Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2006 - Tilsynsafgørelser - Gas

 • Interne overvågningsprogrammer mod konkurrenceforvridende adfærd. El og gas
  Dato: 18.12.2006Journalnr.: 4/0720-0200-0026
  El- og naturgas netselskaber skal udarbejde program for intern overvågning samt årsberetning. Energitilsynet skal føre tilsyn hermed. Ved gennemgang af de første årsberetninger har tilsynet lagt vægt på håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger samt ikke diskriminerende kundekontakt, som er en meget vigtig opgave ikke mindst i koncerner med fælles kundecenter og fælles IT-systemer
 • Revision af reguleringsmodel for forsyningspligtige naturgasselskaber
  Dato: 30.10.2006Journalnr.: 4/0804-0300-0002
  Revision af reguleringsmodellen for forsyningspligtige naturgasselskaber har til sammenligning med den forhenværende reguleringsmodel til formål at forøge incitamenter til at udnytte de identificerede effektiviseringspotentialer blandt selskaberne. Energitilsynet beslutter, at den reviderede reguleringsmodel sættes i kraft med virkning fra reguleringsåret 2007
 • Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber 2005: Opgørelse af over-/underdækning og ekstraordinære effektiviseringsgevinster
  Dato: 30.10.2006Journalnr.: 4/0806-0300-0002
  Naturgasdistributionsselskaber reguleres ved at fastsætte en årlig indtægtsramme. Både DONG Distribution A/S og Naturgas Fyn A/S havde i 2005 færre indtægter end indtægtsrammerne tillod. Sådanne ubalancer skal effektueres inden for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse. Energitilsynet finder, at Naturgas Fyn A/S periode for afvikling forlænges fra 3 til 11 år
 • Etablering af metode til fastsættelse af den rimelige forrentningsprocent for et gennemsnitligt effektivt forsyningspligtigt naturgasselskab
  Dato: 30.10.2006Journalnr.: 4/0804-0300-0003
  Energitilsynet præsenterer i dette notat en metode til fastsættelse af en rimelig forrentningssats for indskudskapitalen for de forsyningspligtige naturgasselskaber. Den primære fordel ved metoden er en ex ante udmeldelse af forrentningssatsen som selskaberne kan budgettere med det pågældende år. Energitilsynet godkender metoden
 • Korrigerede indtægtsrammer 2005 for naturgasdistributionsselskaber
  Dato: 25.09.2006Journalnr.: 4/0806-0300-0002
  De foreløbige indtægtsrammer, som tidligere er udmeldt, skal korrigeres. Ved korrektionen opskrives regnskabstallene fra 2003 med den faktiske pris- og lønudvikling samt de faktiske afskrivninger for 2005 og de faktisk afholdte udgifter til nettab m.v. for 2005.
 • DONG Faste Vilkår A/S - efterregulering for 2004
  Dato: 26.06.2006Journalnr.: 4/0820-0402-0001
  Selskabets koncerninterne gaskøbskontrakt er ikke indgået på markedsbestemte vilkår. Energitilsynet godkender selskabets reguleringsregnskab for 2004, dog på det vilkår, at selskabet opsiger den gældende gaskøbskontrakt med henblik på at indgå kontrakt på markedsbestemte vilkår – koncernintern eller koncernekstern
 • HNG Midt-Nord A/S - efterregulering 2004
  Dato: 26.06.2006Journalnr.: 4/0820-0402-0002

  Status:  Stadfæstet

  P.g.a. en gaskøbskontrakt, som forpligter selskabet til at aftage al naturgas fra DONG Energy, er der ikke tale om markedsbestemte vilkår. Selskabets reguleringsregnskab bliver i øvrigt godkendt
 • Statoil Gazelle Forsyning A/S - efterregulering 2004
  Dato: 26.06.2006Journalnr.: 4/0820-0402-0003

  Status:  Ændret

  Selskabet kan over for Energitilsynet ikke godtgøre, at den koncerinterne gaskøbskontrakt er indgået på markedsbestemte vilkår. Selskabets reguleringsregnskab for 2004 godkendes dog på det vilkår, at selskabet for 2007 indgår en gaskøbskontrakt på markedsbestemte vilkår
 • Gasgruppens klage over tarifferne for distribution af naturgas
  Dato: 26.06.2006Journalnr.: 4/0820-0102-0001

  Status:  Stadfæstet

  Gasgruppen fandt, at distributionstariffer for naturgas hos HNG/Midt-Nord ikke levede op til naturgasforsyningslovens (NGFL) krav om at reflektere de omkostninger, som de forskellige forbrugergrupper giver anledning til. Energitilsynet vurderer i afgørelsen, at prisfastsættelsen er i overensstemmelse med NGFL, idet tarifferne er rimelige objektive og ikke-diskriminerende
 • Faktureringsregler på naturgasområdet
  Dato: 26.06.2006Journalnr.: 4/0809-0100-0001
  Energitilsynet skal sikre gennemsigtighed om priser, mv. på naturgasområdet. Tilsynet har derfor fastsat regler om fakturering og specificering af omkostninger. Sekretariatet udarbejdede i dialog med branche, forbrugerrepræsentanter og relevante myndigheder et udkast til bekendtgørelse, som blev sendt i officiel høring. Energitilsynet godkendte på mødet indholdet af udkastet
 • Opfølgning på Energinet.dk´s metoder for prisfastsættelse på gasaktiviteter
  Dato: 26.06.2006Journalnr.: 4/0820-0304-0001
  Energitilsynet har godkendt Energinet.dk´s metodeelementer ”forrentningsgrundlag og –sats” samt ”omkostningsbase og afskrivningsmetode”. I sagen behandles metode til fordeling af omkostninger samt metode til fordeling af afskrivning på el og gasaktiviteter. Ligeledes behandles muligheden for i forrentningen af egenkapitalen at opbygge en buffer til at understøtte effektiv drift
 • Rammenotat for forsyningspligtige naturgasselskaber - efterregulering for 2004
  Dato: 26.06.2006Journalnr.: 4/0820-0402-0001
  Beskrivelse af, hvorledes de forsyningspligtige naturgasselskaber er reguleret fra og med 2004. Der foretages ikke benchmarking af selskabernes gaskøb, fordi flere selskaber har købt naturgas på vilkår, der ikke er markedsbestemte
 • Forsyningspligtige naturgasselskaber - godkendelse af åbningsbalancer pr. 1. januar 2003
  Dato: 29.05.2006Journalnr.: 4/0820-0302-0003
  Med tildelingen af bevillinger har ministeren tilkendegivet, at de tre forsyningspligtige naturgasselskaber besidder det fornødne økonomiske grundlag for at varetage forsyningspligten. Energitilsynets godkendelse består derfor i at vurdere, om fordelingen af aktiver og passiver er i overensstemmelse med naturgasforsyningslovens regler. De tre selskabers åbningsbalancer godkendes
 • Lagerkunders fyldningsrestriktion i forbindelse med Energinet.dks rådighed over lager til nødforsyning
  Dato: 24.04.2006Journalnr.: 4/0820-0200-0004
  Klage over standardvilkårene for adgangen til naturgaslagre, specielt kravet om lagerfyldning. En fyldningsrestriktion, der betød, at lagerkunder indirekte bidrog til Energinet.dks varetagelse af nødforsyningsforpligtelsen uden at blive kompenseret herfor. Lageroperatøren (DONG) introducerede et nyt produkt, nemlig lageradgang uden fyldningsrestriktioner til en anden tarif
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO