Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2007 - Tilsynsafgørelser - Gas

 • Overvågningsprogram - HNG MIDT-NORD
  Dato: 17.12.2007Journalnr.: 4/0820-0305-0004
  Energitilsynet gav HNG Midt-Nord en række påbud ved afgørelse af 17. december 2007. Selskabet har efterlevet påbuddet om neutral udformning af sin hjemmeside. De øvrige påbud drejede sig om korrekt behandling af FFO; beskrivelse af FFO-EA; sikring af at interne aftaler skal indgå på markedsbestemte vilkår. Tilsynet vurderer, at HNG Midt-Nord ikke lever op til bekendtgørelsens krav jf. § 2, stk. 1 nr. 1 og 2
 • Overvågningsprogram - Naturgas Fyn
  Dato: 17.12.2007Journalnr.: 4/0820-0305-0004
  For kalenderåret 2006 fandt Energitilsynet, at NGFD ikke levede op til 6 ud af i alt 9 punkter i bekendtgørelsen. Ydermere blev der givet et påbud vedrørende en mere udfærdiget årsberetning. Overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007 blev indsendt pr. 30. maj 2008. Energitilsynet konstaterer, at NGFD kun har efterlevet 2 af de i alt 7 påbud indenfor den af Energitilsynet fastsatte frist
 • Overvågningsprogram - DONG Gasdistribution and Storage
  Dato: 17.12.2007Journalnr.: 4/0820-0305-0004
  Sekretariatet har vurderet DONG Gasdistribution og DONG Storage´s overholdelse af overvågningsprogram. For kalenderåret 2006 gav DONG et påbud efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 8 vedrørende sikring af aftalernes indgåelse på markedsbestemte vilkår. Energitilsynet finder, at DONG for kalenderåret 2007, opfylder alle krav i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 om program for intern overvågning
 • Energinet.dk - nye vilkår for nødforsyning (metodegodkendelse)
  Dato: 24.09.2007Journalnr.: 4/0820-8901-0016
  Energitilsynet har metodegodkendt Energinet.dk´s ny nødforsyningskoncept. Konceptet er ændret af hensyn til forsyningssikkerheden. Alle forbrugere betaler en volumenbaseret tarif. Energinet.dk tester forbrugernes faktiske afbrydelighed. Forbrugere med forbrug over 10 mio. m3, der kan afbryde sit forbrug i en nødsituation, kommer med i konceptet og får rabat direkte fra Energinet.dk
 • Naturgas Fyn A/S - salg af aktier i Statoil Gazelle A/S II
  Dato: 30.04.2007Journalnr.: 4/0820-0302-0005
  Naturgas Fyn A/S har overdraget yderligere 20 % af aktierne i Statoil Gazelle A/S til Statoil Danmark A/S. Sagen vedrører placeringen af det indkomne provenu, fordi en forkert placering kan medføre, at ejerkommunerne modregnes i bloktilskud. Det indkomne provenu anvendes til at reducere en underdækning i distributionsselskabet. Herved undgår ejerkommunerne at blive modregnet i bloktilskud
 • Tarifstruktur i Energinet.dk's transmissionssystem for naturgas
  Dato: 26.03.2007Journalnr.: 4/0820-0200-0009
  Energitilsynet har analyseret Energinet.dk's tarifstruktur for transport af gas i transmissionssystemet. Det er vigtigt at sammensætte et kapacitets- og tarifsystem der tilgodeser brugerne bedst muligt og med stor fleksibilitet. Analysen peger på at den samlede transport af gas vil falde, hvis der indføres et rent volumenbaseret system. Det anbefales, at Energinet.dk analyserer behov og muligheder for et mere fleksibelt kapacitets- og tariferingssystem
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO