Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tilsynsafgørelser i 2005

 • KE Transmission's anmodning om genberegning af indtægtsrammen for 2004
  Dato: 19.12.2005Journalnr.: 3/1320-0302-0817
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at KE Transmission A/S’ indtægtsramme for 2004 skal fastsættes som svarende til de indtægter, KE Transmission A/S’ vil have i 2004, når det forudsættes, at tarifferne pr. 1. januar 2004 for ydelser omfattet af bevillingen, og som virksomheden har anmeldt til Energitilsynet, fastholdes uændret i 2004.
 • Pristalsregulering af reguleringspriser og rådighedbeløb
  Dato: 30.11.2005Journalnr.: 3/1320-0302-0881
  Energitilsynet har truffet afgørelse om udregningen af pristalsreguleringen pr. 1. januar 2005 af reguleringspris og rådighedsbeløb. Metoden for udregningen af pristalsreguleringen fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen.
 • NV Net dispensationsansøgning - indtægtsramme
  Dato: 28.11.2005Journalnr.: 3/1320-0302-0806
  Energitilsynet har truffet afgørelse om NV Net A/S’ ansøgninger om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme, som følge af en række omkostninger til demontering, renovering og restafskrivninger, som virksomheden ikke havde indregnet i indtægtsrammen. Energitilsynet har på flere punkter truffet afgørelse om at afvente reguleringsregnskabet for 2005 før endelig stillingtagen.
 • Systemydelser i 2005
  Dato: 31.10.2005Journalnr.: 3/1320-0200-0095
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at meddele Elkraft system og Eltra, nu Energinet.dk, at Energitilsynet er enig i den metode de systemansvarlige virksomheder har anvendt til at indkøbe systemydelser mv. for 2005. Fremover skal Energinet.dk hvert år redegøre for, hvordan Energinet.dk vil sikre tilstrækkelig kapacitet af systemydelser på den mest omkostningseffektive måde.
 • Elforsyningspligtselskaber - efterregulering 2004
  Dato: 31.10.2005Journalnr.: 3/1320-0304-0204
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at et rimeligt overskud før skat i 2004 for den enkelte forsyningspligtige virksomhed, som udgangspunkt fastsættes til mellem 0 og 16 % i forrentning af virksomhedens primo egenkapital 2004. Sekretariatet bemyndiges til at træffe afgørelser vedrørende prisreguleringen for 2004 på baggrund af dette udgangspunkt.
 • Prisregulering for 2002 af de nærtstående forsyningspligtselskaber til Nordjysk Elhandel A/S
  Dato: 31.10.2005Journalnr.: 3/1320-8901-0316
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at en række forsyningspligtige selskabers aftaler om indkøb af el hos handelsselskabet Nordjysk Elhandel A/S ikke er indgået på markedsbestemte vilkår. Prisforhøjelser kan som følge heraf ikke indregnes i de forsyningspligtige selskabers elpriser.
 • Regulering af gebyrstørrelser på el-, gas- og varmeområdet
  Dato: 26.09.2005Journalnr.: 3/1307-0300-0096
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at tage de af Energitilsynets sekretariat og energibranchen udarbejdede standardgebyrer til efterretning, således at virksomhedernes anvendelse af gebyrerne, som udgangspunkt ikke vil blive betragtet som urimelige i medfør af forsyningslovene. Gebyrerne vil være gældende for resten af 2005 samt hele 2006.
 • Energi Fyn Net - Dalum Papir klager over tariffer
  Dato: 26.09.2005Journalnr.: 3/1320-0101-0920
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at det ikke findes urimeligt, at Energi Fyn Net A/S den 1. januar 2005 indførte en enhedstarif, og herefter nedsatte enhedstarifferne med samme procentsats som følge af salget af ELSAM aktier. Videre falder det uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til Energi Fyn Nets salg af og tilbageføring af indtægter fra salg af ELSAM-aktier.
 • Midtjyske Net - indtægtsrammer og rådighedsbeløb
  Dato: 27.06.2005Journalnr.: 3/1320-0302-0815
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at Midtjyske Net A/S’ øgede omkostninger til demontering af luftledninger i 2001, 2002 og 2003 ikke kan opkræves, idet den omhandlende bestemmelse blev ophævet med den nye indtægtsrammebekendtgørelse. Videre at selskabets rådighedsbeløb fra Eltra for 2004 fastsættes til det beløb selskabet anmeldte til Eltra, som forventede betalinger fra Eltra i 2004.
 • ELFOR - ny beregningsmodel for tilslutningsbidrag
  Dato: 27.06.2005Journalnr.: 3/1320-8901-0422
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at tage Elfors nye beregningsmodel for tilslutningsbidrag og de af Elfor beregnede gennemsnitlige omkostninger til efterretning. Energitilsynet anbefaler, at et rimeligt niveau for tilslutningsbidrag højest må udgøre 85 % af de gennemsnitlige beregnede omkostninger.
 • Ruds Vedby Vindkraft i/s klage over Elkrafts opgørelse af fuldlasttimer
  Dato: 27.06.2005Journalnr.: 3/1320-0101-0923
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at hjemvise sagen til fornyet behandling af Elkraft System. Hjemvisningen sker blandt andet fordi sagen ikke er tilstrækkelig oplyst, som det kræves ifølge det forvaltningsretlige officialprincip, og fordi begrundelserne i afgørelsen forekommer mangelfulde.
 • Dansk Landbrugs Elforsynings problemer med netselskabernes levering af måledata
  Dato: 30.05.2005Journalnr.: 3/1320-0102-0052
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at bemyndige sekretariatet til at færdigforhandle med dansk Energi/Elfor om at sikre, at udvekslingen af måledata blandt netselskaber og øvrige aktører kan effektueres indenfor en 5-ugers frist. Videre bemyndiges sekretariatet til at indlede forhandlinger om, hvorledes processen med at skifte el-leverandør kan tilrettelægges på en smidigere måde.
 • Herning kommune - opgørelse i henhold til elforsyningslovens § 37 ved delsalg af EnergiGruppen Jylland A/S (fortsat behandling)
  Dato: 25.04.2005Journalnr.: 3/1322-0303-0009
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, dels størrelsen på Herning Kommunes indskudskapital i EnergiGruppen Jylland El A/S pr. 1. januar 2000, hvad angår EGJ El A/S´ kapitalandele i andre selskaber, dels tilvækst i indskudskapitalen 1. januar 2000 - 3. januar 2003, hvad angår indskudskapital, der finansierer EGJ El´s kapitalandele i Elsam og Vestjyske Net.
 • Rapport om registrering af leveringssikkerhed
  Dato: 25.04.2005Journalnr.: 3/1320-0200-0065
  Energitilsynet har besluttet at tilslutte sig rapporten med arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende registrering af leveringssikkerhed. Videre bemyndiges sekretariatet til at iværksætte registrering af leveringssikkerhed fra og med d. 1. januar 2006, herunder blandt andet en bemyndigelse til at udforme en vejledning til registreringen af leveringssikkerheden.
 • Elforsyningspligtselskaber - efterregulering for 2003
  Dato: 30.03.2005Journalnr.: 3/1320-0304-0196
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at et rimeligt overskud før skat i 2003 for de forsyningspligtige virksomheder, samlet set, i udgangspunktet fastsættes til ikke over 3 DKK/MWh. Sekretariatet bemyndiges til at træffe konkrete afgørelser vedrørende prisreguleringen for 2003 på baggrund af dette udgangspunkt for et rimeligt overskud.
 • Benchmarking af distributionsselskabers og regionale transmissionsselskabers økonomiske effektivitet
  Dato: 30.03.2005Journalnr.: 3/1307-0300-0099
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at offentliggøre Energitilsynets sekretariats analyse af net- og regionale transmissionsselskabers effektivitet, som er foretaget på baggrund af selskabernes reguleringsregnskaber for 2003. Analysen offentliggøres med henblik på at fremme omkostningsbesparende adfærd hos selskaberne, idet selskaberne først skal benchmarkes fra 2007.
 • Østkraft Net - forhøjelse af indtægtsramme efter skade på søkabel
  Dato: 31.01.2005Journalnr.: 3/1320-0302-0796
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at Østkraft Net A/S’ regionale transmissionsvirksomhed kan forhøje indtægtsrammen for 2004 med nettoomkostningerne ved reetableringen af kablet mellem Bornholm og Sverige som følge af kabelbruddet den 10. oktober 2004. Når det endelige erstatningsbeløb kendes, skal der ske en efterregulering af beløbet.
 • Herning kommune - opgørelse i henhold til elforsyningslovens § 37 ved delsalg af EnergiGruppen Jylland A/S (delafgørelse)
  Dato: 31.01.2005Journalnr.: 3/1322-0303-0009
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, størrelsen af Herning Kommunes nettoprovenu ved kommunens salg af 64 % af EnergiGruppen Jylland A/S. Videre har Energitilsynet truffet afgørelse om, at der ved opgørelse af tilvæksten i kommunen indskudskapital, skal tages højde for skattebetaling svarende til den gældende selskabsskat.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO