Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tilsynsafgørelser i 2009

 • Dansk Energis anmeldelse af netleveringsbetingelser angående forsikring på erhvervsejendomme
  Dato: 21.12.2009Journalnr.: 4/0704-0200-0011
  Energitilsynet har tilkendegivet, at medforsikringskravet for skader som følge af simpel uagtsomhed tages til efterretning, men at bestemmelsen til enhver tid kan tages op til fornyet bedømmelse, at en eventuelt øget omkostning skal hvile på denne køberkategori, at eksisterende kunder skal varsles i behørig tid, og at rimeligheden først kan vurderes, når de økonomiske konsekvenser kan identificeres nærmere.
 • Vejledning til intern overvågning på el-området
  Dato: 30.11.2009Journalnr.: 4/0720-0600-0009
  Energitilsynet har tilkendegivet, at vejledning om internt overvågningsprogram og vejledning om årsberetning kan danne grundlag for indholdet af netselskabernes anmeldte årsberetninger samt IO-programmer. Samtidig blev det tilkendegivet, at Energitilsynet fortsat kan kræve at IO-programmer samt årsberetninger skal indeholde beskrivelse af tiltag ud over de ni punkter, som følger af IO-bekendtgørelsen.
 • Klage over Dong Energys leveringsbetingelser
  Dato: 26.10.2009Journalnr.: 4/0720-0101-0121
  Energitilsynet har tilkendegivet, at et netselskab og et selskab med bevilling til forsyningspligt ikke kan fastsætte en modregningsadgang i deres leveringsbetingelser for tilgodehavender og krav, som selskaberne måtte have i forhold til deres fælles kunder. Netselskabets leveringsbetingelser kan heller ikke fastsætte en modregningsadgang med et koncernforbundet kommercielt selskab.
 • Effektiviteten i Energinet.dk's el-transmission
  Dato: 26.10.2009Journalnr.: 4/0705-1000-0004
  Energitilsynet har deltaget i arbejdet omkring en international analyse, hvor Energinet.dk er blevet sammenlignet med 21 andre europæiske el-transmissionsselskaber. Energitilsynet har besluttet at orienterer klima- og energiministeren omkring vurderingen af effektiviteten i Energinet.dk’s el-transmission på baggrund af analysen.
 • Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer - 2010
  Dato: 28.09.2009Journalnr.: 4/0706-0300-0019
  Ud fra Energitilsynets sekretariats benchmarkingen af netselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen reducerede Energitilsynet netselskabernes indtægtsrammer med 150 mio. kr. for 2010. Heraf udgør de varige effektiviseringskrav som følge af relativ lav omkostningseffektivitet 144,5 mio. kr. og 1-årige forbrugerkompensationer som følge af lav kvalitet i leveringen 5,5 mio. kr.
 • Aalborg Kommunes Elforsynings vilkår for ændring af en elkundes tilslutningspunkt til elnettet
  Dato: 28.09.2009Journalnr.: 4/0720-0101-0037
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at Fibertex A/S ved overgang fra B- til A-kunde skal dække AKEs omkostninger ved at tilslutte og måle på A-niveau. Videre er det afgjort, at tilslutningsbidrag betalt på B-niveau ikke skal tilbagebetales ved overgang til A-niveau. Endelig er det afgjort, at det er rimeligt, at Fibertex A/S enten skal overtage 10 kV-anlægget eller etablere et tilsvarende.
 • Kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. i 2008
  Dato: 27.04.2009Journalnr.: 4/0620-0101-0022
  Energitilsynet traf afgørelse om, at give Indenrigs- og socialministeriet meddelelse om de indberettede rådighedsbeløb inkl. renter angående modtagne værdier fra kommunernes el- og varmevirksomheder og om, hvorvidt der er overført energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med el- og varmeforsyningslovene.
 • Virksomhedsbesøg hos netselskaber vedr. intern overvågning
  Dato: 27.04.2009Journalnr.: 4/0720-0305-0339
  Energitilsynets har taget et af sekretariatet udarbejdet notat vedrørende tilsynet med selskabernes interne overvågning til efterretning. Sekretariatet var i foråret 2009 på virksomhedsbesøg hos to netselskaber. Formålet var at gennemgå virksomhedernes interne overvågningsprogrammer og årsberetninger, og sikre at der ikke udføres diskriminerende adfærd.
 • KL og kommunernes medlemskab heraf i relation til §§ 37 og 37 a i elforsyningsloven
  Dato: 30.03.2009Journalnr.: 4/0620-0101-0021
  Energitilsynet tilkendegav, at rykkerproceduren for kommunernes registrerings- og indberetningspligt skal sættes i gang for virksomheder ejet af Kommunernes Landsforening (KL), idet kommunerne kan anses for ejere af KL i relation til elforsyningsloven, hvorfor kommunerne er registrerings- og indberetningspligtige i relation til KL, ligesom kommunerne endvidere er indberetningspligtige.
 • Stikprøveundersøgelse af elselskabers regninger
  Dato: 30.03.2009Journalnr.: 4/0720-0200-0084
  Energitilsynet tilkendegav over for de elselskaber, hvor der var konstateret mangler i regningsmaterialet, at indholdet af periodeopgørelser og acontoregninger skulle bringes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 486 af 29. maj 2007 om elselskabers fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser.
 • Gundested Camping klager over manglende adgang til Energimanager
  Dato: 30.03.2009Journalnr.: 4/0720-0101-0102
  Energitilsynet traf afgørelse om, at afvise Gundested Camping A/S' klage over manglende adgang til produktet Energimanager. Gundested Camping klagede som forbruger og producent af el over, at virksomheden bliver ringere stillet mht. adgang til måledata ved skift af elhandelsselskab fra DONG Energys handelsselskab (daværende Nesa) til SEAS-NVE Strømmen.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO