Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Historiske høringer

Titel
Udkast til afgørelse: Ændrede udbudsbetingelser for Energinet.dk's indkøb af systembærende egenskaber
Høring af Nord Pools og EPEX Spots anmeldelser af day-ahead priskoblingsalgoritme, kontinuer intraday algoritme, tilhørende produkter, harmoniserede minimum- og maksimumpriser samt back-up metoder
Høring - muligheder for prisafdækning i det danske engrosmarked for el samt baggrundsrapport
Høring af Energinet.dk’s anmeldte forslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde
Høring om udkast til Energitilsynets tilkendegivelse "Dansk Energis branchevejledning for tarifering af elektricitet til fjernvarmeproduktion"
Høring over udkast til administrationsgrundlag for tilsyn med overholdelse af leveringspligten
Høring - Energinet.dk's metodeanmeldelse af revideret udgave af "Teknisk forskrift 3.2.3 Rev 1 for termiske anlæg større end 11 kW”
Energinet.dks reserver i SK4
Høring af Energinet.dk’s anmeldelse af tidspunkt for bindende day-ahead kapacitet samt det områdeoverskridende intraday-markeds åbnings- og lukketid
Høring: Anmeldelse af ændrede metoder i forbindelse med udbud af systemydelser
Høring vedrørende fastsættelse af tillæg til spotprisen for konkursramte kunder 2017
Høring - Energinet.dk’s anmeldelse af metode "Teknisk forskrift 5.3.4.1 for Nettelegrafen"
Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2017"
Udkast til afgørelse af ændret metode til kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering
Høring – Af Energinet.dk’s metodeanmeldelse af ændring af tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion
Høring – udkast til godkendelse af Energinet.dk’s metodeanmeldelse af opdatering af harmoniserede allokeringsregler for forward kapacitet
Consultation on Common Grid Model Methodology (CGMM) and Generation and Load Data Provisions Methodology (GLDPM)
Høring – Eksplicit tildeling af kapacitet i intraday markedet

Høring: Bekendtgørelse om priser mv. til elpris.dk

Høring - Revideret udgave af "Teknisk forskrift 3.2.5 for vindkraftanlæg større end 11 kW"
Høring af udkast til afgørelse vedr.  evaluering af Energinet.dks reservation i SK4
Høring - Energinet.dk’s metodeanmeldelse af revideret udgave af "Teknisk forskrift 3.2.2 for anlæg til og med 11 kW
Høring - Energinet.dk’s metodeanmeldelse af revideret udgave af "Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kW
Energinet.dk’s metodeanmeldelse af Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (EU HAR)

Høring – Nordiske TSO’ers forslag til ordninger for tilfælde,
hvor der er mere end én Nominated Electricity Market Operator ("NEMO") i et budområde

European market coupling operations on electricity

Energitilsynets notat om Dansk Energis vejledende standardgebyrer

Ændret metode til kompensation af havvindmølleparker

Høring af Energinet.dk’s ansøgning om godkendelse af ændring i udbudsbetingelser for systembærende egenskaber

Skift af balanceansvarlig aktør (udkast til afgørelse)

Evaluering af Energinet.dk’s reservation på 100 MW på Skagerrak

Høring: Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub – Tredjepart

Høring vedrørende fastsættelse af tillæg til spotprisen for konkursramte kunder 2016

Høring vedrørende Energinet.dk's anmeldte metoder i forskrift D1, H1, H2, H3 samt vilkår for elleverandøres betaling af ydelser til Energinet.dk mv.

Høring vedr. Dansk Energis branchevejledning om Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskaber og Elleverandører

Høring af afgørelse ”Metodeanmeldelse vedrørende indførsel af Harmonised Allocation Rules med regionsspecifikt bilag 7”

Høring af afgørelse ”Metodeanmeldelse vedrørende Energinet.dk’s evaluering af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse”

Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016"

Høring vedrørende Energinet.dk’s anmeldelse af metoder i markeds- og målerforskrifter samt i vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Høring vedrørende Dansk Energis vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Høringsudkast til afgørelse om fastsættelse af mark up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2016-2017

Høring vedr. Dansk Energis standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet

Draft decision on Nominated Electricity Market Operator (NEMO) Designation

Energinet.dk’s metodeanmeldelse af Harmonised Allocation Rules for Forward Capacity Allocation (EU HAR) inkl. regionsspecifikt bilag samt baggrundsnotatet vedrørende indførelsen af finansielle transmissionsrettigheders optioner

2. høring af model for forhøjelse af reguleringsprisen ifm. netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere
Høring af model for forhøjelse af reguleringsprisen ifm. netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere
Høring vedr. forslag om implementering af en 2nd auction procedure på Nord Pool Spot
Nettarif ved forbrugertilslutning på 132kV og 150kV
Metodegodkendelse og gennemgang af detailmarkedes forskrifter (Engrosmodel m.m.)

Høring vedrørende Energinet.dk’s metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kV

Høring vedrørende Energinet.dk’s anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A)
Høring af udkast til afgørelse om Energinet.dk’s anmeldelse af metode for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark for perioden 2016-2018 og 2019-2020

Strategic reserves in Eastern Denmark

Frekvensreserver
Strategiske reserver
Metodeanmeldelse Energinet.dk – PTR på Storebælt

 

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO