Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Eltra - afregning af el produceret på biogas- og biomassefyrede kraftvarmeanlæg i Energigruppen Jyllands område

Dato: 26.08.2002Journalnr.: 3/1320-0101-0105


Resumé

1. Eltra har anmodet Energitilsynet om en vurdering af Energigruppen Jyllands (tidligere Herning Kommunale Værker) afregningspris for el fra biogas- og biomassefyrede decentrale kraftvarmeanlæg.

2. Herning Kommunale Værker ejede 6 ud af 9 biogas/biomassefyrede decentrale kraftvarmeværker i forsyningsområdet.

3. I det jysk-fynske område er der udarbejdet et sæt fælles prisberegningsmodeller gældende for elleverancer fra prioriterede decentrale producenter, som anvendes ensartet over for alle producenter, uanset hvilket forsyningsselskabs net, de er tilsluttet.

4. Prisberegningsmodellerne udmøntes i nogle fælles afregningspriser, der beregnes af Eltra, men anmeldes separat af hvert enkelt forsyningsselskab.

5. Den af Herning Kommunale Værker anvendte afregningsregel indebar for perioden 1. december 1998- 30. juni 1999, at der blev givet en merpris på i gennemsnit ca. 20 % i forhold til de i samme periode gældende tarifblade.

6. Herning Kommunale Værker har beregnet afregningsprisen til 90 % af salgsprisen til almindelige slutkunder i Herning Kommunale Værkers forsyningsområde.

7. Eltra har endvidere anmodet Energitilsynet om en udtalelse omkring § 5 i bekendtgørelse nr. 786 af 21. august 2000 om elafregningspriser for decentrale elproducenter, hvorefter elproducenter, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden afregnes i henhold til en eksisterende aftale, kan kræve fortsat at blive afregnet efter denne.

8. Energigruppen Jylland har anført, at Elprisudvalget i afgørelse af 3. september 1999 har afvist Eltras klage af 27. april 1999, og at dette af såvel Energigruppen Jylland og de berørte elproducenter blev anset som en accept af, at disse ved indbyrdes aftale havde indgået aftale om prisafregning afvigende fra Eltras fastsatte fælles prisberegningsmodeller.

9. Energitilsynet skal vurdere, om Energigruppen Jyllands aftaler med de decentrale kraftvarmeværker kan antages at være omfattet af § 5 i bekendtgørelse nr. 786, og hvilken indflydelse på afregningsprisen dette i så fald vil have set i nærvær af samme bekendtgørelses oplysninger omkring beregning af afregningspris for biogas- og biomassefyrede decentrale kraftvarmeanlæg.

Afgørelse

10. Det meddeles Eltra og Energigruppen Jylland, at tilsynet ikke finder, at der forelægger dokumentation for aftaler mellem Energigruppen Jylland og de decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker i Energigruppen Jyllands område, der er omfattet af § 5 i bekendtgørelse nr. 786 af 21. august 2000 om elafregning for decentrale elproducenter, og at det heller ikke ses at være modtaget anmeldelse af aftaler.

11. Det meddeles Eltra og Energigruppen Jylland, at afregningen af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker i Energigruppen Jyllands område herefter skal foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i § 2 i bekendtgørelse nr. 786 af 21. august 2000 om elafregning for decentrale elproducenter.

Sagsfremstilling

12. Elprisudvalget har den 3. september 1999 truffet afgørelse i en sag vedrørende Herning Kommunale Værker, nu Energigruppen Jylland, der uden koordinering med de øvrige forsyningsselskaber i det jysk-fynske område eller Eltra, har ændret sine afregningsregler for biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker fra 1. december 1998.

13. Herning Kommunale Værker ejede 6 ud af 9 biogas/biomassefyrede kraftvarmeværker i forsyningsområdet.

14. I det jysk-fynske område er der udarbejdet et sæt fælles prisberegningsmodeller gældende for elleverancer fra prioriterede decentrale producenter, som anvendes ensartet over for alle producenter, uanset hvilket forsyningsselskabs net, de er tilsluttet.

15. Prisberegningsmodellerne udmøntes i nogle fælles afregningspriser, der beregnes af Eltra, men anmeldes separat af hvert enkelt forsyningsselskab.

16. Den af Herning Kommunale Værker anvendte afregningsregel indebar, at købsprisen for elleverancer for ovennævnte værker blev beregnet som 90 % af salgsprisen til almindelige slutkunder i Herning Kommunale Værkers forsyningsområde. Denne afregningsregel indebar samtidig, at der blev givet en merpris på i gennemsnit 20 % i forhold til de i samme periode gældende tarifblade fastlagt i den fælles prisberegningsmodel.

17. Herning Kommunale Værker har gjort opmærksom på, at prisændringen er sket på baggrund af, at biogas/biomassefyrede kraftvarmeværker er CO2-neutrale, har en over tid stabil produktion og reducerer nettab, idet de ligger spredt ud i nettet. Afregningspriserne for disse anlæg vurderes således at være forholdsvis lave, specielt i relation til afregningspriser for vindmølleanlæg.

18. Afregningsprisen er fremkommet ved at fratrække elforsyningens udgifter til drift- og vedligeholdelse og udvikling af distributionsnet i afregningsprisen overfor forbrugerne.

19. I den aktuelle situation "solgte" Herning Kommunale Værker den hos de decentrale biogas- og biomassebaserede kraftvarmeværker købte el til Eltra til den pris, Herning Kommunale Værker har afregnet til overfor disse værker, og "købte" en forholdsmæssig andel af den jysk-fynske prioriterede produktion af el til en udlignet og højere pris fastsat i de fælles prisberegningsmodeller.

20. Elprisudvalget fandt ved den lejlighed, at de enkelte elselskaber, herunder Herning Kommunale Værker, ligeledes måtte kunne vælge at lægge egne forhold til grund for en prisfastsættelse. Udvalget fandt herefter, at udvalget ikke på det foreliggende datamæssige grundlag kunne afgøre, om Herning Kommunale Værker ved at hæve afregningsprisen foretog en handling, der, isoleret set, var i strid med den tidligere elforsyningslovs § 9a, eller om afregningsprisen herved modsætningsvis ville blive bragt i bedre overensstemmelse med denne bestemmelse.

21. Eltra har efterfølgende den 15. februar 2001 anmodet Energitilsynet om at tage stilling til, om Herning Kommunale Værkers, herefter Energigruppen Jyllands, afregningspris for biogas- og biomassefyrede anlæg er rimelig i henhold til lov om elforsyning (lov nr. 375). Endvidere har Eltra anmodet Energitilsynet om en udtalelse omkring fortolkningen af § 5 i bekendtgørelse nr. 786 om afregningspriser for decentrale elproducenter. Det følger heraf, at "Elproducenter, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden afregnes i henhold til en eksisterende aftale, kan kræve fortsat at blive afregnet efter denne. Såfremt en af parterne finder, at aftalen er urimelig, kan denne dog indbringes for Energitilsynet, jf. § 8".

22. I skrivelser af 15. januar, 4. april og 27. maj 2002 har Energigruppen Jylland fremsendt yderligere materiale i sagen. I skrivelsen af 27. maj 2002 bemærker Energigruppen Jylland, at Energitilsynet tilsyneladende fortolker § 5 i bekendtgørelse nr. 786 indskrænkende, så alene "egentlige aftaler" forstået som "gældende (skriftlige) aftaler" anses for omfattet af bestemmelsens aftalebegreb.

23. Energigruppen Jylland anfører endvidere, at så længe Energitilsynet ikke har redegjort for sin indskrænkende fortolkning, fastholder Energigruppen Jylland, at den af Eltra indklagede afregningspris er afholdt i henhold til eksisterende aftale.

24. Desuden meddeler Energigruppen Jylland, at aftaleforholdet mellem Energigruppen Jylland og de berørte elproducenter aldrig er formaliseret i en skriftlig kontrakt. Energigruppen Jylland oplyser, at en endelig afgørelse vedrørende anvendelsen af § 5 i den konkrete sag i vidt omfang vil bero på en konkret bevisbedømmelse dokumenteret ved mundtlige forklaringer fra de berørte parter.

25. Eltra bemærker i skrivelse af 12. juni 2002, at Elprisudvalgets afvisning af Eltras klage i 1999 var begrundet i rent processuelle forhold, og at der således ikke lå en stillingtagen til sagens materielle forhold i Elprisudvalgets klagebehandling. Eltra afviser derfor klart, at den manglende udnyttelse af en rekursmulighed kan binde Eltra i relation til accept af et aftaleforhold eller i øvrigt statuere et forhold, der er bindende for fortolkningen af et begreb i en bekendtgørelse, der er udstedt efter Elprisudvalgets afgørelse.

Begrundelse

26. Eltra har rettet henvendelse til Energitilsynet vedrørende Energitilsynets stilling til Energigruppen Jyllands elafregningspris for biogas- og biomassefyrede kraftvarmeanlæg. Endvidere har Eltra anmodet om en udtalelse omkring fortolkningen af § 5 i bekendtgørelse nr. 786.

27. Elproduktionen fra biogas- og biomassefyrede kraftvarmeanlæg i Herning Kommunale Værkers, nu Energigruppen Jyllands, område er fra 1. december 1998 afregnet med 90 % af salgsprisen for almindelige forbrugere. Eltra har anført, at Energigruppen Jylland i stedet skulle anvende de fælles prisberegningsmodeller, der er udarbejdet for decentrale værker i Eltras område.

28. Elprisudvalget har i afgørelse af 3. september 1999 udtalt, at udvalget ikke på det foreliggende datamæssige grundlag kunne afgøre, om Herning Kommunale Værker ved at hæve afregningsprisen foretog en handling, der, isoleret set, ikke var i overensstemmelse med den tidligere elforsyningslovs § 9a, eller om afregningsprisen herved modsætningsvis blev bragt i bedre overensstemmelse med denne bestemmelse.

29. Herning Kommunale Værker ejede 6 ud af 9 biogas/biomassebaserede decentrale kraftvarmeværker i forsyningsområdet

30. Energitilsynet kan i medfør af elforsyningslovens § 80 behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grund af en anmeldelse eller en klage. Energitilsynet er i forlængelse heraf ikke er bundet af Elprisudvalgets afgørelse af 3. september 1999, men kan vurdere afregningsprisen efter den nye elforsyningslovs prisbestemmelser, herunder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 786.

31. Elprisudvalget kunne ikke på det foreliggende grundlag afgøre, hvilken afregningspris, der var bedst i overensstemmelse med den tidligere elforsyningslovs prisbestemmelser.

32. En sådan mulighed foreligger i dag, hvor Energitilsynet kan tage afregningsprisen op til bedømmelse efter § 2 i bekendtgørelse nr. 786, der er ny i forhold til Elprisudvalgets afgørelse af 3. september 1999. Ved hjælp heraf kan foretages en sammenligning af den aktuelle afregningspris og den afregningspris, der vil fremkomme ved anvendelse af den beregningsmetode og de beregningsparametre, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og 2.

33. I henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 786 gælder det, at "Elproducenter, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden afregnes i henhold til en eksisterende aftale, kan kræve fortsat at blive afregnet efter denne. Såfremt en af parterne finder, at aftalen er urimelig, kan denne dog indbringes for Energitilsynet, jf. § 8".

34. Ifald der havde været dokumentation for kontrakter med de enkelte værker, skulle disse i overensstemmelse med elforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 1 have været anmeldt til Energitilsynet. Anmeldelsen ville som udgangspunkt være offentlig, jf. elforsyningslovens § 82, og tjene til at skabe gennemsigtighed omkring priser og betingelser.

35. Energigruppen Jylland har imidlertid ikke overfor Energitilsynet kunnet dokumentere eksistensen af kontrakter med de enkelte decentrale værker, hvor afregningsmodellen er aftalt. Til Energitilsynet har Energigruppen Jylland kun anmeldt afregningspriser

36. Ordlyden af § 5 i bekendtgørelse 786 forudsætter eksistensen af en dokumenteret aftale, og Energigruppen Jylland kan derfor ikke kræve, at der afregnes som hidtil, dvs. efter 90 %-reglen.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO