Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

NESA's salg af Naturstrøm

Dato: 26.05.2003Journalnr.: xx


Resumé

1. Af vejledningen for forsyningspligtige selskaber fremgår, at 'en forsyningspligtig virksomhed kan tilbyde kunderne grøn strøm. Tilsynet vil vurdere rimeligheden i eventuelle prisforskelle i forhold til normal strøm'.

2. Energitilsynet besluttede den 27. maj 2002, at NESA Forsyning A/S ikke kan indregne en merpris på et produkt kaldet NaturStrøm, som NESA ønsker at sælge til sine forsyningspligtkunder.

3. Energitilsynets beslutning var begrundet med, at NESA ikke har kunne påvise overfor Energitilsynet, at merprisen på NaturStrøm har været udtryk for effektivt indkøb, jf. Elforsyningslovens §72. NESA havde ikke godtgjort, at merprisen på indkøbet af NaturStrøm svarer til et effektivt indkøb i forhold til de miljøeffekter det daværende NaturStrøm produkt måtte have.

4. NESA Forsyning A/S valgte ikke at anke Energitilsynets beslutning.

5. I slutningen af 2002 erfarede Energitilsynet, at NESA Forsyning A/S uanset Energitilsynets afgørelse i år 2002, havde fortsat salget af NaturStrøm til en merpris. Derudover har NESA Forsyning A/S i løbet af efteråret anmodet Energitilsynet om en fornyet behandling af NaturStrøm anmeldelserne for år 2001 og 2002. NESA Forsyning A/S begrundelse for anmodningen var, at selskabet kunne fremlægge en række supplerende oplysninger vedrørende koncernens indkøb af NaturStrøm.

6. I et brev som Energitilsynet modtog den 13. maj 2003 har NESA tilkendegivet, at selskabet agter at følge Energitilsynets afgørelse fra år 2002. Af brevet fremgår at selskabet vil tilbagebetale 3,6 øre/kWh som NESA Forsyning A/S har opkrævet for meget hos de kunder, der har valgt at købe NaturStrøm i 2001 og 2002. NESA anslår, at merindtægten ved salget i år 2001 og 2002 har været i alt 217.000 kroner. I samme brev vurderer NESA, at en fornyet behandling af NaturStrøm produktet for år 2001 og 2002 i Energitilsynet næppe vil føre til en anden afgørelse end den oprindelige. NESA betragter derfor Energitilsynets oprindelige afgørelse fra år 2002 som endelig.

7. NESA Forsyning A/S har i brev af 3. december 2002 anmeldt prisen på et nyt NaturStrøm produkt for år 2003, som alene består af vindkraft produceret i Sverige. Derved adskiller produktet sig fra det, som selskabet solgte i år 2001 og 2002, som jf. 'Bra Miljöval' kriterierne tillader, at op mod 95 procent af strømmen produceres ved vandkraft.

8. NESA oplyser, at strømmen købes af Energi E2, som producerer strømmen på selskabets vindkraftanlæg i Sverige. I anmeldelsen er merprisen på produktet i forhold til almindelig strøm fastsat til 4,7 øre/kWh (ekskl. moms). På baggrund af NESA's prissammenligninger på grønne strømprodukter, som Energitilsynet modtog ved udgangen af 2002, anser Energitilsynet det på det foreliggende grundlag for sandsynligt, at den anmeldte merpris er rimelig i forhold til indkøbspriser på lignende grønne produkter.

9. Med henblik på en vurdering af NaturStrøm produktets miljøvirkninger kan man se på forskellige forhold. Den ene er, om selskabets merpris øremærkes til bestemte miljøprojekter. Man kan også se på, om strømmen købes af producenter, som ikke modtager nogen form for støtte til produktionen, og at udbuddet af produktionsanlæg derved alene er bestemt ved markedet. Endelig kan man for produktionsanlæg, som modtager produktions- og etableringstilskud undersøge, om tilskuddene gives uafhængigt af den pris vindmølleejerne kan få for deres strøm og at NaturStrøm produktet dermed indebærer en højere afregningspris til vindmølleejerne.

10. Den merpris, som NESA Forsyning A/S opkræver hos deres NaturStrøm kunder bliver ikke øremærket til bestemte miljøformål, herunder udbygningen af vindmøllekapacitet. Strømmen produceres på allerede opstillede møller. Tilsvarende modtog E2, som ejer vindmølleanlægene i Sverige, produktionsstøtte frem til 1. maj 2003.

11. NESA Forsyning A/S, har ikke givet garanti for, at salget af NaturStrøm vil øge udbudet af vindkraft anlæg. Men NESA sandsynliggør, at det nye produkt kan bidrage til at øge produktionskapaciteten fra vindmøller placeret i Sverige.

12. En positiv konsekvens ved NESA's NaturStrøm produkt for udbygningen af vindmøllekapaciteten vil fremkomme, hvis kraftproducenterne i deres fremtidige investeringsbeslutninger indregner den merpris de kan få hos forbrugerne.

13. Energitilsynet kan på baggrund af den anmeldte pris og den sandsynlige miljøeffekt på produktet godkende NESA Forsyning A/S prisanmeldelse på NaturStrøm for år 2003.

Afgørelse

14. Det meddeles NESA Forsyning A/S,

15. at Energitilsynet kan godkende NESA Forsyning A/S anmeldte merpris på 4,7 øre/kWh (ekskl. moms) for NaturStrøm for år 2003, jf. Elforsyningslovens §72.

16. at godkendelsen sker som følge af, at Energitilsynet på grundlag af NESA's oplysninger anser det for sandsynligt, at merprisen på produktet er rimelig samt at der er sandsynliggjort en potentiel positiv miljøeffekt ved produktet, primært gennem en forbedret afregningspris for den pågældende producent af vindmøllestrøm.

17. at NESA Forsyning A/S i medfør af Elforsyningslovens §82, stk. 5 skal informere forbrugerne om, at der for år 2003 er tale om miljøcertificeret strøm fra svenske vindkraftanlæg.

18. at NESA Forsyning A/S skal foretage en fornyet anmeldelse for år 2004, såfremt selskabet ønsker at sælge et NaturStrøm produkt til forsyningspligtkunder. I den forbindelse skal selskabet dokumentere, at der er tale om effektiv indkøb og miljøeffekt.

Sagsfremstilling

19. Energitilsynet besluttede den 27. maj 2002, at NESA Forsyning A/S ikke kan indregne en merpris på et produkt kaldet NaturStrøm, som NESA ønsker at sælge til sine forsyningspligtkunder.

20. Energitilsynets beslutning var begrundet med, at NESA ikke har kunne påvise overfor Energitilsynet, at merprisen på NaturStrøm har været udtryk for effektivt indkøb, jf. Elforsyningslovens §72. NESA havde ikke godtgjort, at merprisen på indkøbet af NaturStrøm svarer til et effektivt indkøb i forhold til de miljøeffekter det daværende NaturStrøm produkt måtte have. Det daværende produkt indeholdt jf. 'Bra Miljöval' kriterierne også et vandindhold.

21. NESA Forsyning A/S valgte ikke at anke Energitilsynets beslutning.

22. I slutningen af 2002 erfarede Energitilsynet fra anden side, at NESA Forsyning A/S uanset Energitilsynets afgørelse den 27. maj 2002, fortsat solgte NaturStrøm til en merpris.

23. Derudover anmodede NESA Forsyning A/S i brevene af hhv. 12. september og 3. december 2002 Energitilsynet om en fornyet behandling af NaturStrøm anmeldelserne for år 2001 og 2002. I forbindelse med anmodningen har NESA Forsyning A/S den 3. december 2002, og igen den 24. januar 2003, fremlagt yderligere oplysninger vedrørende koncernens indkøb af NaturStrøm.

24. NESA Forsyning A/S har i brev af 3. december 2002 anmeldt prisen på et nyt NaturStrøm produkt for år 2003, som alene består af vindkraft produceret i Sverige. Derved adskiller produktet sig fra det, som selskabet solgte i år 2001 og 2002, idet det ikke længere er baseret på vandkraft.

NESA's NaturStrøm produkt i år 2001 og 2002

NESA´s salg af NaturStrøm efter den 27. maj 2002
25. Energitilsynet erfarede hen imod slutningen af år 2002 fra anden side, at NESA Forsyning A/S også efter Energitilsynets afgørelse den 27. maj 2002 havde solgt NaturStrøm til en merpris.

26. Dette forhold er efterfølgende blevet drøftet med NESA og selskabet har med brev af 12. maj 2003 tilkendegivet, at NESA agter at tilbagebetale beløbet på 3,6 øre/kWh til de kunder, som har valgt at købe NaturStrøm i år 2001 og 2002 - jf. bilag 31.

27. I samme brev vurderer NESA, "at en fornyet behandling i Energitilsynet næppe vil føre til en anden afgørelse end den oprindelige. NESA vil derfor betragte afgørelsen af 27. maj 2002 som endelig ". NESA ønsker således ikke at få en fornyet behandling af NaturStrøm produktet for år 2001 og 2002. Energitilsynet er enig heri.

28. Det NaturStrøm produkt som NESA tilbød sine forsyningspligtkunder i år 2001 og 2002 var kendetegnet ved at opfylde Svenska Naturskyddsföreningen krav til 'Bra Miljöval' mærkningen, som beskrevet nedenfor.

29. Sammenlignet med andre produkter, som sælges, er elektricitet kendetegnet ved, at der ikke er tale om en synlig vare, som overføres fra producenten hjem til den enkelte forbruger.

30. Kunder, som indgår en aftale om køb af NaturStrøm modtager en abstrakt vare, som alene giver dem en garanti for, at NESA indkøber strøm hos miljøcertificerede producenter svarende til kundens eget forbrug af el. NESA Forsyning A/S har i år 2001, 2002 og senest for år 2003 anmeldt et produkt kaldt NaturStrøm. Strømen bliver indkøbt hos producenter i Sverige, som er 'Bra Miljöval' certificeret af Svenska Naturskyddsföreningen, SNF. NESA's anmeldelse for år 2003 vedrører kun strøm produceret ved vindkraft.

31. 'Bra Miljöval' certifikatet er kendetegnet ved, at den ikke alene gives til producenter af vedvarende energi men også til køberne af strømmen.

32. Producenterne af strømmen kan opnå certificering, såfremt produktionen overholder en række krav til produktionsformen. For vindmøller gælder, at de blandt andet ikke må være placeret i blandt andet nationalparker, naturreservater, maritime reservater og i fugletræks- samt fuglerastepladsområder. For strøm produceret på basis af solenergi gælder, at producenterne kunne fremvise en plan for, hvad der skal ske med blandt andet solcellerne og andre restprodukter, som kan være giftige eller svære at nedbryde. For strøm produceret på basis af biobrændsel gælder, at det skal komme fra miljømæssigt bæredygtig skovbrug, at det ikke må blandes op med andre fossile stoffer og at asken tilbageføres til jorden

33. For at køberen (her NESA El A/S) af strømmen kan få certificeringen 'BraMiljöval' for den del af strømmen, som er produceret på vedvarende energi, kræver SNF, at mindst 5 procent af den købte strømmængde kommer fra andre vedvarende energikilder end vand. Dette skyldes, at SNF vurderer, at energi, som er produceret på vand - i modsætning til andre vedvarende energikilder - indebærer en belastning for især nærmiljøet.

NESA's NaturStrøm produkt for år 2003
34. Dette afsnit vedrører først anmeldelsen af NaturStrøm produktet for år 2003. Dernæst gennemgås de danske og svenske tilskudsregler for vindmølleproduktionen, hvorefter der redegøres for andre udbyderes priser på grønne strømprodukter.

NESA´s anmeldelse for år 2003
35. I brevet af 3.december 2002 anmelder NESA Forsyning A/S en merpris for år 2003 på et nyt grønt produkt ved samme navn - NaturStrøm, som består af 100 procent 'Bra Miljöval' produceret vindkraft produceret af Energi E2 i Sverige. (Energi E2 er ifølge SNF producent af 'Bra Miljöval' certificeret strøm.) Derved adskiller produktet sig fra det, som selskabet solgte i år 2001 og 2002, som jf. 'Bra Miljöval' kriterierne blandt andet tillader, at op til 95 procent af den producerede strøm er baseret på vandkraft.

36. Prisen på NaturStrøm for år 2003 anmeldes til den gældende pris i NESA Forsyning A/S plus et tillæg på 4,7 øre/kWh (eksklusiv moms). Den forventede årspris på strøm for NaturStrøm kunden bliver på 43,4 øre/kWh (38,7 + 4,7 øre/kWh) plus moms. Den forventede merpris udgør 12 procent. Merprisen er ifølge NESA beregnet ud fra et forventet salg til 10.000 boligkunder med et gennemsnitlig forbrug på 3.150 kWh/år.

37. Handelsselskabet NESA El A/S er indkøber for Forsyningspligtselskabet NESA Forsyning A/S. Af kontrakten mellem NESA El A/S og Energi E2, som Energitilsynet modtog i brev af 24. januar 2003 fremgår, at kontrakten blev indgået den 20. november 2002. Merindkøbsprisen på NaturStrøm for hele år 2003 er 45 DKK/MWh. Af kontrakten fremgår også, at prisen falder til 40 kr./MWh fra 1. januar 2004 frem til udgangen af 2004.

38. NESA har i brev af 22. april 2003 efter anmodning fra Energitilsynets sekretariat fremsendt en kopi af den aftale mellem NESA El A/S og NESA Forsyning A/S, som vedrører afregningsbetingelserne mellem handelsselskabet og forsyningspligtselskabet. Af kontrakten fremgår, at aftalen mellem handelsselskabet og forsyningspligtselskabet blev indgået den 10. oktober 2001. Ifølge aftalen afregnes handelsselskabets indkøbsomkostninger til kostpris plus eventuelle direkte omkostninger.

Danske og svenske regler for tilskud til vindmølleproduktionen
39. Miljøvenlig produktion af strøm har traditionelt politisk bevågenhed. Dette kommer bl.a. til udtryk ved de varierende støtteordninger der findes til produktion af vedvarende energi - deriblandt til strøm produceret ved vindmøller.

40. I Danmark gælder generelt for vindmøller, som er yngre end 20 år og som ikke er blevet etableret som følge af pålæg, at de modtager pristillæg. Beløbene er større for møller under 10 år2. Desuden afhænger beløbene af om vindmøllerne etableret før eller efter 1. januar 2000 og før eller efter år 1. januar 20033. Der gælder andre regler for vindmøller etableret af elværkerne som følge af pålæg.

41. Den del af den danske vindmøllestrøm, som handles frit på markedet og som ikke modtager tilskud, er enten produceret af vindmøller, som er over 20 år gamle, eller er af vindmøller, som efter 1. januar 2003 har anmodet Energistyrelsen om et oprindelsesbevis.

42. Energistyrelsen oplyser, at der p.t. (i maj 2003) angiveligt er op mod 500 møller, som overvejer, eller har anmodet de systemansvarlige virksomheder om fravalg af tilskud.

43. Eltra har overfor Energitilsynet bekræftet, at der alene i deres område drejer sig om 500 vindmøller. Eltra oplyser samtidig, at det drejer sig om vindmøller, som er over 10 år gamle og har opbrugt deres fuldlasttid.

44. Med henblik på at sikre en vækst i udbudet af blandt andet vindmølleanlæg må der for en investor gælde, at den forventede nutidsværdi af fremtidige indkomster ved produktionen er større end omkostningerne og en rimelig forrentning på investeringerne.

45. De danske støtteordninger for nye vindmøller indebærer, at der i et interval på 10 øre/kWh sker en øre for øre reduktion i pristillægget ved en stigning i markedsprisen, hvor markedsprisen er bestemt ved spotprisen på den nordiske elbørs, Nordpool. En stigning i markedsprisen vil derfor ikke nødvendigvis føre til en højere indkomst for vindmølleejerne.

46. Ifølge NESA's brev af 13. maj 2003 til Energitilsynet gælder følgende for de svenske tilskudsregler. NESA skriver, "De svenske regler for støtte til vindmølleproduceret elektricitet består dels af et anlægstilskud på 15 % af anlægsomkostningerne til anlæg på mere end 200 kW samt en såkaldt 'miljøbonus' på 18,1 øre (SKK) pr. kWh til anlæg med en effekt på mere end 100 kW (installeret effekt). Der er ingen øvre grænse. Anlæg med en installeret effekt på mindre end 1.500 kW får desuden et tilskud på 9 øre (SKK) pr. kWh.

47. Når NESA har valgt at købe den del af NaturStrøm, der ikke er dansk prioriteret produktion, PP i Sverige skyldes det, at det i Danmark kun er muligt at købe vindmøllestrøm fra gamle vindmøller, som er uden for støtteordningen., hvilket ikke motiverer en øget udbygning af vindmølleanlæg. Vindmøllestrøm fra nye anlæg udbydes p.t. ikke kommercielt i Danmark'.

48. Energitilsynet kan efter samtale med de svenske energimyndigheder bekræfte, at tilskudsreglerne i Sverige har været som beskrevet af NESA. Energitilsynet er under sagens behandling dog blevet bekendt med, at tilskudsreglerne efter 1. maj 2003 er blevet afløst af et Elcertifikat system, som ligner det, man i Danmark har overvejet omkring VE beviser (jf. også bilag 9 til 12).

49. Energitilsynet kan på nuværende tidspunkt ikke vurdere betydningen af det nye svenske elcertifikat system for NESA's NaturStrøm produkt. NESA's NaturStrøm produkt blev anmeldt den 3. december 2002 og dermed før de svenske tilskudsregler til vindmølleejerne ændredes. En vurdering af produktet på baggrund af det svenske Elcertifikat systemet vil ske, såfremt NESA anmelder et lignende NaturStrøm produkt for år 2004.

Prisen på NESA's NaturStrøm og grøn strøm hos andre udbydere
50. I forbindelse med NESA's indkøb af NaturStrøm i år 2001 og 2002 redegjorde selskabet for priserne på grønne produkter hos andre udbydere. Ifølge NESA Forsyning A/S har andre selskaber i branchen tilbudt deres erhvervskunder 'Bra Miljöval' certificeret strøm efter de gamle regler, som er billigere at indkøbe4. De lavere indkøbsomkostninger skyldes, at certificeret strøm baseret på vand er langt billigere end certificeret strøm baseret på vind. NESA Forsyning A/S oplyser i deres brev af 3. december 2002, at selskabets merindkøbspris på vindkraft er 20 gange større end på vandkraft. (30 kr./ MWh i stedet for 1,5 kr./MWh).

51. På trods af de lavere indkøbsomkostninger (under de gamle kriterier) sælger eksempelvis NRGi miljøcertificeret strøm, ifølge NESA Forsyning A/S, til en merpris på mellem 20 og 40 kroner/MWh. Energitilsynet har efter egne undersøgelser kunne konstatere at NRGi sælger såkaldt grøn strøm, som alene er baseret på vandkraft, til deres forsyningspligtkunder5. Prisen herfor er et tillæg på p.t. 0,38 øre/kWh inkl. moms.

52. I Sverige sælger Sydkraft, ifølge NESA, certificeret vindkraft til en merpris på 50 Skr. (ca. 40 Dkr.)/MWh og i Tyskland sælger EON certificeret elektricitet fra vandkraftanlæg til en merpris på 85 kr./MWh., mens 100 procent vindkraft koster 500 kr./MWh. NESA har oplyst, at der er tale om priser fra begyndelsen af december 2002. Energitilsynet har ikke selv bekræftet priserne.

53. På baggrund af ovenstående betegner NESA i deres brev til energitilsynet den 3. december 2002, at 'NESA's indkøb jf. ovenstående må betegnes 'som et særdeles effektivt indkøb'. NESA supplerer ved at oplyse atâ" NESA har taget kontakt til mæglere i elbranchen for at få vurderet vores indkøbspriser af Bra Miljöval certificeret el. De adspurgte mægler betragter prisen for vindkraften som særdeles gunstigt. I september måned i år har en tilsvarende leverance kostet det 5-dobbelte, men også på det pågældende købstidspunkt vurderes købet at være meget gunstigt. Med hensyn til indkøb af vandkraft er det almindelig standardpris for vandkraft, der er certificeret med mærket Bra Miljöval'.

54. Energitilsynet har i maj 2003 taget kontakt til en mægler, som har kendskab til markedet for grøn strøm. Kilden oplyser, at merprisen på ren vindkraft, som for øjeblikket forhandles kommercielt på det nordiske marked, typisk befinder sig i intervallet 40 til 80 kr./MWh.

Vurdering

55. Af vejledningen for forsyningspligtige selskaber fremgår, at 'en forsyningspligtig virksomhed kan tilbyde kunderne grøn strøm. Tilsynet vil vurdere rimeligheden i eventuelle prisforskelle i forhold til normal strøm'. En sådan vurdering skete i forbindelse med NESA's anmeldelse af NaturStrøm produktet for år 2001 og 2002, hvor Energitilsynet besluttede, at NESA Forsyning A/S ikke kunne indregne en merpris.

56. Det konstateres at NESA ikke straks efter den 27. maj 2002 valgte at ophøre med at sælge NaturStrøm til en merpris til de forsyningspligtkunder, som havde valgt at købe produktet i år 2001 og 2002. NESA har imidlertidig nu selv tilbudt at afslutte denne sag ved at tilbagebetale merprisen på NaturStrøm i denne periode til deres NaturStrøm kunder. Energitilsynet vil på den baggrund ikke foretage sig mere i NaturStrøm sagen for år 2001 og 2002.

57. Energitilsynet skal herefter alene vurdere NESA's anmeldelse af det nye NaturStrøm produkt for år 2003, som alene består af vindkraft.

58. Udgangspunkt for vurderingen er Energitilsynets afgørelse af 27. maj 2002. Energitilsynets daværende beslutning var begrundet med, at NESA ikke har kunne påvise overfor Energitilsynet, at merprisen på NaturStrøm har været udtryk for effektivt indkøb, jf. Elforsyningslovens §72. NESA havde ikke godtgjort, at merprisen på indkøbet af NaturStrøm svarer til et effektivt indkøb i forhold til de miljøeffekter det daværende NaturStrøm produkt - omfattende strøm produceret ved vind, vand og biobrændsel - måtte have .

59. I vurderingen af produktet vil Energitilsynet inddrage dels prisen på produktet sammenlignet med lignende grønne produkter (effektivt indkøb) og dels vurdere produktets miljømæssige effekter (miljøeffekten).

Effektivt indkøb
60. Energitilsynet har et spinkelt grundlag for vurderingen af om NESA's anmeldte merpris på Naturstrøm baseret på vindkraft, bør anses for at være rimelig og udtryk for et effektivt indkøb. Et væsentligt sammenligningsgrundlag er det brev som NESA Forsyning A/S har fremsendt til Energitilsynet den 3. december 2002, hvori NESA redegør for priser på grønne strømprodukter hos andre udbydere.

61. NESA's oplysninger giver indtryk af, at merprisen på NaturStrøm produktet er rimelig. Denne vurdering må dog tages med det forbehold, at det er vanskeligt at foretage en direkte sammenligning af produkterne.

62. Der er endnu ikke etableret nogen veldefinerede markeder for grønne strømprodukter. Energitilsynets egne undersøgelser tyder på, at NESA's merpris for det udelukkende vindbaserede NaturStrøm produkt kan anses for at være rimelig. Årsagen er at Energitilsynet har fået oplyst, at prisen for øjeblikket befinder sig i intervallet 40 til 80 kr./MWh.

63. På det foreliggende grundlag må Energitilsynet derfor anse det for sandsynligt, at merprisen på produktet er rimeligt.

Miljøeffekten
64. Med henblik på en vurdering af NaturStrøm produktets miljøvirkninger, for eksempel i form af en øget produktion af energi baseret på vindkraft, kan man se på forskellige forhold. Den ene er, om selskabets merpris øremærkes til bestemte miljøprojekter, herunder udbygning af eksempelvis vindkraft kapacitet. Man kan også se på, om strømmen købes af producenter, som ikke modtager nogen form for støtte til produktionen, og at udbudet af produktionsanlæg derved alene er bestemt ved markedet. Endelig kan man for produktionsanlæg, som modtager produktions- og etableringstilskud undersøge, om tilskuddene gives uafhængigt af markedsprisen og at NaturStrøm produktet dermed indebærer højere afregningspris til vindmølleejerne.

65. Den merpris, som NESA Forsyning A/S opkræver hos deres NaturStrøm kunder bliver ikke øremærket til bestemte miljøformål. Den indkøbte strøm produceres på allerede eksisterende møller. Tilsvarende modtager E2, som ejer vindmølleanlægene i Sverige produktionsstøtte. Derfor har Energitilsynet alene vurderet de sandsynlige miljøeffekter på et produkt, som i forvejen modtager etablerings- og produktionsstøtte.

66. NESA har undersøgt de svenske tilskudsregler for vindmølle strømproduktionen. I NESA's brev til Energitilsynet af 13. maj 2003 og telefonsamtale den 14. maj 2003 argumenter NESA, at de svenske tilskudsordninger kan virke fremmende for investeringsniveauet.

67. De svenske tilskudsregler, som var gældende op til 1. maj 2003 betyder, at en aftalt merpris vil indebære en øget indkomst for vindmølleejerne, når der er tale om en bilateral kontrakt som den NESA og Energi E2 har indgået for vindmøllestrøm.

68. NESA forklarer selskabets indkøb af strøm i Sverige ved, at det i Danmark kun er muligt at købe vindmøllestrøm fra gamle vindmøller, som står uden for støtteordningen, hvilket ikke motiverer til en udbygning af vindmølleanlæg. Vindmøllestrøm fra nye anlæg udbydes ifølge NESA p.t. ikke i Danmark.

69. En positiv konsekvens ved NESA's NaturStrøm produkt for udbygningen af vindmøllekapaciteten vil fremkomme, hvis kraftproducenterne i deres fremtidige investeringsbeslutninger indregner den merpris de kan få hos forbrugerne. Energitilsynet kan på den baggrund ikke afvise, at salget af NaturStrøm baseret på svensk vindkraft kan bidrage til en positiv miljøeffekt.

70. Det er derfor Energitilsynets vurdering, at der er tilstrækkelig grundlag for en godkendelse af NESA's anmeldte merpris på NaturStrøm produktet for år 2003. NESA skal dog underrette Energitilsynet, såfremt forudsætningerne for godkendelsen ændrer sig. Energitilsynet kan herefter foretage en fornyet vurdering af NaurStrøm produktet og dens pris.

1 NESA Forsyning A/ har i et brev af 24. januar 2003 oplyst, at merindtægten ved salget af NaturStrøm var 69.000 kroner i år 2001 og 148.000 kroner i år 2002.

2 I virkeligheden går grænserne ved opbrugte fuldlasttimer.

3 Produktionen skal afsættes på markedsvilkår(1) og der ydes et pristillæg på op til 10 øre/kWh indtil møllen er 20 år. Pristillægget (2) reguleres i forhold til den vægtede markedspris(3) på årsbasis, idet summen af pristillæg og markedspris ikke kan overstige 36 øre/kWh.

Med anvendelse af skrotningsbevis i møller nettilssluttet senest den 1. januar 2004 ydes et ekstra pristillæg på 17 øre/kWh i 12.000 fuldlasttimer.

Elproduktionen er ikke omfattet af aftageforpligtelsen og der ydes en godtgørelse på 2,3 øre/kWh for balanceringsomkostninger.

Det er aftalt(4), at der også kan ydes en miljøbonus. Vilkårene herfor er ikke fastlagt.


Noter:
1. Vindmølleejeren skal selv sørge for afsætningen af produktionen i elmarkedet og afholde omkostningerne herved.

2. Pristillægget beregnes på årsbasis og et evt. negative pristillæg opkræves ikke, men kan modregnes i evt. positive pristillæg i det kommende år. Det negative pristillæg kan ikke overstige størrelsen af udbetalte pristillæg i det foregående år.

3. Markedsprisen på årsbasis er gennemsnit af spottimeprisen i området vægtet i forhold til møllens produktion time for time i kalenderåret.

4. I den politiske aftale af 19. juni 2002 indgår en miljøbonus til nye møller. Størrelsen heraf vil blive fastsat, når der foreligger et samlet beslutningsgrundlag for, hvad der er nødvendigt for en omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks internationale miljøforpligtigelser.

4 Svenska Naturskyddsföriningen (SNF) skærpede i 1997 reglerne for 'Bra Miljöval' strøm.

5 Selskaberne NRGi, ESS og Energi Horsens er gået sammen i et fælles forsyningspligtselskab kaldt Energi Danmark Forsyning A/S. Selskabet oplyser, at strømmen indkøbes i fællesskab og afregnes med kunden til indkøbspris. Energitilsynet har for indeværende år ikke modtaget nogen prisanmeldelse på denne kundekategori for nogen af de tre nævnte selskaber.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO