Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2009 - Tilsynsafgørelser - Gas

 • Naturgas Fyn Distribution A/S - overvågningsprogram 2008
  Dato: 21.12.2009Journalnr.: 4/0820-0305-0017
  Energitilsynet har vurderet Naturgas Fyn Distributions overholdelse af selskabets overvågningsprogram. Naturgas Fyn Distribution fik ved forrige afgørelse i januar 2009 fem påbud, som selskabet snarest skulle efterleve. Energitilsynet finder, at Naturgas Fyn Distribution, for kalenderåret 2008, opfylder kravene for overvågningsprogrammet
 • HNG Midt-Nord - Overvågningsprogram 2008
  Dato: 21.12.2009Journalnr.: 4/0820-0305-0010
  Energitilsynet har vurderet HNG MIDT-NORDs overholdelse af selskabets overvågningsprogram. HNG MIDT-NORD fik ved forrige afgørelse i januar 2009 et påbud om at FFO-godkende deres medarbejdere individuelt. Energitilsynet finder, at HNG MIDT-NORD opfylder kravene for overvågningsprogrammet
 • DONG Gas Distribution A/S og DONG Storage A/S - Overvågningsprogram 2008
  Dato: 21.12.2009Journalnr.: 4/0820-0305-0014
  Energitilsynet har vurderet DONG Gasdistribution og DONG Storage’s overholdelse af selskabets overvågningsprogram. Overvågningsprogrammet skal sikre en reel adskillelse af distributions- og handelsselskabers aktiviteter for derved at styrke konkurrencen blandt handelsselskaberne på det danske gasmarked. Energitilsynet vurderer, at Dong opholder kravene i overvågningsprogrammet
 • Energinet.dk - program til intern overvågning 2008
  Dato: 21.12.2009Journalnr.: 4/0820-0305-0018
  Energitilsynet har vurderet Energinet.dk’s overholdelse af selskabets overvågningsprogram. Energitilsynet har ikke tidligere truffet selvstændig afgørelse vedrørende Energinet.dk’s overvågningsprogram, men alene taget de tidligere års materiale til efterretning. Energitilsynet finder, at Energinet.dk, for kalenderåret 2008, opfylder kravene for overvågningsprogrammet
 • Energinet.dk - godkendelse af metode for nødkoncept 2009 (naturgas)
  Dato: 26.10.2009Journalnr.: 4/0820-0304-0009
  Energitilsynet har godkendt Energinet.dk´s ændret metode for nødforsyningsydelser. Ændringerne i nødkoncept2009 vedrører afbrydelighedskategorier, aftalens varighed, puljemulighed og test. Energitilsynet har også godkendt at Eneginet.dk bevarer 2 mio. m3 grænsen for deltagelse. Energitilsynets vurdering er en afvejning af en række forskellige hensyn, men med afgørende vægt på forsyningssikkerhed
 • Energinet.dk - Godkendelse af metode til indregning af over/underdækning i gastransmissionstariffer
  Dato: 28.09.2009Journalnr.: 4/0820-8901-0035
  Energitilsynet har godkendt en metode som udgangspunkt for fastsættelsen af afviklingsperioden for Energinet.dks over-/underdækning på naturgasområdet. Energinet.dks over-/underdækning skal som hovedregel afvikles snarest muligt og senest i det næstfølgende regnskabsår. Energitilsynet kan konkret forlænge afviklingsperioden for at mindske afviklingens tarifpåvirkning og sikre en jævn udvikling i tarifferne
 • HNG/Midt-Nord distribution - anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen for 2008 som følge af nye krav
  Dato: 28.09.2009Journalnr.: 4/0820-0403-0037
  HNG/Midt-Nord distribution har for Energitilsynet anmodet om en udvidelse af omkostningsrammen for 2008. Udvidelsen af omkostningsrammen er baseret på meromkostninger i forbindelse med nye krav om internt overvågningsprogram samt separat udsendelse af kundeblad. Energitilsynet finder, at anmodningen om godkendelse af udvidelse af omkostningsrammen ikke kan godkendes
 • Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2010-2013
  Dato: 28.09.2009Journalnr.: 4/0806-0300-0009
  Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2010-2013 Tilsynsafgørelse. Energitilsynet skal fastsætte indtægtsrammer for gasdistributionsselskaberne for perioden 2010 - 2013. Indtægtsrammerne dækker selskabernes driftsomkostninger og afskrivninger, samt en rimelig forrentning af nettogæld og nyinvesteringer. Derudover fastsættes individuelle effektiviseringskrav på baggrund af den generelle produktivitetsudvikling og benchmarking af selskaberne
 • Tilsyn med adgangvilkår for transport af gas i DONG Energys opstrømsrørledninger i Nordsøen
  Dato: 22.06.2009Journalnr.: 4/0820-0200-0025
  Energitilsynet fører tilsyn med priser og vilkår for transport af naturgas i opstrømssystemet i den danske del af Nordsøen. Der er tredjepartsadgang til systemet. DONG Energy - som ejer systemet ind til Nybro - har i 2007 anmeldt forhandlede tredjepartsaftaler. Energitilsynet vurderer, at disse aftaler samlet set ikke er i strid med bekendtgørelsen om adgang til opstrømsrørledningssystemet
 • Statoil Gazelle Forsyning A/S - efterregulering m.v. 2007
  Dato: 22.06.2009Journalnr.: 4/0820-0200-0025
  Alle forsyningspligtige naturgasselskaber er underlagt effektivitetsregulering, hvor selskaberne benchmarkes mod hinanden. I forbindelse med reguleringen for 2007 besluttede tilsynet at foretage en ekstraordinær undersøgelse af Statoil Gazelle Forsyning, fordi selskabet udviste en ringe effektivitet og fordi selskabets gaspriser var meget høje
 • HNG Midt-Nord - Overvågningsprogram 2007
  Dato: 26.01.2009Journalnr.: 4/0820-0305-0010
  Energitilsynet gav HNG Midt-Nord en række påbud ved afgørelse af 17. december 2007. Selskabet har efterlevet påbuddet om neutral udformning af sin hjemmeside. De øvrige påbud drejede sig om korrekt behandling af FFO; beskrivelse af FFO-EA; sikring af at interne aftaler skal indgå på markedsbestemte vilkår. Tilsynet vurderer, at HNG Midt-Nord ikke lever op til bekendtgørelsens krav jf. § 2, stk. 1 nr. 1 og 2
 • DONG Gas Distribution A/S og DONG Storage A/S - Overvågningsprogram
  Dato: 26.01.2009Journalnr.: 4/0820-0305-0011
  Sekretariatet har vurderet DONG Gasdistribution og DONG Storage´s overholdelse af overvågningsprogram. For kalenderåret 2006 gav DONG et påbud efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 8 vedrørende sikring af aftalernes indgåelse på markedsbestemte vilkår. Energitilsynet finder, at DONG for kalenderåret 2007, opfylder alle krav i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 om program for intern overvågning
 • Naturgas Fyn Distribution - Overvågningsprogram for 2007
  Dato: 26.01.2009Journalnr.: 4/0820-0305-0012
  For kalenderåret 2006 fandt Energitilsynet, at NGFD ikke levede op til 6 ud af i alt 9 punkter i bekendtgørelsen. Ydermere blev der givet et påbud vedrørende en mere udfærdiget årsberetning. Overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007 blev indsendt pr. 30. maj 2008. Energitilsynet konstaterer, at NGFD kun har efterlevet 2 af de i alt 7 påbud indenfor den af Energitilsynet fastsatte frist
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO