Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tilsynsafgørelser i 2006

 • Interne overvågningsprogrammer mod konkurrenceforvridende adfærd. El og gas
  Dato: 18.12.2006Journalnr.: 4/7020-0200-0026
  Energitilsynet har taget sekretariatets gennemgang af kravene til interne overvågningsprogrammer og årsberetninger for henholdsvis netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og systemansvarlig virksomhed på elområdet og for distributions- og transmissionsselskaber på naturgasområdet og de i den forbindelse udmeldte præciseringsforslag til efterretning.
 • Model til benchmarking af elnetselskaber
  Dato: 18.12.2006Journalnr.: 4/0706-0300-0004
  Energitilsynets sekretariat forelagde Energitilsynet et statusnotat indeholdende en beskrivelse af den benchmarking-model, som Energitilsynets sekretariat vil anvende til at udarbejde en benchmarking af netselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen. Den endelige benchmarking-model vil først blive endeligt fastlagt i forbindelse med Energitilsynets møde i september 2007.
 • Energinet.dks anmeldelse af målerforskrift H2
  Dato: 18.12.2006Journalnr.: 4/0720-0304-0014
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at bemyndige sekretariatet til at indgå forhandling med Energinet.dk med henblik på at udforme reglerne i den anmeldte målerforskrift H2, så reglerne for omfang og nøjagtighed af målinger, fremgår så klart, at der i tilfælde af et netselskabs manglende overholdelse af forskriftens regler kan udstedes bøde efter udstedelse af påbud fra Energitilsynet.
 • Syd Energi - overholdelse af forbrugerbeskyttelsesbestemmelser
  Dato: 25.09.2006Journalnr.: 4/0720-0200-0030
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at bemyndige sekretariatet til at indlede forhandlinger med Syd Energi med henblik på at ændre forsyningens procedure således, at forsyningen i forbindelse med etableringen af nye kundeforhold giver de informationer, som følger af bekendtgørelse nr. 380 af 25. maj 2005 om forbrugerbeskyttelse, og om nødvendigt pålægge Syd Energi at ændre velkomstbrevet.
 • FynsNet - Ravdex klage over målested
  Dato: 24.04.2006Journalnr.: 4/0720-0102-0002
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at det meddeles Ravdex A/S og FynsNet a.m.b.A., at det ikke findes urimeligt, at FynsNet a.m.b.a. foretager afregningsmåling på 10 kV-siden af Ravdex A/S’s 60/10 kV station i Birketved.
 • Dansk Energis vejledende bestemmelser om adgang til benyttelse af det kollektive elnet
  Dato: 24.04.2006Journalnr.: 4/0720-8901-0011
  Energitilsynet tilkendegav, at Dansk Energis ”Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet” (Netbenyttelsesaftalen) tages til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73b, idet Tilsynet dog samtidig anbefalede en række præciseringer heri.
 • Pristalsregulering af reguleringspriser og rådighedsbeløb for elnetselskaber
  Dato: 30.01.2006Journalnr.: 3/1320-0302-0881
  Energitilsynet har offentliggjort udregningen af pristalsreguleringen af reguleringspris og rådighedsbeløb. Metoden for udregningen af pristalsreguleringen fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen.
 • Elfor - ny tarifberegningsmodel
  Dato: 30.01.2006Journalnr.: 4/0720-0304-0001
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at det meddeles ELFOR, at en korrekt anvendelse af tarifmodellen vi føre til tariffer, der er forenelige med kravene i elforsyningsloven. Modellen erstatter dog ikke det enkelte selskabs egen beregning af tarifferne, der fortsat skal anmeldes til Energitilsynet efter de almindelige regler herom, ligesom anvendelsen ikke indebærer en godkendelse for det enkelte selskab.
 • Sydvest Energi Net fastsættelse af nettariffer for Hydro Aluminium
  Dato: 30.01.2006Journalnr.: 4/0720-0101-0001
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at meddele Norenergi (Hydro Aluminium Automotive A/S), at Energitilsynet ikke finder Sydvest Energi Net A/S’ tarifering af selskabet for urimelig. Det findes, at Hydro Aluminium ved at aftage gennem Sydvest Energi Nets15/04 KV transformerne skal afregnes på B-niveau.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO