Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2003 - Tilsynsafgørelser - Gas

 • Naturgas Fyn - salg af aktiepost i Statoil Gazelle
  Dato: 24.11.2003Journalnr.: 3/1321-8901-0028
  Naturgas Fyn I/S har foretaget en anmeldelse i henhold til § 35 i lov nr. 449, som vedrører opgørelse af en kommunes pligt til at opgøre kommunens indskudskapital og nettoprovenu ved salg af et naturgasselskab, andele eller aktier. Energitilsynet (ET) skal afgøre om opgørelsen kan godkendes. ET godkender den anmeldte indskudskapital på 8,125 mio. kr., men ikke den anmeldte tilskrevne forrentning af indskudskapital frem til 30. juni 2000.
 • DONG - gennemsigtighed i tariferingsgrundlag og -metode
  Dato: 29.09.2003Journalnr.: 3/1321-0102-0003/IHO
  Energi Viborg og en række andre selskaber finder ikke, at DONG opfylder kravet om gennemsigtige priser og tariffer og har derfor indgivet klage over manglende gennemsigtighed i DONGs priser og vilkår for adgang til naturgasforsyningsnettet. Energitilsynet finder ikke, at DONG lever op til lov om naturgasforsyning § 7 stk. 4 og pålægger DONG at offentliggøre uddybende oplysninger om tarifering og gebyrer inden 3 måneder.
 • DONG Lager - klager over regler vedrørende DONGs lagerydelser
  Dato: 29.09.2003Journalnr.: 3/1321-0102-0004
  Naturgas Fyn og Energi Viborg har klaget over DONGs fastsatte standardvilkår for lagerydelser samt at rammerne angivet ved standardlagerpakkerne kan medføre at injektionskapaciteten bliver styrende for, hvor meget lagerkapacitet der skal købes. Energitilsynet finder begrænsningerne i standardlager aftalen for rimelige og ligeledes finder Energitilsynet reglerne for 3. parts adgang til lagerkapacitet for rimelige.
 • DONG Energi-Service - krav til Naturgas Fyn om afgivelse af måledata for slutkunder
  Dato: 26.05.2003Journalnr.: 3/1321-0102-0005
  Naturgas Fyn I/S har klaget over, at der skal videregives måledata for deres slutkunde til DONG Energi-Service. Naturgas Fyn finder det urimeligt, at DONG kræver detaljeret information på timebasis om slutkunder, som ingen kundemæssig relation til DONG har. Energitilsynet finder afgivelse af måledata på timebasis for rimeligt, da det er nødvendigt for DONGs allokering af gasmængder og for fakturering iht. transportaftale.
 • Naturgas Fyn I/S - prissætning på naturgas til slutkunder og afregningspriser ved gasindkøb 1
  Dato: 24.02.2003Journalnr.: 1321-8901-0016
  Danske Kraftvarmeværker har overfor Energitilsynet rejst spørgsmål om hvorvidt en voldgiftskendelse fra d. 29. august 2002 omhandlende uoverensstemmelse mellem Naturgas Fyn I/S (Fyn) og DONG A/S om afregningspris, giver anledning til tilbagebetaling af beløb til Fyns kunder. Energitilsynet finder Fyns prissætning i overensstemmelse med NGFL, hvorfor spørgsmålet om tilbagebetaling af beløb ikke er aktuelt.
 • Arbejdsprogram for Energitilsynet på naturgasområdet - 2003
  Dato: 24.02.2003Journalnr.: 3/1321-0200-0009/cp
  Det er en central opgave for Energitilsynet at gennemførelsen af markedsåbningen sker hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med lovgiverens intentioner. Et arbejdsprogram er udarbejdet, som beskriver de hovedopgaver på naturgasområdet, som Energitilsynet prioriterer. Formålet med arbejdsprogrammet er at øge omverdenens kendskab til tilsynets arbejde og at give interessenter mulighed for at forstå og påvirke prioriteringen af opgaverne.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO