Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Fastsættelse af forrentningsprocent for 2001 for transmissionsvirksomhederne (400 kV virksomhederne)

Dato: 26.03.2001Journalnr.: 3/1320-0302-0211


Resumé

1. På mødet den 29. januar 2001 vedtog Energitilsynet at fastsætte forrentningsprocenten til 7 for år 2000 for 400 kV transmissionsvirksomhederne (netvirksomheder omfattet af bekendtgørelse nr. 1182 af 15. december 2000 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet over 150 kV).

2.    Forrentningen beregnes af værdien af netaktiverne. Forrentningen skal derfor afspejle den finansiering, netaktiverne har - herunder sammensætningen på egen- og fremmedkapital. Da netselskaberne ikke er udsat for konkurrence, er udgangspunktet renteforholdene for risikofrie finansielle papirer. Derudover skal selskaberne have et tillæg til finansieringen af omsætningsformuen, idet alene værdien af netaktiverne indgår i beregningsgrundlaget. Endvidere skal selskaberne - som erhvervsvirksomheder på et konkurrencepræget marked - bl.a. have finansieret nyinvesteringer.

3. Baggrunden for alene at fastsætte forrentningsprocenten for 2000 var, at bekendtgørelsen for øvrige netvirksomheder (netvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder) er under ændring. Ifølge høringsudkastet vil bestemmelsen om fastsættelsen af forrentningsprocenten blive ændret, således at det bliver præciseret, at inflationssikring af reinvesteringer skal indgå ved fastsættelsen. Herved får de to bekendtgørelser en enslydende bestemmelse om fastsættelsen af forrentningsprocenten. Ændringen forventes at træde i kraft august/september 2001 mod forventet februar/marts 2001 på Energitilsynets møde i januar.

Afgørelse

4. Energitilsynet vedtog,  at forrentningssatsen for transmissionsvirksomhederne fastsættes til 7 for 2001.

Sagsfremstilling

5. På tilsynsmødet den 10. april 2000 blev - på baggrund af udkast til netbekendtgørelse (for netvirksomheder bortset fra 400 kV netvirksomheder) - behandlet fastsættelsen af indtægtsrammer og åbningsbalancer. Forrentningsprocenten blev fastsat til 7 for virksomheder med den største gældsætning (egenkapitalandel under 40%). Denne forrentningssats er gældende for reguleringsperioden 1. januar 2000 - 31. december 2003.

6. For transmissionsvirksomhederne vedtog Energitilsynet på mødet den 29. januar 2001 at fastsætte forrentningsprocenten for år 2000 til 7.

For en forrentningsprocent på 7 talte:

  1. den tilnærmelsesvis enslydende tekst i de to bekendtgørelser
  2.  forrentningsprocenten skulle fastsættes for samme år
  3. transmissionsvirksomhedernes soliditetsberegninger bygger på en forrentningsprocent på 7, hvorved der ikke opnås øget egenkapitalandel
  4. transmissionsvirksomhederne har betydeligt større afskrivninger end øvrige netvirksomheder.

    Imod en forrentningsprocent på 7 talte:
  5.  transmissionsvirksomhederne får ikke individuelle krav i den første reguleringsperiode

7. Baggrunden for alene at fastsætte forrentningsprocenten for 2000 var, at bekendtgørelsen for øvrige netvirksomheder (netvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder) er under ændring. I udkastet til ændret netbekendtgørelse er det nu præciseret, at inflationssikring af reinvesteringer skal indgå ved fastsættelsen. Ændringerne i netbekendtgørelsen forventes at træde i kraft august/september 2001.

8. Transmissionsvirksomhederne skal, jf. § 3, stk. 3 have udmeldt indtægtsrammer for 1. januar 2000 til 31. december 2003 senest 2 måneder efter, at åbningsbalance og regnskabsoplysninger for 1999 er fremsendt til tilsynet. Transmissionsvirksomhederne har i februar 2001 fremsendt regnskabsoplysninger for 1999. Energitilsynets sekretariatet har efterfølgende udmeldt en foreløbig indtægtsramme for 2000 og en betinget åbningsbalance pr. 1. januar 2000 til virksomhederne.

Begrundelse

9. På mødet den 29. januar 2001 vedtog Energitilsynet at fastsætte forrentningsprocenten for år 2000 til 7 for transmissionsvirksomhederne (400 kV-virksomhederne).

10. Baggrunden for alene at fastsætte forrentningssatsen for 2000 var, at høringsudkastet til ændret netbekendtgørelse ikke var trådt i kraft.

11. Da transmissionsvirksomhederne skal have udmeldt indtægtsrammer for 2001, fandt tilsynet, at forrentningsprocenten for 2001 skulle fastsættes inden ikrafttræden af ændringen af netbekendtgørelsens bestemmelse om forrentningsprocent (forventet august/september 2001).

12. For så vidt angår procentsatsen (7) fandtes samme forhold som på mødet den 29. januar 2001 at kunne lægges til grund.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO