Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Klagesager

 

Energitilsynets kerneområde er selve reguleringen af energiselskaberne, herunder godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og tilsyn med selskabernes leveringsbetingelser. Hertil kommer, at Energitilsynet behandler visse men ikke alle klager over energiselskaber.

Hvilke sager
Det er først og fremmest sager om net- og transmissionsselskaber, herunder regler og adfærd vedrørende tredjeparts adgang. 

Den liberaliseringsproces, som de europæiske energimarkeder har undergået, hviler i høj grad på princippet om tredjeparts adgang til sådanne faciliteter. Det skal være muligt for alle med det fornødne økonomiske grundlag at træde ind på markedet og blive elleverandør. Dette er kun muligt, hvis der sikres fri og lige adgang til transmission og distribution.

Leverandører, der finder, at et net- eller transmissionsselskab fx diskriminerer mellem brugerne af nettet, kan rette henvendelse til Energitilsynets sekretariat med henblik på at få sekretariatet til at undersøge, om der er tale om en overtrædelse af elforsyningsloven.

Er der derimod tale om en civilretlig tvist, hører klagesagen ikke hjemme i Energitilsynet. En civilretlig tvist er det samme som uenighed i kundeforhold. En typisk sag i denne kategori vil være uenighed om forbrug og dermed uenighed om regningens størrelse. Hvis en sådan tvist er opstået mellem en forbruger og et Energiselskab, vil klagesagen kunne behandles af Ankenævnet på Energiområdet 

Civilretlige tvister mellem et energiselskab og en virksomhed må henvises til domstolene. 

Modtagelse af en henvendelse
Energitilsynet vurderer alle skriftlige henvendelser fra forbrugere eller andre om energiselskaberne, uanset om henvendelsen er udformet som en klage eller andet. Hvis der er tale om et område, der henhører under Energitilsynets kompetence, vurderer Energitilsynet i første omgang, om der er begrundet mistanke om, at et ulovligt forhold er realiseret

Hvis der ikke er begrundet mistanke om, at et ulovligt forhold er realiseret, afsluttes sagen uden videre behandling. I visse tilfælde kan Energitilsynet dog vælge at behandle en sag, selvom der ikke umiddelbart er begrundet mistanke om et ulovligt forhold.

Hvis Energitilsynet allerede behandler en sag med den rejste problemstilling, er Energitilsynet ikke forpligtet til at rejse en ny selvstændig sag. Oplysningerne indgår i stedet i den verserende sag. 

Partsstatus eller ej
Hvis Energitilsynet vurderer, at der er begrundet mistanke om, at et ulovligt forhold kan være realiseret, vil Energitilsynet påbegynde realitetsbehandling af sagen. Selv om Energitilsynet behandler en henvendelse, er det ikke sikkert, at klager opnår partsstatus i sagsbehandlingen. Forinden realitetsbehandlingen foretager Energitilsynet derfor en vurdering af, om den virksomhed eller borger, der har rettet henvendelse til Energitilsynet, kan betragtes som part i sagen.

Vurderingen af, om en borger/virksomhed er part i en sag eller ej, følger forvaltningslovens regler. Afgørende for at opnå partsstatus er, at der kan statueres en væsentlig, individuel interesse i sagen.

I sager om generelle vilkår som priser eller adgangs- eller leveringsbetingelser vil energivirksomhedens kreds af kunder/forbrugere have samme væsentlige interesse i sagen. Derfor vil det sjældent være tilfældet, at en forbruger eller en virksomhed, der henvender sig vedrørende en energivirksomheds generelle betingelser, vil opnå partsstatus i behandlingen af sagen. Nok er der en væsentlig interesse i sagen, men denne væsentlig interesse er ikke individuel.

Den eller de, der opnår partsstatus, involveres i sagsbehandlingen og bliver hørt under behandlingen af sagen. Det er også kun parter, der kan påklage en afgørelse til Energiklagenævnet. 

Skriftlig sagsbehandling
Sagsbehandlingen ved Energitilsynet er skriftlig, og Energitilsynet foretrækker elektroniske henvendelser, men håndterer naturligvis også henvendelser, som er modtaget pr. brev.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO