Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2012 - Tilsynsafgørelser - Gas

 • Tilkendegivelse vedr. standardgebyrer
  Dato: 08.03.2013
  Energiselskaberne og brancheorganisationerne på el-, gas- og varmeområdet har henvendt sig til Energitilsynet med henblik på at få hævet gebyrsatserne på energiområdet. Gebyrerne vedrører aktiviteter som rykkerskrivelser, aflæsningsbesøg, nedtagning af målere o.l. Energitilsynet har tilkendegivet at tilsynet ikke på det foreliggende grundlag kan vurdere om de foreslåede gebyrsatser for el-, gas- og varmesektorerne afspejler de gennemsnitlige rimelige omkostninger ved de aktiviteter gebyrerne vedrører. Et omkostningsstudie på el-, gas og varmeområdet af omkostningerne ved de aktiviteter gebyrerne vedrører, må gennemføres, før Energitilsynet kan vurdere, hvad der vil være rimelige standardgebyrsatser. Sekretariatet for Energitilsynet vil indgå i en dialog med Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, Dong Energy distribution, Naturgas Fyn og HMN Naturgas om gennemførslen af et omkostningsstudie.
 • Energitilsynet har godkendt rammenotat for efterregulering af forsyningspligtige naturgasselskaber for årene 2007 – 2011
  Dato: 18.12.2012Journalnr.: 12/07775, 12/05148, 12/05147, 12/07550, 12/07315, 12/07316, 12/07645, 12/07520, 12/07522, 12/07646, 12/07592, 12/07605, 12/11470, 12/11471, 12/1147
  Som grundlag for et skøn af det rimelige overskud inddrager metoden et rimeligt overskud ift. omsætningens størrelse, samt effektivitet ved gasindkøb og øvrige omkostninger. Sekretariatet bemyndiges til at træffe konkrete afgørelser for årene 2007 – 2011
 • Godkendelse af Energinet.dks årsrapport 2011
  Dato: 30.10.2012Journalnr.: 12/05886
  Energitilsynet har godkendt Energinet.dks årsrapport for 2011 uden korrektioner. Energitilsynet har endvidere besluttet, at man ikke kan godkende Energinet.dks forslag til metode for afvikling af akkumuleret overdækning på gassegmentet. Afgørelsen betyder, at den akkumulerede overdækning på gassegmentet skal afvikles over 3 år. Energitilsynet har samtidig tilkendegivet, at udgangspunktet for tilbageførsler af differencer efter den økonomiske regulerings hovedregel skal ske snarest muligt og senest i næstfølgende regnskabsår. Hvis Energinet.dk ønsker en længere afviklingsperiode af en difference på gassegmentet skal dette i hvert tilfælde godkendes/forelægges Energitilsynet inden tariffastsættelsen.
 • Maersk Energy Marketing A/S klager over transporttarif i opstrømssystemet Tyra – Nybro
  Dato: 30.10.2012Journalnr.: 12/16922

  Status:  Delvis hjemvisning

  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at de opstrømstariffer, som DONG Naturgas A/S har opkrævet i perioden juli 2011 til oktober 2012 hos Maersk Energy Marketing A/S, har været for høje. DONG Naturgas A/S påbydes at nedsætte tarifferne til et niveau på 5-7 øre/m3.
 • Energinet.dk´s forsyningssikkerhedsmodel - metodegodkendelse (gas)
  Dato: 25.09.2012Journalnr.: 12/06397
  Energitilsynet har godkendt Energinet.dk´s ny metode for fastsættelse af priser og vilkår ved nyt nødforsyningskoncept. Den ny metode indføres pga. en ny EU forordning. Energinet.dk har ansvaret for forsyningssikkerheden i Danmark. De godkendte metodeelementer er: to niveauer af kommerciel afbrydelige forbrugere, forhøjelse af balancebetaling og tariferingsmetode ved differentieret nødtarif.
 • Metodegodkendelse – salg af transportkapacitet på auktion
  Dato: 25.09.2012Journalnr.: 12/07917
  Energitilsynet har godkendt en metodeanmeldelse for auktioner i det danske gas-transmissionssystem. Energitilsynet godkender, at Energinet.dk anvender auktioner som mekanisme for allokering af transportkapacitet, og Energitilsynet godkender Energinet.dks specifikke auktionsmodel – dog med det vilkår, at der skal reserveres yderligere kapacitet til det danske day-ahead marked. Energitilsynet tilkendegiver også, hvorledes eventuelle overdækninger fra auktioner kan anvendes, og endelig tilkendegiver tilsynet, at der bør gennemføres en mere omfattende analyse af, hvordan den samlede transmissionskapacitet bør fordeles på de forskellige transportprodukter, således at der sikres de bedst mulige konkurrencevilkår på det danske gasmarked
 • Certificering af Energinet.dk som transmissionssystemoperatør for naturgas
  Dato: 28.02.2012Journalnr.: 4/0820-0304-0024
  Energitilsynet har truffet endelig afgørelse om at certificere Energinet.dk som ejermæssig adskilt transmissions-systemoperatør for naturgas efter naturgasforsyningslovens § 10 b. Afgørelsen er truffet på baggrund af Kommissionens udtalelse vedrørende tilsynets foreløbige certificeringsafgørelse af den 31. oktober 2011. Kommissionen udtrykker i denne enighed med tilsynets foreløbige afgørelse.
 • Energitilsynets praksisnotat om regulering af forsyningspligtige naturgasselskaber
  Dato: 28.02.2012Journalnr.: 4/0820-0402-0041
  Energitilsynet har godkendt et nyt praksisnotat om regulering af de forsyningspligtige naturgasselskaber. I prak-sisnotatet er der opstillet en ny reguleringsmodel, der danner udgangspunkt for efterreguleringen af de forsyningspligtige naturgasselskabers realiserede overskud. Den nye regule-ringsmodel erstatter Energitilsynets tidligere reguleringsmodel af 10. december 2006.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO