Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Marked

Elmarkedet

Elsektoren er præget af naturlige monopoler og er derfor underlagt både konkurrencelovgivningen og energilovgivningen, hvor elforsyningsloven er hovedloven.

Den konkurrenceudsatte del af elområdet består af produktionen af og en del af handelen med el, mens de naturlige monopoler består af transporten af el (transmission og distribution), og den forsyningspligtige handel med el. De naturlige monopoler reguleres af Energitilsynet og Energistyrelsen.

Detailmarkedet for el

Netvirksomheder
Netvirksomhederne transporterer el det sidste stykke til kunderne (typisk net på under 132 kV).  

Der findes ca. 70 netvirksomheder, der ejes af kommuner, andelsselskaber og kommercielle aktører. Da netselskaberne har monopol på at transportere el i hvert deres geografisk afgrænsede område, er der ikke konkurrence mellem netselskaberne, og dermed ikke markedsbaserede incitamenter til effektivisering.  

På den baggrund regulerer Energitilsynet netvirkomhederne, for at sikre at netvirksomhederne drives effektivt. Reguleringen sker via fastsættelse af indtægtsrammer, som sætter et loft over netvirksomhedernes indtægter og via en benchmarking, som giver netvirksomhederne incitament til at øge effektiviteten.  

Handelsselskaber
På detailmarkedet findes desuden handelsselskaber (elleverandører). Energistyrelsen har givet en række af handelsselskaberne forsyningspligtbevilling. Det forpligter disse selskaber til at levere el til de kunder i det pågældende bevillingsområde, som ikke har gjort brug af det frie elmarked, og selv har valgt en elleverandør.  

Energitilsynet regulerer prisen på forsyningspligtig el for at sikre, at fortjenesten på forsyningspligtproduktet ikke er højere end fortjenesten på tilsvarende produkter på det frie marked.  

Kunder som ønsker at foretage et leverandørvalg kan se mere på Elpristavlen, hvor det blandt andet er muligt at sammenligne elleverandørernes priser.

Engrosmarkedet for el

Nordpool
Danmark er sammen med Norge, Sverige og Finland tilsluttet den nordiske elbørs Nord Pool.På Nord Pool handles der med både fysisk el på timebasis (spotmarked) samt med finansielle konktrakter. Spotmarkedet er det fysiske marked, hvor der handles fysiske kWh time for time til næste døgns forbrug. Over 75 % af elforbruget i de nordiske lande bliver handlet på Nord Pool Spot.  

Nord Pool Spot reguleres af den norske regulator NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), som Energitilsynet er i dialog med om spørgsmål af betydning for reguleringen af børsen. På Nord Pools hjemmeside findes blandt andet en oversigt over prisudviklingen på børsen.  

Energinet.dk
Selve transporten af el fra producenterne til forbrugerne sker gennem net ejet af Energinet.dk og netvirksomhederne. 

Transmissionsnettet på 400 - 150 kV ejes af Energinet.dk (den systemansvarlige transmissionsvirksomhed). Energinet.dk er en selvstændig statsejet virksomhed, som blandt andet har til opgave at opretholde den overordnede forsyningssikkerhed på elområdet.  

Energinet.dk er underlagt en hvile-i-sig-selv regulering. Det betyder, at selskabet kun må opkræve en betaling, der dækker selskabets nødvendige omkostninger, samt en forrentning af egenkapitalen, der sikrer realværdien af denne. 

De regionale transmissionsvirksomheders net (typisk net på 132 kV eller 150 kV) stilles til rådighed for Energinet.dk, der betaler et årligt beløb for at få nettet stillet til rådighed. Dette beløb er uafhængigt af de mængder strøm, der transporteres gennem ledningerne. Størrelsen af rådighedsbeløbet reguleres af Energitilsynet. 

REMIT
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO