Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Naturgas Fyn - forrentning af indskudskapital indtil 30. juni 2000

Dato: 28.06.2004Journalnr.: 3/1321-8901-0028/DIH

Status: Ændret

Resume Den foreliggende sag vedrører Energitilsynets godkendelse af forrentning af NGF’s indskudskapital i perioden siden selskabets stiftelse i 1982 frem til 30. juni 2000. ET konstaterer, at NGF fortsat ikke har kunnet fremlægge dokumentation for, at selskabet har opnået ET’s tiltræden til indregning af forrentning af indskudskapital i priserne. ET kan ikke godkende den anmeldte forrentning af indskudskapital.

Ophævet. Der henvises til ny afgørelse af 20. januar 2005.

Indledning

1.   Den foreliggende sag er en opfølgning på Energitilsynets (ET) afgørelse af 24. november 2004 om Naturgas Fyns (NGF) salg af aktiepost i Statoil Gazelle til Statoil Danmark A/S.

2.   NGF foretog den 23. september 2003 anmeldelse i henhold til § 35 i lov nr. 449 om naturgasforsyning med senere ændringer. § 35 indeholder bestemmelser vedr. en kommunes pligt til at opgøre størrelsen af kommunens indskudskapital samt nettoprovenu ved salg af et naturgasselskab eller andele eller aktier m.v. i et naturgasselskab.

3.   ET træffer ifølge loven afgørelse om, hvorvidt opgørelsen kan godkendes og meddeler i givet fald Indenrigsministeriet det beløb, som en kommune har opnået i nettoprovenu ved salget, og som herefter modregnes i kommunens bloktilskud.

4.   I den foreliggende sag har NGFs datterselskab Gazelle A/S indgået en aktiekøbsaftale med Statoil Danmark A/S.

5.   ET traf på sit møde den 24. november 2004 afgørelse i sagen med undtagelse af den del af sagen, der vedrørte den eventuelle godkendelse af forrentning af indskudskapital i perioden siden selskabets stiftelse i 1982 frem til 30. juni 2000.

6.   ET valgte at få sagen nærmere belyst ved en juridisk vurdering, idet NGF ikke havde indhentet en egentlig tilladelse/godkendelse fra henholdsvis Gas- og Varmeprisudvalg og, siden 1. januar 2000, Energitilsynet.

7.   På nuværende tidspunkt må ET konstatere, at NGF fortsat ikke har kunnet fremlægge dokumentation for, at selskabet/virksomheden har opnået Gas- og Varmeprisudvalgets (eller Energitilsynets) tiltræden til at kunne indregne forrentning af indskudskapital i priserne.

8.   Da NGF dermed ikke har opnået den i henhold til lovgivningen nødvendige tilladelse til indregning af forrentningen, kan der i opgørelsen af indskudskapitalen i henhold til § 35 ikke indregnes den af selskabet foretagne tilskrivning af renter til indskudskapitalen.

9.   Denne vurdering støttes af Kammeradvokatens redegørelse, hvori Kammeradvokaten konkluderer, at "â?¦ Naturgas Fyn I/S ikke har krav på, at den af virksomheden tilskrevne forrentning til indskudskapitalen fra 1982 til og med 30. juni 2000 medregnes ved opgørelsen af virksomhedens indskudskapital efter naturgasforsyningslovens § 35. Naturgas Fyn I/S har således ikke som forudsat både i varmeforsyningsloven og i Gas- og Varmeprisudvalgets praksis opnået udvalgets - eller fra den 1. januar 2000 Energitilsynets - forudgående godkendelse af indregning af forrentning af indskudskapitalen."

10.   NGF har haft Kammeradvokatens redegørelse, undtagen vurderingsafsnittene, i høring, og er fremkommet med sine bemærkninger.

11.   I sit indlæg fremfører NGF fire hovedargumenter for, hvorfor ET skal godkende den anmeldte forrentning af indskudskapitalen.

12.   ET har bedt Kammeradvokaten vurdere de fremsendte bemærkninger. Kammeradvokaten har meddelt, at han vurderer, "at ingen af de af Naturgas Fyn I/S påpegede forhold kan danne grundlag for den af selskabet ønskede forrentning af indskudskapitalen."

13.   Samlet set har NGF således haft gode muligheder for at fremføre sine argumenter samt fremlægge den nødvendige dokumentation.

14.   På denne baggrund vurderer ET, at Tilsynet ikke kan godkende den af Naturgas Fyn anmeldte forrentning af indskudskapitalen, som er tilskrevet indskudskapitalen siden selskabets stiftelse i 1982 til og med 30. juni 2000.

Afgørelse

Det meddeles Naturgas Fyn I/S, at

15.   Energitilsynet ikke kan godkende den anmeldte forrentning af indskudskapitalen på godt 40 mio. kr., som er tilskrevet indskudskapitalen siden selskabets stiftelse i 1982 frem til 30. juni 2000.

Sagsfremstilling

16.   I den foreliggende sag har NGFs datterselskab Gazelle A/S indgået en aktiekøbsaftale med Statoil Danmark A/S. I henhold til aftalen køber Statoil Danmark A/S en aktiepost på 30 % i Gazelle A/S' datterselskab Statoil Gazelle A/S.

17.   Samarbejdet er etableret som et joint venture, hvor Statoil Danmark A/S på sigt kan overtage NGFs forsyningsaktiviteter, som er placeret i Statoil Gazelle A/S og dettes datterselskab Statoil Gazelle Forsyning A/S.

18.   ET traf på sit møde den 24. november 2004 følgende delafgørelse:

 • ET kunne godkende den anmeldte (oprindelige) indskudskapital på 8,125 mio. kr.
   
 • ET kunne ikke på daværende tidspunkt godkende den af NGF anmeldte tilskrevne forrentning af indskudskapitalen frem til 30. juni 2000 set i lyset af, at NGF ikke havde indhentet en egentlig tilladelse hertil fra Gas- og Varmeprisudvalget (ET i perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000)
   
 • Til støtte herfor ville ET søge en afklaring ved ekstern juridisk vurdering og herefter træffe afgørelse om eventuel godkendelse af den del af indskudskapitalen, der udgøres af forrentning af indskudskapitalen i perioden siden selskabets stiftelse i 1982 frem til 30. juni 2000
   
 • ET kunne ikke godkende den anmeldte forrentning af indskudskapitalen i NGF efter 1. juli 2000. Det skal bemærkes, at NGF efterfølgende har anket denne del af afgørelsen til Energiankenævnet. Det foreligger endnu ingen afgørelse i sagen
   
 • ET kunne godkende, at nettoprovenuet til ejerkommunerne i forbindelse med salget af aktieandele i Statoil Gazelles A/S udgjorde 0 kr. Dette skete under en række forudsætninger, som er nærmere beskrevet i afgørelsen.

19.   Den omtalte juridiske vurdering foreligger nu i form af en redegørelse af 5. marts 2004 fra Kammeradvokaten.

20.   Kammeradvokaten har i sin vurdering taget udgangspunkt i administrativ praksis om forrentning af indskudskapital, vejledninger fra Gas- og Varmeprisudvalget og relevante meddelelser fra Monopoltilsynet. Kammeradvokaten har endvidere gennemgået NGFs anmeldelser, budgetter og regnskaber for den pågældende periode.

21.   Kammeradvokaten hovedkonklusion er, at "â?¦ NGF ikke har krav på, at den af virksomheden tilskrevne forrentning til indskudskapitalen fra 1982 til og med 30. juni 2000 medregnes ved opgørelsen af virksomhedens indskudskapital efter naturgasforsyningslovens § 35. NGF har således ikke som forudsat både i varmeforsyningsloven og i Gas- og Varmeprisudvalgets praksis opnået udvalgets - eller fra den 1. januar 2000 Energitilsynets - forudgående godkendelse af indregning af forrentning af indskudskapitalen."

22.   NGF har haft redegørelsen undtagen vurderingsafsnittene i høring. Selskabets høringssvar har efterfølgende været sendt til kommentering hos Kammeradvokaten.

NGFs argumenter

23.   I sit høringssvar af 26. april 2004 til Kammeradvokatens redegørelse fremfører NGF fire hovedargumenter for, at ET skal godkende den anmeldte forrentning af indskudskapital.

24.   For det første er NGF af den opfattelse, at det har været en forudsætning for naturgasprojektet, at den af de i naturgasprojektet deltagende selskaber indskudte kapital skulle forrentes.

25.   Dette hovedargument underbygges af følgende seks underargumenter:

 1. Dansk Olie og Naturgas A/S afgav den 6. marts 1979 en indstilling om indførelse af naturgas i Danmark. Indstillingen indgik som et bilag til handelsministerens energipolitiske redegørelse (ER 79). Det fremgår heraf, at baseret på det mest sandsynlige forløb, vil projektet være i stand til at tilbagebetale den investerede egenkapital med en rente på cirka 11 pct. efter tilbagebetaling af lån og lånerenter.
   

 2. Det fremgår af selskabets vedtægter, som første gang blev godkendt af de deltagende kommuner den 18. maj 1981, at "Interessenterne påtager sig ved selskabets stiftelse at betale et indskud, der efter etableringsfasens afslutning forrentesâ?¦". Vedtægterne er ifølge NGF anmeldt til Gas- og Varmeprisudvalget den 27. august 1982.
   

 3. DONG og fem regionale naturgasselskaber, herunder NGF, indgik i 1982 den såkaldte Fællesaftale. Fællesaftalen indebar en fælles, indbyrdes forbundet økonomi mellem parterne, herunder at naturgasselskabernes fremmed- og indskudskapital skulle tilbagebetales til samme tid. Det fremgår bl.a. af aftalen, at DONG og det enkelte regionale selskab over en nærmere fastsat periode skal have dækket omkostningerne, herunder forrentning af indskudskapital under hensyntagen til selskabernes risiko. Indholdet af denne del af aftalen er anmeldt til Gas- og Varmeprisudvalget ved fælles prisanmeldelse af 4. august 1982, jf. næste afsnit.
   

 4. DONG og de regionale naturgasselskaber foretog den 4. august 1982 en fælles prisanmeldelse til Gas- og Varmeprisudvalget. Af anmeldelsen har det fremgået, at der var forudsat en effektiv rente på 18 % årligt, der omfatter såvel fremmedkapital som egenkapital. Endvidere var egenkapitalen i NGFs langtidsbudget opgjort inklusive renter.
   

 5. En af Energiministeriet nedsat arbejdsgruppe afgav i november 1989 rapporten "Naturgasprojektets økonomi". Her fremgår vedrørende indskudskapitalen, at "Et beløb, der er indskudt i projektet, har en større værdi for selskabet, end det samme beløb har, hvis det indskydes på et senere tidspunkt. Dette følger af almindelig rentebetragtninger. Hvis man vælger at lade den indskudte kapital i selskaberne forrente med obligationsrenten fra indskudstidspunktet, fås et udtryk for gældsfortrængningen. Dangas' indskudskapital udgør ca. 5 mia. kr. efter en sådan beregning. Dangas' nettogæld var som nævnt ultimo 1988 ca. 6 mia. kr. Indskudskapitalen incl. forrentning udgør herved 44 % af kapitalgrundlaget. De regionale selskabers indskudskapital udgør efter en tilsvarende beregning [det vil sige inklusive forrentning] 0,2 mia. kr."
   

 6. Bekendtgørelse nr. 723 af 30. oktober 1990 om lånerammer for de regionale naturgasselskaber. Det fremgår af bekendtgørelsen, at krav om efterbetaling af indskudskapital fra interessentkommunerne opgøres inklusive rentetilskrivning."

26.   For det andet mener NGF, at indskudskapitalen, der er skattefinansieret, er et udlæg til naturgasprojektets gennemførelse. Af denne grund må indskudskapitalen sidestilles med fremmedkapital, hvorfor forrentning af indskudskapitalen efter varmeforsyningslovens regler kan ske uden tilladelse. Både Gas- og Varmeprisudvalget, Elprisudvalget og ET har tidligere truffet afgørelse herom.

27.   For at underbygge sin argumentation henviser NGF til to afgørelser truffet af Gas- og Varmeprisudvalget samt en række afgørelser i Elprisudvalget.

28.   I den første sag i Gas- og Varmeprisudvalget vedrørende HNG I/S forrentning af indskudskapital henviser NGF til de argumenter for indregning af forrentning af indskudskapital, som HNG anvendte i sin henvendelse. Det blev bl.a. fremført, at indskudskapitalen er fremkommet gennem skattefinansiering. Indregnes der ikke en forrentning, vil der i strid med lighedssynspunktet finde en subsidiering sted af gaskunder i regionen på bekostning af de skatteydere i regionen, som ikke tilbydes naturgasforsyning. Det fremgår af referatet fra Gas- og Varmeprisudvalgets møde, at udvalget ved sin afgørelse lagde vægt på dette lighedssynspunkt.

29.   I den anden sag havde Gas- og Varmeprisudvalget givet Københavns magistrats 5. afdeling tilladelse til at kunne indregne forrentning af den kommunale mellemregningskonto i varmeprisen, idet udvalget sidestillede renteudgifter med renteudgifter til fremmedkapital.

30.   Endelig henvises til tre afgørelser i Elprisudvalget vedrørende den såkaldte kraftvarmeforsøgsordning. I sine afgørelser havde udvalget givet ELKRAFT og ELSAM, der stod for gennemførelse af ordningerne, tilladelse til at indregne henlæggelser til etablering af kraftvarmeanlæggene i elpriserne og efterfølgende ladet varmesiden tilbagebetale udlæggene inklusive forrentning.

31.   NGF fremfører, at ET har fortsat Elprisudvalgets praksis i Skævingesagen, hvor varmesidens tilbagebetaling af de elprismæssige udlæg til finansiering af det pågældende kraftvarmeanlæg skete inklusive forrentning.

32.   I forlængelse af den fremførte praksis mener NGF, at selskabets indskudskapital reelt er at betragte som et udlæg fra de deltagende kommuners side til gennemførelse af naturgasprojektet. Udlæggene er finansieret af skatteyderne, på samme vis som elkunderne finansierede kraftvarmeforsøgsordningen. NGF er af den opfattelse, at de i selskabet deltagende kommuner på denne baggrund er berettigede til at få sine udlæg tilbagebetalt inklusive en forrentning.

33.   For det tredje anfører NGF, at hvis ET ikke vil sidestille indskudskapitalen med fremmedkapital, gør selskabet gældende, at der er foretaget anmeldelse af forrentningen, og at tilladelse hertil er opnået.

34.   NGF fremfører her, at forrentning af indskudskapitalen er anmeldt til Gas- og Varmeprisudvalget i forbindelse med naturgasprojektets etablering, og udvalget har både været bekendt med de forudsætninger for naturgasprojektet om indskudskapitalens forrentning samt de omfattende beregninger, der har ligget til grund for projektets gennemførelse.

35.   NGF anfører, at Gas- og Varmeprisudvalget ved flere lejligheder har modtaget anmeldelse om, at NGF, DONG og de øvrige regionale selskaber forrentede indskudskapitalen. Oplysningerne er kommet til Gas- og Varmeprisudvalgets kendskab bl.a. i form af anmeldte vedtægter og den tidligere nævnte fælles prisanmeldelse. Det er i § 5.1 i NGFs vedtægter anført, at interessenterne ved selskabets stiftelse skal betale et indskud, der efter etableringsfasens afslutning forrentes. I den fælles prisanmeldelse er som nævnt anført, at der er forudsat en effektiv rente på 18 pct. p.a., og at renteberegningen omfatter såvel fremmedkapital som egenkapital.

36.   NGF henviser til, at der i referatet fra Gas- og Varmeprisudvalgets møde den 4. oktober 1982 står, at "Det fremgår af de fremsendte langtidsbudgetter at de fastsatte priser ikke giver samlede indtægter, der overstiger det efter § 27, stk. 1, tilladelige provenu." Endvidere fremgår det af referatet, at gennemgangen af den fælles prisanmeldelse er foretaget for at fastslå, om de til grund for anmeldelsen liggende principper er i overensstemmelse med de principper, som Gas- og Varmeprisudvalget tidligere har lagt til grund. Sammesteds er anført, at "i gennemgangen er der heller ikke gået nærmere ind på selskabernes prisberegning til bestemmelserne i § 27, stk. 1. På et senere tidspunkt vil direktoratet vende tilbage hertil."

37.   NGF mener derfor, at Gas- og Varmeprisudvalget har gennemgået de anmeldte priser, herunder langtidsbudgetterne, uden at komme med indsigelser til indskudskapitalens forrentning.

38.   NGF henviser endvidere til, at de anmeldte langtidsbudgetter ligeledes er omtalt i Monopoltilsynets meddelelser nr. 12/1983, side 688 øverst. Her er forrentningen af egenkapitalen på 18 pct. p.a. direkte gengivet."

39.   NGF mener endvidere, at der i Gas- og Varmeprisudvalgets godkendelse af HNG I/S' forrentning af indskudskapital ligger en godkendelse, som omfatter NGF og de øvrige regionale selskaber.

40.   Dette er begrundet i naturgasprojektets karakter, hvor DONG og de regionale selskaber i fællesskab har foretaget betydelige anlægsinvesteringer, og i særdeleshed af den indgåede Fællesaftale, der udtrykkeligt fastslår, at selskabernes økonomier er indbyrdes forbundne. NGF anfører, at det fremgår af Fællesaftalen, at DONG og det enkelte regionale selskab over en nærmere fastsat periode skal have dækket omkostningerne, herunder forrentning af indskudskapital under hensyn til selskabernes risiko.

41.   NGF mener, at HNG I/S' henvendelse af de regionale selskaber og af KOMGAS, der var de regionale selskabers fællessekretariat, blev opfattet som en fælles henvendelse på vegne af de regionale selskaber.

42.   Der henvises f.eks. til, at KOMGAS bestyrelse anbefalede de enkelte selskaber at anvende en forrentning af indskudskapital svarende til fondsbørsgennemsnittet for almindelig realkredit. Det vil sige den forrentning, som Gas- og Varmeprisudvalget godkendte i afgørelsen vedrørende HNG I/S.

43.   NGF fremfører endvidere, at varmeforsyningsloven ikke indeholdt nærmere regulering af, hvorledes Gas- og Varmeprisudvalgets tilladelse til eksempelvis forrentning af indskudskapital skulle meddeles. Derfor må NGF have en berettiget forventning om, at anmeldte forhold har opnået Gas- og Varmeprisudvalgets tilladelse.

44.   Konkret anfører NGF, at selskabets vedtægter den 27. august 1982 sammen med Anmeldelsesskema A blev sendt til Gas- og Varmeprisudvalget. Som tidligere anført fremgår det udtrykkeligt af vedtægterne, at indskudskapitalen skal forrentes.

45.   Ifølge NGF skal Anmeldelsesskema A i henhold til den relevante bekendtgørelse anvendes ved anmeldelse af priser og andre betingelser.

46.   NGF mener, at der ikke i skemaet ved afkrydsning er mulighed for at specificere, hvad anmeldelsen består i, for eksempel henlæggelser eller forrentning af indskudskapital, og skemaet indeholder kun begrænset mulighed for, at anmelderen kan anføre eventuelle bemærkninger. De anmeldte forhold skal i stedet vedlægges skemaet som bilag.

47.   NGF mener, at man har foretaget anmeldelser af priser og betingelser i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer. Der har ikke i varmeforsyningsloven eller tilhørende bekendtgørelser været hjemmel til at kræve, at anmeldelse af eksempelvis forrentning af indskudskapitalen skulle fremhæves over for Gas- og Varmeprisudvalget.

48.   For det fjerde mener NGF, at såfremt ET ikke kan tiltræde det tredje argument, så skal tilladelse gives efter den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, hvorefter ET ikke kan nægte NGF at indregne forrentningen af indskudskapitalen.

49.   NGF fremfører her, at ET forvaltningsretlig er forpligtet til at følge Gas- og Varmeprisudvalgets godkendelse af HNG I/S' forrentning af indskudskapital.

50.   NGF mener, at jus og faktum er sammenfaldende i de to sager. ET har derfor ikke mulighed for at træffe en anden afgørelse vedrørende NGF, uden at dette er et udtryk for en usaglig forskelsbehandling, der vil diskriminere blandt gaskunder.

51.   Tilsvarende finder NGF, at ET er bundet af sin samt Gas- og Varmeprisudvalgets og Elprisudvalgets tidligere praksis om at sidestille udlæg med fremmedkapital. I denne forbindelse henvises særligt til Skævingesagen, hvor forrentning af udlæg NGF bekendt blev godkendt uden ETs forudgående tilladelse.

Kammeradvokatens vurdering af NGFs høringssvar

52.   ET har bedt Kammeradvokaten om at gennemgå de af NGFs fremførte argumenter. Kammeradvokaten konkluderer, at ingen af de af NGF påpegede forhold kan danne grundlag for den af selskabet ønskede forrentning af indskudskapitalen.

Begrundelse

Retsgrundlaget

53.   NGFs anmeldelse er sket i henhold til § 35 i lov nr. 455 om naturgasforsyning med senere ændringer.

54.   Af bemærkningerne til § 35 fremgår, at indskudskapital omfatter "al kapital, som er investeret i selskabet" og specifikt vedrørende forrentning er det anført: "Hvis en kommune, i stedet for løbende at trække den godkendte forrentning ud af selskabet, har ladet denne indestå i selskabet, vil en sådan indestående kapital skulle medregnes til indskudskapitalen".

55.   Det er derfor ETs vurdering, at eftersom indskudskapitalen skal opgøres for NGF efter den 1. juli 2000, må en lovlig opnået forrentning medregnes i indskudskapitalen, herunder også en lovligt opnået forrentning før den 1. juli 2000.

56.   Forrentning af indskudskapital i bl.a. naturgasselskaber var før 1. juli 2000, hvor den nuværende naturgasforsyningslov trådte i kraft, reguleret i varmeforsyningsloven, hvorfor denne er en væsentlig del af retsgrundlaget i den foreliggende sag.

Forrentning efter varmeforsyningsloven samt tilhørende bekendtgørelser

57.   Spørgsmålet om forrentning af indskudskapital var i 1982, da NGF blev stiftet, reguleret af den dagældende varmeforsyningslovs § 27. Bestemmelsen fastslog, at blandt andet kollektive varmeforsyningsanlæg og virksomheder, der havde fået bevilling eller tilladelse i henhold til naturgasforsyningsloven til indførsel, forhandling, transport og oplagring af naturgas kunne indregne nødvendige udgifter til brændsel, forrentning af fremmedkapital mv. i priserne for levering af opvarmet vand, damp eller gas.

58.   Af § 27, 2. pkt. fremgik videre, at "herudover kan der [i priserne] indregnes driftsmæssige afskrivninger og, med det i § 28 nævnte gas- og varmeprisudvalgs tiltræden, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital efter regler fastsat af handelsministeren".

59.   Med hjemmel i § 27 udstedte handelsministeren bekendtgørelse nr. 56 af 26. februar 1982 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning.

60.   Vedrørende forrentning af indskudskapital var følgende bestemt i § 7: "Gas- og Varmeprisudvalget kan tillade, at der i prisen for levering af opvarmet vand, damp eller gas indregnes en rimelig forretning af indskudskapitalen".

61.   Afskrivningsbekendtgørelsens regler blev videreført i senere bekendtgørelser, senest bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991, der var gældende indtil juli 2000, idet der blev foretaget visse mindre ændringer af reglerne, som er uden betydning for denne vurdering.

62.   Varmeforsyningsloven blev i 1980'erne ændret flere gange. Ingen af ændringerne har direkte betydning for denne vurdering.

Vejledninger

63.   I tilknytning til den første afskrivningsbekendtgørelse (nr. 56 af 26. februar 1982) blev der udstedt en "vejledning om anvendelse af reglerne om afskrivninger, henlæggelser og om forrentning af indskudskapital", som er optrykt i Monopoltilsynets meddelelser nr. 13 fra 1982, side 694-695.

64.   Det fremgik af vejledningen, at " Så længe virksomhederne følger de almindelige regler i bekendtgørelsens §§ 1-2 og 4-6 med de anvisninger og fortolkninger hertil, som udvalget angiver, skal de ikke forudgående indhente udvalgets tilladelse til indregning af afskrivnings- og henlæggelsesbeløb. Derimod må indregning af en forrentning af indskudskapital (§ 7) indtil videre kun ske efter forudgående tilladelse fra udvalget."

65.   Gas- og Varmeprisudvalget vedtog den 30. januar 1986 en ny vejledning om anvendelse af reglerne om afskrivninger, henlæggelser og forrentning af indskudskapital.

66.   Vedrørende spørgsmålet om forrentning var der anført følgende: "Bekendtgørelsens § 6 bestemmer, at udvalget kan tillade, at der i priserne indregnes en forrentning af indskudskapitalen. Indregning af en sådan forrentning må kun foretages efter udvalgets forudgående tilladelse i hvert enkelt tilfælde."

Delkonklusion

67.   Efter varmeforsyningsloven, tilhørende bekendtgørelser og vejledninger forudsatte indregning af forrentning af indskudskapital i priser, der var omfattet af lovens prisregulering, at Gas- og Varmeprisudvalget (ET siden 1. januar 2000) havde tiltrådt indregningen af den pågældende forrentning.

68.   Kravet om Gas- og Varmeprisudvalgets tiltræden må forstås som et krav om forudgående godkendelse af den pågældende forrentning, jf. eksempelvis udvalgets vejledning fra 1986. Denne forståelse støttes af Kammeradvokaten.

69.   NGF har ikke over for ET kunnet dokumentere, at der er opnået Gas- og Varmeprisudvalgets tilladelse til indregning af den tilskrevne forrentning af indskudskapital.

Afgørelser

70.   Gas- og Varmeprisudvalget traf flere konkrete afgørelser vedrørende forrentning af indskudskapital. Flere er omtalt i NGF høringssvar til Kammeradvokatens redegørelse.

71.   Kammeradvokaten har i sin redegørelse gennemgået de relevante afgørelser og kommer frem til, at Gas- og Varmeprisudvalgets administration af kravet i § 27 (senere § 20) om forudgående tilladelse ikke kan føre til, at den af NGF tilskrevne forrentning må anses for godkendt.

72.   ET tilslutter sig denne vurdering.

NGFs argumenter

73.   NGFs første hovedargument er, jf. sagsfremstillingen, at godkendelse af forrentning af indskudskapitalen skal ske, fordi det har været en forudsætning for naturgasprojektet, at den af de i naturgasprojektet deltagende selskaber indskudte kapital skulle forrentes.

74.   Eftersom lovens regel - ligesom den tilhørende bekendtgørelse - var klar, finder ET, at der - uanset NGFs forudsætninger - ikke har været hjemmel til at indregne forrentning uden Gas- og Varmeprisudvalget tilladelse.

75.   NGFs andet hovedargument er, at det forhold, at indskudskapitalen er skattefinansieret og dermed reelt et udlæg til naturgasprojektets gennemførelse, bevirker, at indskudskapitalen bør forrentes. I tilknytning hertil er det gjort gældende, at indskudskapitalen reelt er at betragte som fremmedkapital, hvorfor der ikke kræves tilladelse til forrentning.

76.   NGF underbygger sin argumentation med at henvise til en række konkrete afgørelser, truffet af Gas- og Varmeprisudvalg og Elprisudvalg.

77.   ET henholder sig til Kammeradvokatens vurdering. Kammeradvokaten har gennemgået de nævnte sager og kommer frem til, at disse ikke har betydning for den foreliggende sag.

78.   For det tredje anfører NGF, at der er foretaget anmeldelse af forrentning, og at tilladelse hertil er opnået.

79.   Der henvises i den forbindelse bl.a. til, at forrentning af indskudskapitalen fremgår af NGFs vedtægter, som har været fremsendt til Gas- og Varmeprisudvalget i august 1982.

80.   Hertil skal ET bemærke, at Gas- og Varmeprisudvalget ikke var forpligtet til at gennemgå indholdet af disse vedtægter og foretage en egentlig godkendelse heraf.

81.   NGF henviser endvidere til den af de regionale selskaber og DONG foretagne fælles prisanmeldelse af Fællesaftalen den 4. august 1982, samt Gas- og Varmeprisudvalgets behandling heraf. Det anføres, at prisanmeldelsen var ledsaget af langtidsbudgetter for de regionale selskaber, hvori indskudskapitalens forrentning udtrykkeligt fremgik.

82.   Det er ETs vurdering, at der ikke med hverken den fælles prisanmeldelse eller Gas- og Varmeprisudvalgets behandling heraf den 6. oktober 1982 er sket en tiltræden fra Gas- og Varmeprisudvalget til forrentningen.

83.   Dette er begrundet i, at der hverken af udvalgets brev af 6. oktober 1982 eller af referatet fra udvalgsmødet eksplicit fremgår, at der er sket en godkendelse af forrentningen.

84.   Tværtimod er det i referatet anført, at der i gennemgangen ikke er gået nærmere ind på selskabernes prisberegning i henhold til bestemmelsen i § 27, stk. 1.

85.   Det forhold, at prisanmeldelsen ikke kan tillægges betydning understreges af, at Gas- og Varmeprisudvalget efter den fælles prisanmeldelse, nemlig i januar 1983 - med rykkerskrivelse i marts 1983 - anmodede NGF om oplysninger om eventuelle forrentningsbeløb, der indregnes i priserne. Det må derfor have været klart for NGF, at der ikke var sket en egentlig godkendelse af forrentningen. NGF gav ikke oplysninger om forrentningen i sit svar til Gas- og Varmeprisudvalget.

86.   NGF har endvidere henvist til, at de månedlige foretagne prisanmeldelser samt indsendelse af årsregnskaberne, hvori forrentningen er omtalt i en note samt i afsnittet om regnskabsprincipper, skulle indebære, at den fornødne tilladelse var opnået.

87.   Dette må ET afvise. Som tidligere anført, skulle der ifølge reglerne ikke ske en anmeldelse af forrentningen af indskudskapitalen. Der skulle derimod opnås en egentlig tilladelse/godkendelse hertil. Dette grundlæggede argument støtter Kammeradvokaten i øvrigt i sin redegørelse.

88.   Som et yderligere forhold har NGF anført, at afgørelsen vedrørende HNG I/S har virkning for NGF.

89.   Dette må afvises, idet der ikke foreligger nogen form for dokumentation for, at der ved HNG I/S - afgørelsen skulle være sket en generel godkendelse af de regionale naturgasselskabers forrentning.

90.   Som et fjerde argument fremfører NGF, at den forvaltningsmæssige lighedsgrundsætning skulle føre til, at det ikke kan nægtes NGF at indregne forrentning af indskudskapitalen, idet HNG I/S har opnået forrentning af indskudskapitalen.

91.   Også dette må afvises. Der vil ikke være tale om en usaglig forskelsbehandling, såfremt NGF ikke opnår forrentning af indskudskapitalen, idet forskellen er begrundet i en klar lovbestemmelse med tilhørende bekendtgørelse.

92.   Det skal i den forbindelse bemærkes, at en konkret forvaltningsakt efter almindelige forvaltningsretlige regler alene har retsvirkning i forhold til adressaten for afgørelsen.

Konklusion

93.   Samlet set finder ET i overensstemmelse med Kammeradvokatens vurdering, at NGF ikke har krav på, at den af virksomheden tilskrevne forretning af indskudskapital fra 1982 til og med 30. juni 2000 kan medregnes ved opgørelsen af virksomhedens indskudskapital efter naturgasforsyningslovens § 35.

94.   NGF har således ikke som forudsat i varmeforsyningsloven opnået udvalgets - eller fra den 1. januar 2000 Energitilsynets - forudgående godkendelse/tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital i priserne.

95.   ET vurderer derfor, at Tilsynet ikke kan godkende den af Naturgas Fyn anmeldte forrentning af indskudskapitalen, som er tilskrevet i perioden fra selskabets stiftelse i 1982 til og med 30. juni 2000.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO