Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tilsynsafgørelser i 2004

 • Scanenergi Elsalg A/S - intern afregning og pris-regulering 2002
  Dato: 13.12.2004Journalnr.: 3/1320-0304-0022
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at forsyningspligtselskabet Scanenergi Elsalg A/S’ aftaler med det interesseforbundne elhandelsselskab, Scanenergi A/S i 2001 og 2002 ikke er indgået på markedsmæssige vilkår. Som følge heraf kan det for meget erlagte beløb ikke indregnes i Scanernergi Elsalg A/S’ salgspriser.
 • Systemansvarets tariffer i 2005
  Dato: 25.10.2004Journalnr.: 3/1307-0300-0074
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at meddele Elkraft system og Eltra, at Energitilsynet kan godkende metoderne for prisfastsættelsen i overensstemmelse med de principper, der fremgår af virksomhedernes notat " Opdeling af den systemansvarlige virksomheds tarifpuljer 1. januar 2005". Godkendelsen er sket med visse nærmere beskrevne forbehold.
 • Eltra amba og Elkraft System amba - Foreningen af Slutbrugere af Energi klager over net- og systemtariffer for 2004
  Dato: 27.09.2004Journalnr.: 3/1320-0102-0047
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at tage Eltras og Elkraft Systems tariffer til efterretning. Videre at de af systemansvaret opkrævede indfødningstariffer fortsat ligger inden for de rammer, der er omfattet af aftaler mellem de nordiske systemansvarlige selskaber i Nordel-regi, og at størrelsen af indfødningstarifferne for øjeblikket ikke er i strid med elforsyningsloven.
 • Nesa Forsyning A/S - intern afregning og prisregulering 2002
  Dato: 27.09.2004Journalnr.: 3/1320-0304-0014
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at forsyningspligtselskabet Nesa Forsyning A/S’ aftaler med det interesseforbundne elhandelsselskab, Nesa El A/S i 2002 ikke er indgået på markedsmæssige vilkår. Som følge heraf kan det for meget erlagte beløb ikke indregnes i Nesa Forsyning A/S’ salgspriser.
 • Eltra og Elkraft System - klage fra DV-Energi over administrationsomkostninger ved salg af el fra vindmøller på markedsvilkår
  Dato: 28.06.2004Journalnr.: 3/1322-8901-0352
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at meddele Vindenergi Danmark (tidligere DV-Energi), at Energitilsynet ikke finder, at de systemansvarlige virksomheders (Eltra og Elkraft Systems) administrationsomkostninger ved salg af el fra vindmøller på markedsvilkår urimelige. Videre at det falder uden for Energitilsynets kompetencer, at vurdere om visse aktiviteter er i strid med konkurrenceloven.
 • Opsættende virkning af klage
  Dato: 28.06.2004Journalnr.: 3/1307-0300-0080
  Spørgsmålet om "opsættende virkning af klage", drejer sig om, hvorvidt en part, der er omfattet af en afgørelse, der er truffet af en offentlig myndighed, kan undlade at efterkomme afgørelsen, ved at klage til en overordnet myndighed. Notatet tager udgangspunkt i afgørelser, der er truffet af de tidligere energiprisudvalg og disses klageinstanser, Monopolankenævnet og Konkurrenceankenævnet.
 • Energi Nord Forsyning
  Dato: 28.06.2004Journalnr.: 3/1320-0304-0041
  Energitilsynet har truffet afgørelse om at meddele energi Nord Forsyning A/S, at Energitilsynets eventuelle prisgodkendelse af virksomhedens priser for 2002 ledsages af et vilkår om, at virksomhedens aftaler med elleverandører fremover skal indgås skriftligt og på markedsmæssige vilkår. Videre at aftalerne straks skal anmeldes til Energitilsynet.
 • Eltra og SEAS Transmission - indregning af omkostninger ved havvindmøller
  Dato: 24.05.2004Journalnr.: 3/1320-8901-0335
  Energitilsynet har truffet afgørelse om at meddele Eltra Transmission amba, at omkostningsrammen vil kunne hæves med 4,8 mio. kr. med virkning fra 2003, og at beløbets størrelse vil blive revurderet efter 5 år. Videre at meddele SEAS Transmission A/S, at omkostningsrammen kan forhøjes med 3,678 mio. kr. Beløbets størrelse vil blive revurderet efter 5 år.
 • Forbrugerinformation og Varslingsfrister
  Dato: 24.05.2004Journalnr.: 3/1307-0300-0076
  Notatet omhandler informationsstrømmen fra forsyningsvirksomheden til forbrugerne. Notatet belyser hvilke informationer og oplysninger forsyningsvirksomheden er pligtig at give til forbrugerne, i hvilket omfang, i hvilken form og med hvilke varsler. Et koncentrat af de tidligere energiprisudvalgs, Energitilsynets og Energiklagenævnets tidligere trufne afgørelser er gengivet.
 • Elkraft System - beregning af pristillæg for prioriteret produktion ved ophør af virksomhed
  Dato: 26.04.2004Journalnr.: 3/1320-8901-0360
  Energitilsynet har truffet afgørelse om at meddele Elkraft System, at ved årligt elforbrug, jf. elforsyningslovens § 8, stk. 5, forstås, i forbindelse med ophør af en virksomhed, herunder konkurs, forbruget pr. forbrugssted i de senest forudgående 12 måneder inden slutaflæsningen.
 • Tekniq - informationsoverdragelse samt kommerciel adgang til fællesudsendelse
  Dato: 26.04.2004Journalnr.: 3/1320-8901-0284
  Energitilsynet har truffet afgørelse om to spørgsmål fra Tekniq, Installatørernes Organisation, vedrørende koncernforbundne selskabers adgang til informationer i netselskabet og vedrørende koncernforbundne selskabers muligheder for at benytte sig af et netselskabs informations- eller regningsudsendelse til samtidig markedsføring af kommercielle aktiviteter.
 • Maksimal forrentningsprocent for 2003 ved beregning af indtægtsrammer for eltransmissionsvirksomheder, jf. bek. Nr. 1182.
  Dato: 26.04.2004Journalnr.: 3/1320-0302-0777
  Energitilsynet har truffet afgørelse om den maksimale forrentningsprocent til brug for indtægtsrammereguleringen for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Forrentningssatsen blev fastsat til 6,2 %. Fastsættelsen af den tilsvarende forrentningssats for de store transmissionsvirksomheder (Eltra og Elkraft Transmission), er udskudt med henblik på høring af virksomhederne.
 • Indregning af forøgede omkostninger i indtægtsrammerne
  Dato: 29.03.2004Journalnr.: 3/1320-0200-0047
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at lægge et for den ansøgende virksomhed "normalt" regnskabsårs omkostninger til grund ved forhøjelser af indtægtsrammerne. Sekretariatet bemyndiges til i visse nærmere beskrevne situationer, at træffe afgørelser vedrørende forhøjelse af indtægtsrammer.
 • Maksimal forrentningsprocent for 2003 ved beregning af elnetvirksomhedernes indtægtsrammer
  Dato: 29.03.2004Journalnr.: 3/1320-0302-0774
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at fastsættelsen af den maksimale forrentningsprocent, der skal anvendes ved beregning af elnetvirksomhedernes indtægtsrammer skal fastsættes efter en nærmere angivet model.
 • Gebyrer/ Betalings- og Indsigelsesfrister/ Rente-fastsættelse
  Dato: 29.03.2004Journalnr.: 3/1307-0300-0072
  Notatet omhandler forbrugeres betalingsforpligtelser for meromkostninger hos en forsyningsvirksomhed, som kan henføres til den konkrete forbruger, i umiddelbar tilknytning til a) uregelmæssigheder hos forbrugeren (fx en manglende betaling af løbende a conto betalinger eller af slutafregningen) eller b) levering af specialydelser fra forsyningsvirksomheden (fx ekstraordinær måleraflæsning).
 • ELTRA og ELKRAFT Transmission - individuelle effektivitetskrav
  Dato: 23.02.2004Journalnr.: 3/1320-0302-0770
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at det individuelle effektivitetskrav for ELKRAFT Transmission i år 2004 fastsættes til 1,3 % af den effektivitetsregulerede omkostningsramme i år 2002. Videre har Energitilsynet truffet afgørelse om, at det individuelle effektivitetskrav for ELTRA i år 2004 fastsættes til 1,0 procent af den effektivitetsregulerede omkostningsramme i år 2002.
 • Odense Energi Net A/S - overdragelse af tjenestemandspensionsforpligtelser til Odense Kommune
  Dato: 23.02.2004Journalnr.: 3/1320-8901-0337
  Energitilsynet har truffet afgørelse om at meddele Odense Energi Net A/S, at tjenestemandspensionsforpligtelser ikke kan medregnes i følgende års netpriser. Videre at Energitilsynet forudsætter, at gælden vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelserne er afviklet ved slutningen af 2007, og at Odense Energi Net A/S skal indsende en plan for afviklingen af gælden vedrørende pensionsforpligtelserne.
 • Regulering af forsyningspligtselskaber - efterregulering for 2002
  Dato: 23.02.2004Journalnr.: 3/1320-0304-0122
  Energitilsynet har truffet afgørelse om, at et rimeligt overskud før skat i 2002 for den enkelte forsyningspligtige virksomhed, samlet set, i udgangspunktet fastsættes til ikke over 3 DKK/MWh, svarende til i gennemsnit 8,70% i forrentning af egenkapitalen primo reguleringsåret. Videre at et rimeligt overskud før skat i 2004, samlet set, fastsættes til 8,00% af egenkapitalen primo reguleringsåret.
 • Midlertidig energiforsyning
  Dato: 23.02.2004Journalnr.: 3/1307-0300-0071
  Notatet belyser hvilke priser og leveringsbetingelser energiprisudvalgene, dvs. Elprisudvalget og Gas- og varmeprisudvalget, har fundet urimelige, i situationer, hvor energileverancen (elektricitet eller fjernvarme) af den ene eller anden grund har været af midlertidig karakter.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO