Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Ny lov skal dæmme op for markedsmisbrug på energimarkederne

 

Den 28. december 2011 trådte en ny EU-forordning i kraft. Forordningen om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (forordning 1227/2011 - kendt som REMIT) skal forhindre markedsmisbrug specifikt på de europæiske energimarkeder for el og gas – og derved fremme en fair konkurrence på engrosenergimarkederne til fordel for de endelige forbrugere af energi.

Forordningen gælder direkte og umiddelbart i de enkelte medlemslande, og dermed er den også en del af dansk ret fra den 28. december 2011. 

REMIT har to helt centrale forbud: 

•Forbud mod insiderhandel med engrosprodukter, el og gas (kontrakter og derivater)

•Forbud mod markedsmanipulation med engrosprodukter, el og gas (kontrakter og derivater)

Disse to forbud kaldes samlet for markedsmisbrug. Og forbuddet mod markedsmisbrug gælder uanset hvor og hvordan, de omfattede energiprodukter handles.  

Hvad der skal forstås ved insiderhandel (handel baseret på intern viden) og markedsmanipulation fremgår til dels af selve forordningen, men det nye europæiske energiagentur, ACER, har også offentliggjort en ikke-bindende vejledning om anvendelsen af disse centrale begreber, og denne vejledning kan findes på ACERs hjemmeside eller her på Energitilsynets hjemmeside under ”REMIT/lovgrundlag”. Energitilsynet gør dog opmærksom på, at vejledningen i princippet er en hjælp til de nationale regulatorer, og vejledningen udgør derfor ikke en definitiv fortolkning af definitionerne i REMIT. ACER vil opdatere vejledningen løbende. 

Markedsdeltagere på engrosmarkeder for el og gas – dvs. ”enhver person, herunder transmissions-systemoperatører, som indgår i transaktioner, herunder afgivelse af handelsordrer, på et eller flere engrosenergimarkeder” – skal således være klar over ovennævnte forbud og forholde sig til dem.  

Markedsdeltagere har pligt til at offentliggøre intern viden rettidigt, samtidigt og effektivt. Intern viden er i forordningen defineret som ”specifik viden, som ikke er blevet offentliggjort, som direkte eller indirekte vedrører et eller flere engrosenergiprodukter, og som, hvis den blev offentliggjort, sandsynligvis mærkbart ville påvirke prisen på disse engrosenergiprodukter.” Men markeds-deltagernes egne planer og strategier for handel er ikke intern viden. 

En markedsdeltager kan på eget ansvar undtagelsesvist udsætte offentliggørelsen af intern viden for ikke at skade sine berettigede interesser – forudsat at dette ikke vil kunne vildlede offentligheden, og forudsat at markedsdeltageren kan sikre, at denne viden behandles fortroligt, samt at vedkommende ikke træffer beslutninger vedrørende handel med engrosprodukter på baggrund af denne viden. Men markedsdeltageren skal i en sådan situation straks stille denne viden (med begrundelse for udsættelsen) til rådighed for ACER og den nationale regulerende myndighed. Det samme gælder for el- og naturgasproducenter og lageroperatører, som udfører transaktioner for at dække det umiddelbare fysiske tab som følge af uforudsete afbrydelser for at leve op til kontraktlige forpligtelser eller for at sikre en sikker drift af systemet.    

Energitilsynet er den regulerende myndighed i Danmark, og er således den kompetente myndighed i Danmark i forhold til REMIT.  

Energitilsynet (Sekretariatet for Energitilsynet) skal derfor nu også overvåge engrosmarkedet specifikt med henblik på at forhindre og sanktionere markedsmisbrug. Dette skal Energitilsynet gøre i samarbejde med ACER, der får hovedansvaret for at indsamle handelsdata og strukturelle markedsdata og overvåge handler med engrosprodukter (el og gas) i Europa. Hvis ACER får mistanke om misbrug i Danmark, vil ACER orientere Energitilsynet som national myndighed, og det er så Energitilsynet, der skal undersøge forholdet nærmere og træffe en eventuel afgørelse nationalt. 

ACER kan endvidere nedsætte undersøgelsesgrupper, der kan efterforske overtrædelser på tværs af landegrænser. Hvis ACER anmoder Energitilsynet (Sekretariatet) om at indgå i en undersøgelsesgruppe – eller i øvrigt beder Energitilsynet om oplysninger i en sag - så har Energitilsynet pligt til at efterkomme en sådan anmodning.  

Men Energitilsynet har også ret til at overvåge handelsaktiviteterne på det nationale danske marked uafhængigt af den fælles europæiske overvågning, og Sekretariatet for Energitilsynet er allerede gået i gang med at fastlægge rammen for en sådan national overvågning af engrosmarkedet i Danmark. Som et led i denne nationale overvågning har Sekretariatet indledt et formelt samarbejde med den danske gasbørs, Nord Pool Gas.

ACER skal også opbygge og håndtere et fælles europæisk register, hvor alle en groshandlere skal være registeret før de kan handle energiprodukter på de europæiske markeder. Det europæiske register skal være baseret på nationale registre, og Energitilsynet skal derfor oprette og håndtere et nationalt register, hvor alle aktører på det danske engrosmarked for el og naturgas skal registreres.

EU-Kommissionen skal nu i gang med at gennemføre en række nærmere gennemførelses-handlinger – dvs. Kommissionen skal i såkaldte gennemførelsesretsakter fastlægge det nærmere indhold af bl.a. de oplysninger, der skal indberettes, og frister, formater og evt. tærskelværdier for disse oplysninger. Det forventes derfor, at det fælles europæiske system for indberetning af handelsdata - og dermed en effektiv europæisk overvågning - først vil være på plads midt i 2013. Kommissionen skal også gennemføre nærmere retsakter, før det europæiske og nationale register for engroshandlere kan komme på plads.

Men som nævnt gælder de to centrale forbud (markedsmisbrug) i REMIT allerede fra den 28. december 2011, ligesom markedsdeltagere også fra denne dato har pligt til at sørge for en effektiv og rettidig offentliggørelse af eventuel intern viden – med visse snævre undtagelser.

Endelig har ”organiserede markeder” (typisk børser), ”handelssystemer” og andre ”personer, der som led i deres erhverv gennemfører transaktioner” fra i dag fået en retlig forpligtelse til straks at underrette Energitilsynet, hvis de har en begrundet mistanke om, at en transaktion udgør markedsmisbrug. Og de har fået en pligt til selv at ”etablere og opretholde effektive ordninger og procedurer” til at identificere markedsmisbrug.

Sekretariatet for Energitilsynet opfordrer alle markedsdeltagere på de danske engrosmarkeder for el og gas til at sætte sig grundigt ind i REMIT.

 

Klage over regning?
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO