Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Selvevalueringsreglerne træder i kraft 1. marts 2012

Dato: 01.03.2012 · Område: Varme

Energistyrelsen har netop udstedt bekendtgørelsen om selvevaluering.

Efter bekendtgørelsen skal varmeforsyningsvirksomhederne senest den 1. december 2012 sende selvevaluering til Energitilsynet om virksomhedens overholdelse af reglerne om priser og reglerne om forbrugerindflydelse. Evalueringen skal omfatte regnskabsårene 2009 – 2011 eller ved regnskabsår, der afviger fra kalenderåret, årene 2008/09 – 2010/11. 

Selvevalueringen om overholdelse af prisreglerne skal ledsages af en erklæring fra en statsautoriseret revisor og en revisionsberetning hertil. Der stilles krav til revisor, som skal sikre revisors ufhængighed af varmevirksomheden og revisors kendskab til reglerne i varmeforsyningsloven. Desuden er der fastsat en revisorinstruks, hvoraf det fremgår, hvilke forhold der skal gennemgås. 

Baggrunden for selvevalueringsreglerne på prisområdet er Energitilsynets regnskabsgennemgang, der har vist, at det er nødvendigt at lave en analyse af alle varmeforsyningsvirksomhederne. Rigsrevisionen har påpeget, at gennemgangen bør afsluttes snarest muligt af hensyn til de forbrugere, der har betalt for høje priser. Der skal derfor bagudrettet ryddes op i varmeregnskaberne.  

En anden del af selvevalueringen vedrører forbrugerindflydelsesreglerne i varmeforsyningslovens kapitel 4a. Her skal varmeforsyningsvirksomhedens ledelse i et spørgeskema oplyse, på hvilken måde virksomheden opfylder bestemmelserne i loven om forbrugerindflydelse.  

Efter bekendtgørelsen skal varmevirksomhederne foretage selvevaluering én gang, således at Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået selvevalueringerne frem til udgangen af 2013. Som udgangspunkt ophæves bekendtgørelsen derfor automatisk den 31. december 2013. Derefter er det op til Energitilsynet på ny at vurdere grundlaget for det fremtidige tilsyn.  

Bekendtgørelsen udmønter den lovhjemmel, Energistyrelsen fik i 2011, til at fastsætte regler om selvevaluering (varmeforsyningslovens § 23 b, stk. 9, lov nr. 466 af 18. maj 2011). Se bekendtgørelsen på retsinformation:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140683 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO