Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Sønderjyske Net A/S under stiftelse: Ansøgning om ekstraordinær forhøjelse af indtægtsrammen for år 2000

Dato: 28.08.2000Journalnr.: 2/4-1979


Resumé

1. Det kommende netselskab Sønderjyske Net A/S, det tidligere Sønderjyllands Højspændingsværk An/s (SH), har i brev af 17. juli 2000 ansøgt om indregning af ekstraordinære omkostninger i indtægtsrammen for år 2000 i forbindelse med en tabt retssag.

2. Energitilsynet har den 3. august 2000 i medfør af elforsyningslovens §70 stk. 2 fastlagt og udsendt indtægtsramme til SH Energi A/S. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i elforsyningslovens §69 nævnte omkostninger, dvs. til dækning af virksomhedernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og omkostninger og afskrivninger samt forretning af kapital. Fastlæggelsen af indtægtsrammen følger af de bestemmelser, der er beskrevet i kapitel 3 i Bekendtgørelse nr. 290 om indtægtsrammer og åbningsbalancer m.v. for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder.

3. Energitilsynet kan ifølge elforsyningsloven § 70 stk. 3 give dispensation fra den udmeldte indtægtsramme såfremt det er nødvendigt for, at virksomheden kan gennemføre forpligtelser pålagt i bevillingen, i loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven. Det fremgår af lovbemærkningerne, at bestemmelsen ikke sigter på at holde hånden over virksomheder, der vedvarende undlader at effektivisere, men på at sikre opretholdelse af netydelser til alle. Hensynet til forsyningssikkerhed vejer således tungere end hensynet til effektivitet. Det fremgår endvidere, at bestemmelsen kun er møntet på helt særlige tilfælde og at den især kan tænkes benyttet, hvor forholdene, der forhindrer virksomheden i at leve op til indtægtsrammen, ikke kan lægges virksomheden til last.

Afgørelsen

4. Energitilsynet vedtog,

at meddele Sønderjyske Net A/S, at Energitilsynet i medfør af elforsyningslovens § 70, stk. 3 dispenserer fra den tidligere udmeldte indtægtsramme for år 2000. Virksomhedens indtægtsramme for i år 2000 forøges med det ansøgte beløb på kr. 473.203,64.

Sagsfremstilling

5. Energitilsynet har den 7. juni 2000 i medfør af § 23 i Bekendtgørelse nr. 290 om indtægtsrammer og åbningsbalancer m.v. for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder udsendt en indtægtsramme for Sønderjyske Net A/S.

6. Sønderjyske Net A/S, der på nuværende tidspunkt er under stiftelse, har ved brev af 17. juli 2000 ansøgt Energitilsynet om at få indregnet ekstraordinære omkostninger i indtægtsrammen for år 2000.

7. Ifølge henvendelsen er de ekstraordinære omkostninger resultat af et tabt sagsanlæg af DSB/Banestyrelsen vedrørende omkostninger som følge af elektrificeringen af togdriften i Sønderjyske Nets område.

8. Baggrund for sagsanlægget var, at der i forbindelse med elektrificering af togdriften opstod uenighed mellem det daværende SH, der dengang havde bevilling til drift af 60 kV og 150 kV i Sønderjylland, og DSB om afholdelsen af omkostninger på SH's elforsyningsnet. Omkostningerne gik bl.a. til at hæve elledninger og flytte elmaster.

9. DSB accepterede at deponere SH's forventede omkostninger på en bankkonto, dog med ret til at prøve afgørelsen om omkostningerne for en domstol. SH hævede i 1996 kr. 420.477,50 inkl. moms svarende til de afholdte omkostninger fra denne konto.

10. Efterfølgende har DSB anlagt sag mod SH ved Venstre Landsret vedrørende betalingen af de ovennævnte omkostninger. Da sagen er af principiel karakter, har Danske Energiselskabers Forening ført sagen på vegne af SH/Sønderjyske Net A/S.

11. Den 23. juni 2000 faldt der dom i sagen til fordel for DSB/Banestyrelsen.

12. Sønderjyske Net A/S ansøger på denne baggrund om at en forhøjelse af selskabets indtægtsramme for år 2000 med kr. 473.203,64 svarende til de afholdte omkostninger tillagt procesrenter i perioden 23. december 1998 til 7. juli 2000.

Baggrund for afgørelsen

13. I henhold til § 70, stk. 3 kan Energitilsynet give dispensation fra de af tilsynet fastsatte indtægtsrammer, såfremt det er nødvendigt for, at virksomheden kan gennemføre forpligtelser, som er pålagt i bevillingen, i loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven.

14. Som det fremgår af lovbemærkningerne er bestemmelsen kun møntet på helt særlige tilfælde. Den kan især tænkes benyttet, hvor forholdene, der forhindrer virksomheden i at leve op til indtægtsrammen, ikke kan lægges virksomheden til last.

15. Det vurderes, at Sønderjyske Net A/S's omkostninger til bl.a. flytning af elmaster er en for selskabet uundgåelig konsekvens af DSB's elektrificering af togdriften i Sønderjylland. Der er således tale om udefra kommende hændelse, som ikke kan lægges virksomheden til last. Det vurderes derfor at være i overensstemmelse med elforsyningslovens § 70, stk. 3, at de ekstraordinære omkostninger i forbindelse med den tabte retssag kan indregnes i virksomhedens indtægtsramme for år 2000.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO