Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Energitilsynets forretningsorden

Præambel 

Energitilsynet, der er nedsat i medfør af elforsyningsloven, har under iagttagelse af el-, gas- og varmeforsyningslovenes krav om uafhængighed og upartiskhed som et bærende element i en troværdig regulering af energimarkederne, med henblik på at skabe gennemsigtighed i reguleringen under hensyntagen til virksomhedernes forretningsmæssigt følsomme oplysninger,med henblik på at skabe effektivitet i de regulerede energiselskaber,med henblik på at sikre velfungerende konkurrencebaserede energimarkeder,under hensyn til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø, bæredygtighed og forbrugerbeskyttelse herunder målet om høj kvalitet og energiforsyning på rimelige vilkår til forbrugeren, og under iagttagelse af god forvaltningsskik, fastlagt følgende  

FORRETNINGSORDEN

§ 1. Energitilsynet varetager en række opgaver efter el-, gas- og varmeforsyningslovene, lov om Energinet.dk, lov om vedvarende energi, og bekendtgørelser udstedt i henhold til disse love, samt EU-retsakter som tillægger de nationale regulatorer beføjelser, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder, Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for det indre marked for elektricitet, Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for det indre marked for naturgas og Europa-Parlamentet og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne.  

Uafhængighed og tavshedspligt

§ 2. Energitilsynet og Sekretariatet for Energitilsynet fungerer i varetagelsen af deres opgaver uafhængigt af såvel sektorinteresser som andre myndigheder inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. 

§ 3. Energitilsynets medlemmer, dets formand og suppleanter, sekretariatets medarbejdere og sekretariatets direktør er underlagt tavshedspligt efter forvaltningslovens regler herom, jf. forvaltningslovens § 27. 

§ 4. Sekretariatet for Energitilsynets medarbejdere, herunder direktøren, er underlagt samme uafhængigheds- og upartiskhedskrav, som Energitilsynets medlemmer, jf. forretningsordenens § 9. 

Energitilsynets opgaver

§ 5. Energitilsynet træffer afgørelse efter forelæggelse af sager af principiel karakter, herunder sager af væsentlig samfundsmæssig eller økonomisk interesse. 

§ 6. Energitilsynet aflægger årligt beretning til klima-, energi- og bygningsministeren om sin virksomhed og opgavevaretagelse. 

§ 7. Energitilsynet efterkommer bindende juridiske afgørelser fra Europa-Kommissionen og fra det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder. 

Energitilsynets sammensætning

§ 8. Energitilsynet består af en formand og 6 andre medlemmer samt 2 suppleanter, som alle udpeges af klima-, energi- og bygningsministeren. Energitilsynets medlemmer skal repræsentere juridisk, økonomisk, teknisk, og miljø-, erhvervs- og forbrugermæssig sagkundskab.

 Stk. 2. Medlemmerne samt de 2 suppleanter beskikkes for en fast periode på 5 år, der kan forlænges én gang. Hvis et medlem eller en suppleant afgår inden udløbet af beskikkelsesperioden, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden.

 Stk. 3. Ved udpegningen af de medlemmer, der skal have sæde i Energitilsynet fra den 1. januar 2012, udpeges formand, 2 medlemmer og 1 suppleant for 5 år, medens de øvrige medlemmer og 1 suppleant udpeges for 3 år. Efter 3 år udpeges 4 medlemmer og 1 suppleant for 5 år. 

Stk. 4. Energitilsynet vælger af sin midte en næstformand, som under formandens forfald fungerer i hans sted. Valg af næstformand skal som udgangspunkt finde sted umiddelbart efter hver ordinær beskikkelse jf. stk. 3. 

§ 9. Energitilsynets medlemmer skal være uafhængige af energisektorens parter.  

Stk. 2. Energitilsynets medlemmer må ikke søge eller modtage instrukser fra nogen under udførelsen af deres opgaver og skal udføre deres hverv med upartiskhed. 

§ 10. Klima-, energi- og bygningsministeren kan afsætte et udpeget medlem eller en udpeget suppleant, hvis medlemmet eller suppleanten ikke længere opfylder uafhængighedskravet, eller har overtrådt kravet om upartiskhed, jf. forretningsordenens § 9. 

Stk. 2. Ministeren kan efter indstilling fra formanden for Energitilsynet afskedige et medlem eller en suppleant, som groft har tilsidesat sine pligter efter tilsynets forretningsorden. 

Formand 

§ 11. Energitilsynets formand leder tilsynets og formandskabets møder, jf. §§ 15 til 19. 

§ 12. Energitilsynets formand forestår præsentationen af sager efter forretningsordenens § 5 for tilsynet.  

Stk. 2. Energitilsynets formand bistås af Sekretariatet for Energitilsynet ved sagernes forelæggelse for tilsynet.  

§ 13. Energitilsynets formand kan afgøre sager, der er så hastende, at de ikke kan afvente en forelæggelse for Energitilsynet, eller som efter formandskabets vurdering i øvrigt er egnede til, at formanden træffer afgørelse. Beretning om sådanne afgørelser skal gives på det nærmest følgende møde i Energitilsynet. 

§ 14. Energitilsynets formand underskriver Energitilsynets årsberetning, jf. forretningsordenens § 6.                                                                                               

Formandskabet 

§ 15. Energitilsynets formand og næstformand udgør Energitilsynets formandskab. 

§ 16. Energitilsynets formand indkalder til møder i formandskabet. 

Stk. 2. Energitilsynets formand er forpligtet til at indkalde til møde i formandskabet på næstformandens anmodning. Mødeindkaldelse efter stk. 1 og 2 skal ske med rimeligt varsel. 

§ 17. Formandskabet afholder årligt mindst 4 møder med direktøren for Sekretariatet for Energitilsynet. Budget, budgetopfølgning og regnskab behandles i forbindelse med disse møder. 

Stk. 2. Energitilsynets formandskab underskriver Sekretariatet for Energitilsynets budgetter samt sekretariatets årsregnskab, se også § 36, stk. 3. 

§ 18. Energitilsynets formandskab indgår efter drøftelse med de øvrige medlemmer årligt en sekretariatskontrakt med sekretariatets direktør. Sekretariatskontrakten udstikker de overordnede rammer for sekretariatets arbejde.  

§ 19. Energitilsynets formandskab evaluerer sammen med direktøren for Sekretariatet for Energitilsynet sekretariatskontrakten og beslutter på baggrund heraf direktørens resultatløn i overensstemmelse med direktørens ansættelseskontrakt.  

Energitilsynets møder 

§ 20. Energitilsynets møder indkaldes af formanden med mindst 10 dages varsel.  

Stk. 2. Senest 10 dage forinden et tilsynsmødes afholdelse fremsendes til Energitilsynets medlemmer endelig dagsorden for mødet sammen med kopi af det materiale, som er nødvendigt for at behandle de enkelte emner på mødet, herunder i videst muligt omfang oplysninger om baggrunden for de til behandling foreliggende emner. 

§ 21. Energitilsynets formand indleder Energitilsynets møder med at forespørge, om der er nogen tilstedeværende medlemmer, der ønsker at erklære sig inhabile i forhold til de konkrete sager, der skal behandles på mødet. 

Stk. 2. Et medlem eller en suppleant må ikke være til stede under behandlingen og afgørelsen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 

Stk. 3. Et medlem eller en suppleant, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold som nævnt i stk. 1 og 2, skal snarest og senest ved tilsynsmødets begyndelse underrette tilsynets formand herom. 

Stk. 4. Energitilsynet afgør uden deltagelse af det pågældende medlem eller af den pågældende suppleant ved simpelt flertal blandt de øvrige tilstedeværende medlemmer, om vedkommende kan deltage i sagens behandling og afgørelse. 

§ 22. Energitilsynets formand, medlemmer eller direktøren for Sekretariatet for Energitilsynet kan begære et emne behandlet på Energitilsynets møde. Anmodning skal fremsendes skriftligt til formanden sammen med en redegørelse for fremsendelse af forslaget og under iagttagelse af forretningsordenens indkaldelsesfrister. 

§ 23. Energitilsynet afholder møder på de af tilsynet vedtagne mødedage, og i øvrigt så ofte formanden finder anledning hertil, eller når et medlem i overensstemmelse med forretningsordenen fremsætter ønske om afholdelse af møde til behandling af nærmere angivne spørgsmål. 

§ 24. Energitilsynets suppleanter deltager i Energitilsynets møder uden stemmeret.  

Stk. 2. Hvis et medlem ikke er til stede på Energitilsynets møde, eller på grund af inhabilitet ikke kan være til stede under en sags behandling, anmoder formanden en af suppleanterne om at indtræde i medlemmets sted og deltage i sagens behandling.

Stk. 3. Er et medlem af særlige grunde forhindret i at deltage i tilsynets arbejde i en længere periode, træder en af suppleanterne i medlemmets sted.

Stk. 4. Udtræder et medlem i løbet af beskikkelsesperioden, indtræder en af suppleanterne i medlemmets sted, indtil klima-, energi- og bygningsministeren beskikker et nyt medlem for den resterende del af beskikkelsesperioden.

Stk. 5. Indtræder en suppleant i et tilsynsmedlems sted efter stk. 2-4, så indtræder suppleanten også med medlemmets stemmeret.

§ 25. Medlemmer og suppleanter, der er forhindret i at give møde, skal give sekretariatet meddelelse herom hurtigst muligt.

§ 26. Direktøren for Sekretariatet for Energitilsynet deltager i Energitilsynets møder. Direktøren har ikke stemmeret på Energitilsynets møder. Andre medarbejdere fra sekretariatet deltager i fornødent omfang. 

§ 27. Energitilsynets møder er som udgangspunkt lukkede.  

Stk. 2. Parter, der ud fra en konkret bedømmelse ikke er i stand til at frembringe en skriftlig udtalelse i en sag, kan, når det forventes at bidrage til sagens oplysning, eller når en besigtigelse eller fremvisning skønnes nødvendig, efter tilsynets beslutning foretræde for tilsynet.  

Referat 

§ 28. Sekretariatet tager referat af Energitilsynets møder. Referatet skal i kort form gengive de sager, der har været behandlet på tilsynets møde, samt gengive tilsynets afgørelse. 

Stk. 2 Referatet af tilsynets møde skal angive hvilke medlemmer, der har medvirket ved tilsynets afgørelser. I tilfælde af dissens blandt tilsynets medlemmer angives resultatet af afstemningen.  

Stk. 3 Uddybende begrundelse for Energitilsynets medlemmers eller Energitilsynets formands stillingtagen i en konkret sag kan efter anmodning fra et medlem anføres i referatet. 

§ 29. Energitilsynets medlemmer og suppleanter skal senest 10 dage efter et møde have tilsendt referatet. Indsigelser og rettelsesforslag til referatet fra de medlemmer, der har deltaget i mødet, skal fremsendes skriftligt til sekretariatet inden 10 dage fra modtagelsen af referatet. 

§ 30. Referat af Energitilsynets møder skal offentliggøres på Energitilsynets hjemmeside senest 4 uger efter mødets afholdelse. 

Stemmeregler 

§ 31. Energitilsynet er beslutningsdygtigt, når Energitilsynsmødet er indkaldt i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser herom og Energitilsynets formand eller næstformand, sekretariatets direktør eller dennes stedfortræder og over halvdelen af Energitilsynets øvrige medlemmer er til stede på mødet. 

§ 32. Energitilsynet træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed blandt de ved tilsynsmødet tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af stemmelighed ved behandling af emnerne er formandens stemme udslagsgivende eller ved formandens forfald, næstformandens. 

Meddelelse og offentliggørelse 

§ 33. Afgørelser meddeles skriftligt til sagens parter umiddelbart efter afgørelsen er truffet. Såfremt der er truffet afgørelse med dissens, skal dissensen endvidere anføres i afgørelsen. 

Stk. 2. Begrundelsen for afgørelsen skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Begrundelsen skal om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. 

Stk. 3. Energitilsynets afgørelser skal offentliggøres på Energitilsynets hjemmeside. Endvidere offentliggøres resumé af samtlige af sekretariatets afgørelser på el- og gasområdet på Energitilsynets hjemmeside. Alene resumé af væsentlige sekretariatsafgørelser på varmeområdet offentliggøres.  

Direktøren for Sekretariatet for Energitilsynet  

§ 34. Sekretariatet for Energitilsynet ledes af en direktør, der udpeges af klima-, energi- og bygningsministeren.

Stk. 2 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet fører økonomisk tilsyn med Energitilsynet inden for rammerne af uafhængighedskravene.

§ 35. Direktøren refererer alene til Energitilsynets formand.

§ 36. Direktøren er ansvarlig for driften af Sekretariatet for Energitilsynet, herunder udarbejdelse af budgetter og regnskabsaflæggelse. Der udarbejdes endvidere retningslinier for samarbejdet mellem Energitilsynets direktør og Energitilsynets formandskab.

Stk. 2. Direktøren forelægger én gang årligt budget og regnskab for Energitilsynets formandskab til orientering.

Stk. 3. Direktøren underskriver årsregnskabet for Sekretariatet for Energitilsynet, se også § 17, stk. 2.

§ 37. Direktøren for Sekretariatet for Energitilsynet stiller oplysninger, der er nødvendige til varetagelsen af Energitilsynets opgaver, til rådighed for Energitilsynets formandskab og medlemmer.  

Sekretariatet for Energitilsynets opgaver 

§ 38. Energitilsynets sekretariatsforretninger varetages af Sekretariatet for Energitilsynet.

§ 39. Sekretariatet for Energitilsynet udfører tilsynets beslutninger.

Stk. 2. Sekretariatet kan træffe afgørelse i konkrete sager i overensstemmelse med tilsynets faste praksis, i overensstemmelse med de af tilsynet tilkendegivne retningslinier eller i sager af mindre økonomisk betydning. På Energitilsynets nærmest følgende møde afgiver sekretariatet beretning om væsentlige afgørelser truffet af sekretariatet og andre væsentlige forhold vedrørende sekretariatets virksomhed.

§ 40. Sekretariatet for Energitilsynet deltager i nordisk og europæisk samarbejde om reguleringen af energisektoren.

Stk. 2. Deltagelse i det europæiske agentur, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder, varetages af sekretariatet.

Stk. 3. Sekretariatet for Energitilsynet aflægger årligt beretning til Europa-Kommissionen og det europæiske agentur for samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder. 

Stk. 4. Energitilsynet orienteres af sekretariatet om afgørelser af principiel karakter og afgørelser af væsentlig samfundsmæssig eller økonomisk interesse truffet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder.  

§ 41 Sekretariatet for Energitilsynet orienterer tilsynet om alle ekstraordinære forhold, og besvarer alle spørgsmål, der relaterer sig til tilsynets arbejde. 

Revision 

§ 42 Revision af Energitilsynets forretningsorden skal som udgangspunkt finde sted umiddelbart efter hver formandsbeskikkelse, jf. forretningsordenens § 8, stk. 3.  

Godkendelse af forretningsorden 

§ 43 Klima-, energi- og bygningsministeren godkender Energitilsynets forretningsorden.

 

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO