Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tilsynsafgørelser i 2008

 • Indekseringsmodel til regulering af standardtilslutningsbidrag til elnettet
  Dato: 24.11.2008Journalnr.: 4/0720-0304-0048
  Energitilsynet har taget en ny model for regulering af standardtilslutningsbidrag samt udmeldte bidrag for 2009 til efterretning. I den nye model er der taget udgangspunkt i en række specifikke materiale- og anlægsindeks. Modellen reflekterer i højere grad de reelle og relevante omkostningsændringer i relation til opgørelse og regulering af standardtilslutningsbidragene.
 • Vejledning om "God Adfærd" i elforsyningen (forbrugerforhold)
  Dato: 24.11.2008Journalnr.: 4/0720-0501-0007
  Energitilsynet tilkendegav med visse forbehold, at indholdet af Dansk Energis branchevejledning ”God Adfærd” generelt er i god overensstemmelse med elforsyningslovens krav om, at ydelser skal stilles til rådighed på gennemsigtige, rimelige, objektive og ikke-diskriminerende vilkår. 
 • Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2009
  Dato: 27.10.2008Journalnr.: 4/0706-0300-0011
  Ud fra Energitilsynets sekretariats benchmarkingen af netselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen reducerede Energitilsynet netselskabernes indtægtsrammer med 78,8 mio. kr. for 2009. Heraf udgør de varige effektiviseringskrav som følge af relativ lav omkostningseffektivitet 69,2 mio. kr. og 1-årige forbrugerkompensationer som følge af lav kvalitet i leveringen 9,6 mio. kr.
 • DONG Energy City Elnet A/S "andre driftsmæssige indtægter" i 2004 reguleringsregnskabet
  Dato: 23.06.2008Journalnr.: 4/0720-0302-0299
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at en netvirksomhed i 2004 har medtaget nogle indtægter, der ikke burde medtages under posten ”andre driftsmæssige indtægter”. Energiilsynet har på den baggrund besluttet, at netvirksomheden skal korrigere regnskabsoplysningerne for 2004 på en række konkrete områder efter nærmere aftale med Energitilsynets sekretariat.
 • Ændring af Energitilsynets afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006
  Dato: 23.06.2008Journalnr.: 4/0720-0200-0073
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at fastsætte en ny ny mark-up grænse for 2. kvartal 2006 på 24,12 kr. per MWh i stedet for den forkerte mark-up grænse på 113,44 kr. per MWh, som blev fastsat forud for 2. kvartal, og dermed ændre Energitilsynets oprindelige afgørelser overfor de forsyningspligtige elselskaber. Videre pålægges selskaberne at overdækning indregnes i de fremtidige kvartalspriser.
 • El- og naturgas selskabsmæssigt forbundne netselskabers hjemmesider og informationsudsendelse
  Dato: 26.05.2008Journalnr.: 4/0720-0200-0051
  Energitilsynet har tilsluttet sig, at sekretariatet som led i tilsynet med el - og naturgasnetselskabers interne overvågning påser, at selskabsmæssigt forbundne el - og naturgasnetselskaber overholder en række nærmere fastsatte retningslinier vedrørende selskabernes hjemmesider, koncernmagasiner og breve.
 • Energinet.dks anmeldelse af balancegebyrer for 2009
  Dato: 26.05.2008Journalnr.: 4/0720-0304-0036
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at den af Energinet.dk anmeldte metode til fastsættelse af gebyrer overfor de balanceansvarlige i 2009 godkendes. Det er Energitilsynet vurdering, at den ændrede gebyrfastsættelsesmetode i højere grad afspejler, at omkostningerne pålægges de markedsaktør, der giver anledning til omkostningerne end den hidtil anvendte metode.
 • Kommunernes indberetning for 2007 af værdier modtaget fra el- og varmevirksomheder
  Dato: 28.04.2008Journalnr.: 4/0620-0101-0001
  Energitilsynet traf afgørelse om, at give Indenrigs- og socialministeriet meddelelse om de indberettede rådighedsbeløb inkl. renter angående modtagne værdier fra kommunernes el- og varmevirksomheder og om, hvorvidt der er overført energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med el- og varmeforsyningslovene, og bemyndigede sekretariatet til at arbejde for nye forenklede skemaer til brug for kommunernes årlige indberetninger.
 • Ændret kategori i Dansk Energis standardvejledning for tilslutningsbidrag
  Dato: 25.03.2008Journalnr.: 4/0720-0200-0034
  Energitilsynet tog en ny kategori ”Ungdoms-, ældre og plejeboliger, dog højst 65 m2 i Dansk Energis beregningsmodel for tilslutningsbidrag til efterretning. Energitilsynet havde tidligere konstateret, at netselskaber ikke benyttede de samme kategorier ved nettilslutning af kollegieværelser, plejeboliger o.l. Der var derfor behov for en kategori liggende mellem lejligheder og boliger uden køkken.
 • Dansk Energi anmeldte standardtilslutningsbidrag for 2008
  Dato: 25.03.2008Journalnr.: 4/0720-0304-0038
  Dansk Energi har anmeldt nye standardtilslutningsbidrag for 2008. I forhold til de anmeldte bidrag for 2007 er der tale om prisstigninger på ca. 18 % for boligkategorierne, 29 % for enfasede tilslutninger og 5,5 % for erhverv. Energitilsynet anbefaler med udgangspunkt i den pristalsreguleringsmodellen, at et rimeligt niveau for standardtilslutningsbidragene for 2008 vil være, at de forhøjes med 5,2 %.
 • Energinet.dk - anmeldelse af årsrapport 2006
  Dato: 25.03.2008Journalnr.: 4/0720-0200-0050
  Energitilsynet har truffet afgørelse om at godkende Energinet.dks årsrapport for 2006. Energitilsynet fører efter el- og naturgasforsyningslovene tilsyn med Energinet.dks opgørelse og disponering af overskud. Energitilsynet har pålagt Energinet.dk, at foretage nærmere beskrevne korrektioner af årsrapport for 2006.
 • Fastsættelse af mark-up for forsyningspligtige elprodukter i en to-årig periode
  Dato: 28.01.2008Journalnr.: 4/0720-0200-0057
  Energitilsynet har besluttet, at mark-up’en på elforsyningspligtprodukter fastsættes således, at der med virkning fra 2. kvartal 2008 identificeres og fastsættes en mark-up gældende for perioden frem til udgangen af 2009, og herefter for hver to-årige kalenderperiode. Hvis væsentlige forhold eller forudsætninger i detailmarkedet ændres, fastsættes mark-up’en oftere end hvert andet år.
 • Elro Net A/S - klage over ikke tilbagebetalt overskud
  Dato: 04.01.2008Journalnr.: 4/0720-0101-0086
  Energitilsynet har besluttet at meddele ELRO Net A/S, at Energitilsynet ikke har indvendinger imod, at selskabet har valgt at udbetale, hvad der svarer til et års driftsoverskud som en delvis forbrugsafhængig rabat til selskabets kunder. Energitilsynet har imidlertid pålagt selskabet at ændre rabatudbetalingsmodellen, således at en urimelig forskelsbehandling bringes til ophør.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO