har ønsket at give selskabet mulighed for at købe DONGs lager i Lille Torup, idet Energinet.dk opfylder Kommissionens krav til en køber og samtidig sikrer et fortsat offentligt ejerskab til gaslageret.

Fjernvarme

Nyt indberetningssystem i forbindelse med regler om prislofter

Energitilsynet skal nu hvert år den 1. oktober udmelde prislofter, som skal gælde for affaldsforbrændingsanlæggenes priser i det kommende kalenderår. Første gang den 1. oktober 2006.

Prislofterne bliver maksimalpriser for affaldsforbrændingsanlæggenes afregning for varme til fjernvarmeværkerne. Prislofterne gælder alle nye aftaler om levering af fjernvarme. For allerede indgåede aftaler får reglerne først betydning fra den 1. januar 2011. Hvis aftalerne genforhandles, er der en særlig overgangsordning, som betyder en gradvis overgang til prisfastsættelse efter prislofterne.

Prislofterne skal fastsættes til gennemsnitprisen for opvarmet vand produceret på et fjernvarmeværk, som ville være blevet etableret, hvis der ikke var blevet opført et affaldsforbrændingsanlæg. Det vil sige, at der skal udmeldes tre prislofter: 

 1. ét for decentrale områder med naturgas,
 2. ét for decentrale områder med andet brændsel end naturgas (biomasse) og
 3. ét for de centrale områder.

De almindelige anmeldelsesregler giver ikke Energitilsynet de nødvendige oplysninger til beregningerne. Det er derfor nødvendigt at lave et nyt indberetningssystem til at indhente de nødvendige oplysninger til prislofterne til brug for den første udmelding.

Det betyder, at alle fjernvarmeværker inden den 15. august 2006 skal indberette de nødvendige oplysninger til Energitilsynet ? også værker, som allerede har anmeldt regnskaber efter de almindelige anmeldelsesregler.

Energitilsynets sekretariat er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på et elektronisk indberetningssystem via "energidata online" i indberetningssystemet på www.virk.dk. Denne løsning betyder, at det enkelte værk sparer at indtaste stamdata og kun skal indtaste de nødvendige regnskabsoplysninger.

Det forventes, at det ny indberetningssystem kan tages i brug fra midten af juni 2006. Fjernvarmeværkerne vil i løbet af kort tid modtage en særlig orientering om indberetningssystemet.

Indregning af udgifter til skrotning i prisen for varme

Fjernvarmeværkerne kan efter reglerne indregne nødvendige omkostninger i priserne. Energitilsynet anser omkostninger til skrotning af anlæg som nødvendige omkostninger. Det betyder, at omkostninger ved skrotning kan indregnes i priserne i takt med, at omkostningerne faktisk forekommer.

Et affaldsforbrændingsanlæg har imidlertid ønsket at kunne indregne omkostninger til skrotning af anlægget over hele anlæggets løbetid. Anlægget peger bl.a. på, at fordelen ved en løbende indregning er, at det ikke kun er varmeforbrugerne og affaldsleverandørerne på skrotningstidspunktet, der kommer til at betale for skrotningen.  

Energitilsynet har været nødt til at afvise ønsket, fordi reglerne ikke giver mulighed for en løbende indregning omkostningerne ved skrotning over anlæggets levetid. Det gælder også indregning over en kortere periode fx over de sidste 5 år før skrotningstidspunktet. Det fremgår således reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen, at de kun gælder for indregning af henlæggelser til nye anlæg, og Energitilsynet mener ikke, at bekendtgørelsens dispensationsadgang giver mulighed for at udvide bekendtgørelsens anvendelsesområde til også at omfatte skrotning.

Tema

De europæiske regulatorers regionale initiativer på elområdet

EU-Kommissionen nedsatte i 2003 en arbejdsgruppe af de europæiske regulatorer til at rådgive på energiområdet. Arbejdsgruppen kaldes ERGEG (European Regulators Group for Electricty and Gas). ERGEG lancerede den 27. februar i år et ?Regional Initiative" for el med henblik på at fremme realiseringen af det indre marked for el.

Med initiativet vil regulatormyndighederne agere katalysatorer for integrationen af markederne på elområdet.

Baggrunden for initiativet er et udbredt ønske om større fremdrift i realiseringen af det indre elmarked ? altså målet om at skabe ét fælles EU-marked for el. Allerede i marts 2004 foreslog Kommissionen etableringen af regionale elmarkeder som et skridt på vejen henimod ét fælles marked. Forbilledet var tydeligvis det nordiske elmarked. Og senest har Kommissionens generaldirektorat for energi (og transport) i sin "Benchmarking-rapport" og generaldirektoratet for konkurrence i sit "Energy Sector Inquiry" ? begge fra november 2005 ? peget på en lang række problemer med elmarkedets effektivitet og ikke mindst den manglende integration imellem landene.

Den politiske opbakning er helt afgørende for initiativets videre skæbne, og den er givet bl.a. ved EU regeringschefernes møde 23. ? 24. marts 2006. Også i Danmark er der utvetydige signaler fra regeringen om, at man vil arbejde målrettet for effektiv, international konkurrence på energimarkederne.

Danmarks rolle
Danmark indgår i den Nordeuropæiske region, der udover de nordiske lande omfatter Tyskland og Polen. Tyskland og Polen indgår i flere regioner. Energitilsynet repræsenteret ved Konkurrencestyrelsens Center for Energi er blevet udpeget som koordinator for arbejdet i denne region, med vicedirektør Finn Dehlbæk som ansvarlig.

I det regionale initiativs første fase har der været en række afklarende møder med regionens andre regulatormyndigheder, energimyndigheder, energibrancheorganisationer m.v. Det førte på det første møde i projektets "styregruppe" ? Regional Coordination Committee (RCC) ? den 28. april til afgrænsning og fastlæggelse af opgaven, organisatorisk og emnemæssigt.

Fokus i arbejdet vil i første omgang ligge på effektivisering af markeds-interfacet mellem Norden og Tyskland/Polen: 

 1. En bedre udnyttelse af de 4 sæt elektriske forbindelser mellem de to områder, og
 2. at markedets aktører får de samme informationer om markedet på begge sider af interfacet.

Der vil blive afholdt et såkaldt "Miniforum" i København den 27. juni 2006 for at få en bred drøftelse med de forskellige interessenter af de faglige emner, som er sat på dagsordenen.

ERGEG lancerede den 25. april 2006 et helt parallelt "Regional Initiative" for gasmarkedet.

Kontaktperson i KS ? Center for Energi: Peter Hoffmann, ph_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.ks.dk og 72268058.

Internationalt nyt ? maj 2006

Nye rapporter fra NordReg og Nordel
De nordiske energiregulatormyndigheders samarbejdsforum ? NordREG ? har udgivet tre rapporter:

 • "A Common Definition of the System Operators? Core Activities"
 • "Development of a common Nordic balance Settlement"
 • "The Integrated Nordic End-user Electricity Market"

Rapporterne er blevet afleveret til Nordisk Ministerråds Elmarkedsgruppe, som havde bestilt dem. De kan ses på Energitilsynets hjemmeside her.

I samme proces har Nordel udarbejdet to rapporter, der kan ses på Nordels hjemmeside her.

 • "Status of Nordel?s work on Enhancing Efficient Functioning of the Nordic Electricity Market"
 • "Balance Management ? Common Principles for Cost Allocation and Settlement"

De fem rapporter vil indgå i Elmarkedsgruppens input til det kommende møde mellem de nordiske energiministre i Bodø 6.-7. september.

Kommissionens grønbog om en europæisk energistrategi
Kommissionens grønbog om "En europæisk energistrategi: Bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed", blev præsenteret den 14. marts 2006 og var grundlaget for en omfattende energipolitisk debat på EU regeringschefernes møde den 23.-24. marts 2006. Grønbogen er fortsat i høring i medlemsstaterne (deadline i 24. september).

Energistyrelsen har i april måned haft grønbogen i høring blandt danske interessenter m.v. med henblik på at formulere den danske regerings holdning.

I sit høringssvar kommenterer Energitilsynet Grønbogens afsnit om "Konkurrenceevne og det indre energimarked". Energitilsynet peger på de betydelige konkurrencebarrierer ved at vigtige dele af energimarkedsdirektiverne ikke er implementeret i flere lande og ved forskellene i de nationale implementeringer.

Energitilsynet finder et tæt samarbejde mellem regulatormyndighederne og mellem de system-ansvarlige virksomheder nødvendigt. Om samarbejdet har en bestemt institutionel form er mindre vigtigt, og Tilsynet peger på forbrugerbeskyttelsesområdet som et muligt forbillede, hvor der er vedtaget en forordning direkte om samarbejdet mellem de regulerende myndigheder. Endelig peger Energitilsynet på ERGEGs "Regional Initiative" som et konkret tiltag.

Energitilsynets årsberetning for 2005

Energitilsynet har offentliggjort sin årsberetning for 2005.

Temaet er i år liberaliseringen af elektricitets- og naturgasmarkederne. Erfaringerne fra udviklingen i 2005 er, at detailmarkederne for både el og naturgas kunne fungere bedre, og i årsberetningen peges der på forskellige grunde hertil. Udviklingen understreger behovet for, at Energitilsynet fortsat agerer aktivt for at hjælpe det frie marked på vej.

Herudover beskriver årsberetningen de vigtigste initiativer og aktiviteter, Energitilsynet har taget eller sat i gang i 2005. Bl.a. aktiviteter i forbindelse med etableringen af Energinet.dk, nye regler for forsyningsselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer og betingelser, den nye prisregulering af forsyningspligtige elselskaber samt indtægtsrammereguleringen af naturgasselskaber.

Årsberetningen beskriver også initiativerne over for fjernvarmesektoren ? herunder den stikprøve­undersøgelse af forsyningsselskabernes budgetter og regnskaber, som sekretariatet gennemfører I foråret 2006.

Årsberetningen kan downloades her.

Ny formand for Energiklagenævnet

Transport- og energiminister Flemming Hansen har udpeget dommer ved retten i Slagelse Poul Kejlskov Egan til formand for Energiklagenævnet med virkning fra 3. maj 2006.

Ledelsen af Energiklagenævnets sekretariat varetages fremover af den ny formand og sekretariatschef, cand. jur. Henrik Chieu, der tiltrådte medio marts 2006.

Energistyrelsen: Danske elpriser på niveau med priserne i andre lande

Energistyrelsen har offentliggjort en undersøgelse af virksomhedernes elpriser i Danmark.

Undersøgelsen sammenligner de danske elpriser for forskellige størrelser forbrug med de tilsvarende elpriser i Sverige, Tyskland, England, Holland, Frankrig og Spanien. Den viser, at de danske markedspriser på undersøgelsestidspunktet var blandt de laveste med priserne i Sverige som de laveste. Med tillæg af skat, PSO mv. er de danske priser på niveau med priserne i de øvrige lande, idet afgifter, PSO mv. er væsentligt højere i Danmark end i de øvrige lande ? specielt for de høje forbrug.

Energistyrelsen understreger, at undersøgelsen alene giver en status for elpriserne på undersøgelsestidspunktet (medio maj) samt at resultaterne er behæftet med meget stor usikkerhed. Det skyldes, at det i praksis er næsten umuligt at indhente sammenlignelige priser. Dels er liberaliseringsprocessen ikke lige langt i alle lande, hvorfor der stadig kan forekomme aftalte eller regulerede priser, dels er der forskelle i traditioner for prisfastsættelsen, hvorfor hensyn til tidligere historiske forhold stadig kan smitte af på de enkelte landes tarifstruktur.

Energistyrelsens prisundersøgelse kan downloades på styrelsen hjemmeside her.

Energitilsynets afgørelser

ENERGINYT vil fremover bringe en oversigt over Energitilsynet afgørelser siden sidste nyhedsbrev. Siden 1. marts 2006 er der truffet afgørelse i følgende sager: 

FynsNet ? Ravdex klage over målested (april)Energitilsynet fandt, at det ikke var urimeligt, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 1, at FynsNet a.m.b.a. foretager afregningsmåling på 10 kV-siden af Ravdex A/S?s 60/10 kV station i Birketved. Afgørelse 

Dansk Energi ? Vejledende bestemmelser om adgang til benyttelse af det kollektive elnet (april)Sagen er omtalt under elektricitet i nyhedsbrevet. Afgørelse

Lagerkunders fyldningsrestriktioner i forbindelse med Energinet.dks rådighed over lager til nødforsyning (april)Energitilsynet har taget en aftale mellem DONG Lager A/S og Energinet.dks brug af lager til nødforsyning samt DONG Lagers nye fleksible adgangsmuligheder til lageret til efterretning. Afgørelse 

Haderslev Kraftvarmeværk ? klager fra Sydjysk Affaldsvarme I/S og Haderslev Fjernvarme A.m.b.A.. (april)Energitilsynet har på baggrund af klager over Haderslev Kraftvarmeværks prisfastsættelse for affaldsvarme taget stilling til, om en række omkostningsposter må betragtes som en nødvendig del af omkostningerne, og om de er fællesomkostninger, eller de er særomkostninger for én af parterne. Afgørelse

Forsyningspligtige naturgasselskaber ? godkendelse af åbningsbalancer pr. 1. januar 2003 (maj)Energitilsynet har godkendt HNG Midt-Nord Salg A/S?, Statoil Gazelle Forsyning A/S? og DONG Faste Vilkår A/S? anmeldte åbningsbalancer pr. 1. januar 2003. Afgørelse

De er velkommen til at sende en e-post (et_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.dera.dk) til redaktionen, hvis De har ønsker om emner eller gode råd i forbindelse med nyhedsbrevet.

Ansvarlig redaktør: Kontorchef Nils Jan Hansen, Konkurrencestyrelsen, Center for Energi

REMIT
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO