Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Marked

Elmarkedet
Elsektoren er karakteriseret ved, at der både er konkurrenceudsatte og ikke-konkurrenceudsatte selskaber (naturlige monopoler), og derfor er sektoren underlagt både konkurrencelovgivningen og energilovgivningen, hvor elforsyningsloven er hovedloven. 
Den konkurrenceudsatte del af elområdet består af produktionen af handelen med el, mens de naturlige monopoler er ejerne af nettene, som bliver anvendt til transporten af el.  De naturlige monopoler reguleres af Energitilsynet og Energistyrelsen.

Detailmarkedet for el
Netvirksomheder

Netvirksomhederne, de naturlige monopoler, transporterer el det sidste stykke til kunderne (typisk net på under 132 kV).  
Der findes ca. 60 netvirksomheder, der ejes af kommuner, andelsselskaber og kommercielle aktører. Da netselskaberne har monopol på at transportere el i hvert deres geografisk afgrænsede område, er der ikke konkurrence mellem netselskaberne, og dermed ikke markedsbaserede incitamenter til effektivisering.  
På den baggrund regulerer Energitilsynet netvirkomhederne for at sikre, at netvirksomhederne drives effektivt. Reguleringen sker via fastsættelse af indtægtsrammer, som sætter et loft over netvirksomhedernes indtægter og via en benchmarking, som giver netvirksomhederne incitament til at øge effektiviteten.  

Handelsselskaber
På detailmarkedet findes desuden elhandelsselskaber (elleverandører). Elhandelsselskaberne var tidligere prisreguleret, men nu er der frit marked for at hæve og sænke priserne. Til gengæld kan kunderne også frit skifte til et andet selskab, hvis de er utilfredse med priser eller vilkår. Dog modtager et fåtal af kunder forsat en elprodukt, der er prisreguleret af Energitilsynet. Dette produkt, forsyningspligtproduktet, er imidlertid ved at blive udfaset og forsvinder helt fra det danske marked i maj 2017.

Kunder, som ønsker at foretage et leverandørvalg, kan se mere på Elpris.dk, hvor det blandt andet er muligt at sammenligne elhandelsselskabernes priser og produkter.

Energitilsynet holder øje med elpriserne  og overvåger om priserne er rimelige, let og klart sammenlignelige, gennemsigtige og ikkediskriminerende.

Engrosmarkedet for el
Nordpool

Danmark er sammen med Norge, Sverige og Finland tilsluttet den nordiske elbørs Nord Pool. På Nord Pool handles der med både fysisk el på timebasis (spotmarked) samt med finansielle konktrakter. Spotmarkedet er det fysiske marked, hvor der handles fysiske kWh time for time til næste døgns forbrug. Over 75 % af elforbruget i de nordiske lande bliver handlet på Nord Pool Spot.  
Nord Pool Spot reguleres af den norske regulator NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), som Energitilsynet er i dialog med om spørgsmål af betydning for reguleringen af børsen. På Nord Pools hjemmeside findes blandt andet en oversigt over prisudviklingen på børsen. 

Energitilsynet holder løbende øje med udviklingen på engrosmarkedet for at sikre, at konkurrencen er så effektiv som mulig. Som led i overvågningen udarbejder Energitilsynet markedsrapporter en gang hvert halve år.

Derudover overvåger Energitilsynet engrosmarkedet for at sikre markedets integritet og gennemsigtighed, også kaldet REMIT.

Energinet.dk
Transporten af el fra producenterne til distributionsnettene sker gennem transmissionsnettet på 400 - 150 kV ejet af Energinet.dk (den systemansvarlige transmissionsvirksomhed). Energinet.dk er en selvstændig statsejet virksomhed, som blandt andet har til opgave at opretholde den overordnede forsyningssikkerhed på elområdet.  
Energinet.dk er underlagt en hvile-i-sig-selv regulering. Det betyder, at selskabet kun må opkræve en betaling, der dækker selskabets nødvendige omkostninger, samt en forrentning af egenkapitalen, der sikrer realværdien af denne.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO